21.04.19

(057) 702-15-92

Аспірантура

 

 

 Завідувач аспірантури

канд. техн. наук

Рибалова Ольга Володимирівна

 

Тел./факс: +38 (067) 417-47-89

E-mail: olgarybalova@ukr.net;    

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 274 від 25 квітня 2002 року «Про відкриття аспірантури і докторантури та затвердження типових програм кандидатських іспитів» в УкрНДІЕП було відкрито аспірантуру зі спеціальностей: 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання  природних ресурсів (географічні науки); 21.06.01 – екологічна безпека (технічні науки).

В листопаді 2016 року аспірантура отримала ліцензію на освітню діяльність у сфері вищої освіти пов’язаної з підготовкою фахівців третього освітньо-наукового рівня «доктор філософії» за спеціальністю 101 «Екологія» в галузі знань 10 «Природничі науки» з ліцензованим обсягом 5 осіб денної та заочної форми навчання. (наказ МОН № 1499 л від 25.11. 2016 р.).

Метою діяльності аспірантури є підготовка фахівців вищої кваліфікації, які спроможні забезпечити вирішення проблем раціонального природокористування в умовах техногенного навантаження та створення заходів з надійної безпеки життя і діяльності людини, охорони довкілля від забруднення з урахуванням не порушення рівноваги природних екосистем та захисту їх різноманіття.

Фахівці вищої кваліфікації за спеціальностями 21.06.01 − екологічна безпека та 11.00.11 − конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів, 101 − екологія готуються для вищих та середніх учбових закладів, науково-дослідних інститутів та центрів, органів державного управління.

Робота аспірантури УКРНДІЕП із вищезгаданих спеціальностей дає змогу більш якісної підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації для науково-дослідних інститутів, учбових закладів, та науково-виробничих об’єднань Харківської, Полтавської, Сумської, Луганської, Донецької областей та інших регіонів України.

Для підготовки аспірантів і здобувачів в установі є необхідна матеріально-технічна база і наукові керівники високої кваліфікації.

Аспірантура УКРНДІЕП забезпечує високій рівень вимог до підготовки аспірантів їх дисертаційних робіт, дає кваліфіковану оцінку якості робіт, актуальності та наукової новизни, відображає їх теоретичне та практичне значення, орієнтує здобувачів на проведення наукових досліджень, пов’язаних з вирішенням актуальних питань забезпечення техногенної безпеки держави та поліпшенням екологічного стану навколишнього природного середовища в Україні.