23.03.19

(057) 702-15-92

Аспірантура

 

 

 

Завідувач аспірантури

канд. техн. наук

Рибалова Ольга Володимирівна

 

Тел./факс: +38 (057) 728-21-75

E-mail: graduate.school508@gmail.com;

     graduate.school@ндіеп.укр

 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 274 від 25 квітня 2002 року «Про відкриття аспірантури і докторантури та затвердження типових програм кандидатських іспитів» в УкрНДІЕП було відкрито аспірантуру зі спеціальностей:

  • 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання  природних ресурсів (географічні науки);
  • 21.06.01 – екологічна безпека (технічні науки).

В листопаді 2016 року аспірантура отримала ліцензію на освітню діяльність у сфері вищої освіти пов’язаної з підготовкою фахівців третього освітньо-наукового рівня «доктор філософії» за спеціальністю 101 «Екологія» в галузі знань 10 «Природничі науки» з ліцензованим обсягом 5 осіб денної та заочної форми навчання. (наказ МОН № 1499 л від 25.11. 2016 р.).

 

Метою діяльності аспірантури є підготовка фахівців вищої кваліфікації, які спроможні забезпечити вирішення проблем раціонального природокористування в умовах техногенного навантаження та створення заходів з надійної безпеки життя і діяльності людини, охорони довкілля від забруднення з урахуванням не порушення рівноваги природних екосистем та захисту їх різноманіття.

 

Фахівці вищої кваліфікації за спеціальностями 21.06.01 − екологічна безпека та 11.00.11 − конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів, 101 − екологія готуються для вищих та середніх учбових закладів, науково-дослідних інститутів та центрів, органів державного управління.

 

Робота аспірантури УКРНДІЕП із вищезгаданих спеціальностей дає змогу більш якісної підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації для науково-дослідних інститутів, учбових закладів, та науково-виробничих об’єднань Харківської, Полтавської, Сумської, Луганської, Донецької областей та інших регіонів України.

 

Для підготовки аспірантів і здобувачів в установі є необхідна матеріально-технічна база і наукові керівники високої кваліфікації. Керівництво аспірантами та здобувачами в 2017 р. здійснювали 2 доктори та 2 кандидати наук.

 

В 2017 році фінансування навчання аспірантів УКРНДІЕП з відривом від виробництва здійснювалось за бюджетною програмою 2401040 0530 «Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері природоохоронної діяльності, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів» в кількості 8 чоловік за спеціальностями 21.06.01 − екологічна безпека (4 чоловіка), 11.00.11 − конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів (1 чоловік) і 101 − екологія (3 чоловіка).

 

В аспірантурі УКРНДІЕП в 2017 році навчалось 8 аспірантів: на 3 році навчання – 1 аспірантка за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека (технічні науки); на 2 році навчання – 3 аспіранти за спеціальністю 21.06.01 екологічна безпека (технічні науки) і 1 аспірант за спеціальністю 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів (географічні науки), на 1 році навчання – 3 аспіранти за спеціальністю 101 екологія.

 

В 2017 році 1 аспірантка успішно завершила навчання за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека (технічні науки), на 100% виконала індивідуальний план і подала свою дисертаційну роботу на розгляд до спеціалізованої Вченої ради.

 

27.04 2017 року аспірантка УКРНДІЕП Жегуліна Юлія Миколаївна захистила свою дисертаційну роботу на тему «Транскордонний вплив Чорноводської та Ровенської АЕС на забруднення тритієм річок Дунай і Стир» в спеціалізованій Вченій раді Д 64.812.01за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека (технічні науки).

 

Аспірантура УКРНДІЕП забезпечує високій рівень вимог до підготовки аспірантів їх дисертаційних робіт, дає кваліфіковану оцінку якості робіт, актуальності та наукової новизни, відображає їх теоретичне та практичне значення, орієнтує здобувачів на проведення наукових досліджень, пов’язаних з вирішенням актуальних питань забезпечення техногенної безпеки держави та поліпшенням екологічного стану навколишнього природного середовища в Україні.

 

 

Аспірантура УКРНДІЕП в 2015 році оголошує прийом за спеціальностями 21.06.01 «Екологічна безпека» та 11.00.11 «Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів»

 

Правила прийому до аспірантури науково-дослідної установи «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем» у 2016 році

 

Програми вступних випробувань на навчання на основі ступеня магістра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня доктора філософії за спеціальністю 101 «Екологія»

Освітньо-наукова програма підготовки доктора філософії (галузь знань 10 – «природничі науки», спеціальність 101 – «екологія»)

Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльност

Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

Навчальний план та пояснювальна записка до нього

Навчальний план 

Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності

Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності 

Зведені відомості про дотримання вимог Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти 

 

Правила прийому до аспірантури науково-дослідної установи «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем» у 2017 році

Програми вступних випробувань на навчання на основі ступеня магістра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня доктора філософії за спеціальністю 101 «Екологія»

 

Правила прийому до аспірантури науково - дослідної установи «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем» у 2018 році

 

Програми вступних випробувань на навчання на основі ступеня магістра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня доктора філософії за спеціальністю 101 «Екологія»

 

УКРНДІЕП оголошує прийом до аспірантури за спеціальністю 101 «Екологія» в 2018 році