29.11.20

(057) 702-15-92

Аспірантура

 

 

 Завідувач аспірантури

канд. техн. наук

Хабарова Ганна Володимирівна

 

Тел./факс: +38 (095) 319-31-22

E-mail: anetp@ukr.net;    

  

З метою забезпечення якості підготовки здобувачів наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 101 Екологія, Природничі науки, пропонуємо до обговорення Проект освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії «Екологічна безпека».

Пропозиції та зауваження щодо освітньої програми просимо надсилати на електронну пошту установи  nti.usriep@gmail.com або на поштову адресу: Науково-дослідна установа «Український науково дослідний інститут екологічних проблем», вул. Бакуліна, 6, м. Харків, 61166.

Проект освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії «Екологічна безпека» (галузь знань - 10 Природничі науки; Спеціальність - 101 Екологія)

 

 

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 25.04.2002 р. № 274  «Про відкриття аспірантури і докторантури та затвердження типових програм кандидатських іспитів» в науково-дослідній установі «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем» працює аспірантура зі спеціальностей: 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів (географічні науки) і 21.06.01 – екологічна безпека (технічні науки).

В листопаді 2016 року аспірантура установи отримала ліцензію на освітню діяльність у сфері вищої освіти, пов’язану з підготовкою фахівців третього освітньо-наукового рівня «доктор філософії» за спеціальністю 101 «Екологія» в галузі знань 10 «Природничі науки» з ліцензованим обсягом 5 осіб денної та заочної форми навчання (наказ МОН № 1499 л від 25.11. 2016 р.), з метою підготовки фахівців вищої кваліфікації – докторів філософії, в першу чергу для потреб установи, які спроможні забезпечити вирішення проблем раціонального природокористування в умовах техногенного навантаження та розроблення заходів з надійної безпеки життя і діяльності людини, охорони довкілля від забруднення з урахуванням дотримання рівноваги природних екосистем та захисту їх різноманіття.

В 2018 році фінансування навчання аспірантів УКРНДІЕП з відривом від виробництва здійснювалось за бюджетною програмою 2401040 0530 «Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері природоохоронної діяльності, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів» в кількості 9 чоловік за спеціальностями 21.06.01 − екологічна безпека (3 чоловіка), 11.00.11 − конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів (1 чоловік) і 101 − екологія (5 чоловік).

В аспірантурі УКРНДІЕП в 2018 році навчалось 9 аспірантів: на 3 році навчання – 3 аспіранти за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека (технічні науки) і 1 аспірант за спеціальністю 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів (географічні науки); на 2 році навчання – 3 аспіранти за спеціальністю 101 екологія; на 1 році навчання – 2 аспіранти за спеціальністю 101 екологія.

В 2018 році 4 аспіранти успішно завершили навчання: 3 аспіранти за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека (технічні науки) і 1 аспірант за спеціальністю 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів (географічні науки), на 100% виконали індивідуальні плани і подали свої дисертаційні роботи на розгляд до спеціалізованої Вченої ради.