14.05.21

(057) 702-15-92

Аспірантура

 

 

 Завідувач аспірантури

канд. техн. наук

Хабарова Ганна Володимирівна

 

Тел./факс: +38 (057) 702-15-96

E-mail: anetp@ukr.net;    

  Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 1499 л від 25.11. 2016 р. аспірантура установи отримала ліцензію на освітню діяльність у сфері вищої освіти, пов’язану з підготовкою фахівців третього освітньо-наукового рівня «доктор філософії» за спеціальністю 101 «Екологія» в галузі знань 10 «Природничі науки» з ліцензованим обсягом 5 осіб денної та заочної форми навчання з метою підготовки фахівців вищої кваліфікації – докторів філософії, в першу чергу для потреб установи, які спроможні забезпечити вирішення проблем раціонального природокористування в умовах техногенного навантаження та розроблення заходів з надійної безпеки життя і діяльності людини, охорони довкілля від забруднення з урахуванням дотримання рівноваги природних екосистем та захисту їх різноманіття.

Освітньо-наукова програма підготовки доктора філософії «Екологічна безпека» (галузь знань - 10 Природничі науки; Спеціальність - 101 Екологія)

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН (в галузі знань - 10 Природничі науки; Спеціальність - 101 Екологія)

 

Рецензії стейкхолдерів на ОНП 

 

Пропозиції та зауваження щодо освітньої програми просимо надсилати на електронну пошту установи  nti.usriep@gmail.com або на поштову адресу: Науково-дослідна установа «Український науково дослідний інститут екологічних проблем», вул. Бакуліна, 6, м. Харків, 61166.