31.03.23

(057) 702-15-92

Лабораторія радіоекологічної безпеки та радіаційного моніторингу

 

Завідувач лабораторією

канд. фіз.-мат. наук

Вітько Валерій Іванович

 

Тел./факс: + 38 (057) 702-15-96

 E-mail: valerivitko@gmail.com

 

Загальна характеристика

Лабораторія радіоекологічної  безпеки і  радіаційного моніторингу УкрНДІЕП створена в 1993 р. для розв'язання науково-технічних задач в області радіоекології, радіаційної безпеки і радіаційного моніторингу. Співробітники лабораторії виконали понад 100 науково-дослідних робіт. На теперішній час у числі співробітників, 1 доктор фіз.-мат. наук, 1 кандидат фіз.-мат. наук, 2 кандидати техн. наук. Співробітники лабораторії приймали участь у більш ніж 50 наукових конференціях, опубліковано більше 100 наукових робіт.

Основні напрямки діяльності

 1. Вивчення поводження радіонуклідів у навколишньому природному середовищі
 2. Розробка нормативно-правового забезпечення в області радіаційної безпеки і радіоекологічного моніторингу
 3. Експертиза проектів і діючих радіаційно небезпечних об'єктів і підприємств

Основні виконані роботи

Напрямок 1. Вивчення поводження радіонуклідів у навколишньому природному середовищі

У ході міжнародних експедицій у 1994 р. і 2000 р. співробітниками лабораторії проведене радіоекологічне дослідження р. Дніпро на території України.

У 1999–2006 рр. проведено комплекс робіт з вивчення радіоекологічного стану території м. Харків і Харківської області. У результаті виконання цих робіт створено програму поліпшення санітарно-епідеміологічного стану міста й області, досліджено вміст радіонуклідів в об'єктах навколишнього середовища, розраховано дози опромінення населення і розроблено радіоекологічний паспорт Харківської області. Проведено дослідження радіоекологічного стану узбережжя Азовського моря, визначено вміст природних радіонуклідів у пляжному піску та визначено дозові навантаження на населення. Виконано проекту документацію по створенню та забезпеченню функціонування системи моніторингу території м. Жовті Води.

У 1997–2011 рр. співробітники лабораторії брали участь у ряді робіт з ліквідації аварії та створенні мережі контролю стану підземних вод у районі розташування пункту захоронення радіоактивних відходів Харківського міжобласного спецкомбінату (ПЗРВ ХДМСК), а також у прогнозуванні і контролі змін радіаційного стану підземних вод у районі розташування ПЗРВ ХДМСК. У 2009 р. проведено дослідження радіаційного стану території Кіровоградської області.

У 2010 р. проведено роботу "Дослідження вмісту природних радіонуклідів в об'єктах навколишнього природного середовища (вода, повітря, ґрунт, рослинність, продукти харчування) м. Дніпродзержинська". У 2008–2010 рр. співробітники лабораторії брали участь у підготовці інформаційного бюлетеню про стан навколишнього природного середовища в Україні. Також у 2010 р. проведено моніторинг стану навколишнього природного середовища в районі розміщення Зміївської ТЕС та проведено дослідження впливу на навколишнє середовище відходів переробки уранових руд, що за складовані у хвостосховищі «Щ» СхідГЗК (м. Жовті Води).

У 2012 р. проведено науково-дослідну роботу "Дослідження радіаційного стану в районі розташування Єристовського та Біланівського родовищ залізних руд" та дослідження радіаційного стану територій та обладнання виробничих об’єктів у межах ліцензійних ділянок Представництва «Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед» (Полтавська область).

Із самого початку роботи лабораторії її співробітники приймали і приймають активну участь у розробці, впровадженні та експлуатації системи радіаційного моніторингу і раннього попередження про радіаційну аварію в Україні (в районі розташування Рівненської та Запорізької АЕС, у Харківському регіоні та в Чорнобильській зоні відчуження).

Напрямок 2. Розробка нормативно-правового забезпечення в області радіаційної безпеки і радіоекологічного моніторингу

Ряд стандартів ISO (2889, 3925, 7503-1, 7503-2, 9696, 9698, 10703) адаптовано і прийнято в якості національних.

Розроблено регламент контролю за вмістом радіонуклідів у водних об'єктах під час продувки водойми-охолоджувача ПУ АЕС і встановлено гранично допустимі скиди радіонуклідів у водні об'єкти для низки підприємств.

Розроблено допустимі викиди та контрольні рівні для об’єктів «СхідГЗК».

Співробітники лабораторії брали участь у розробці державної програми ліквідації небезпечних об'єктів виробничого об'єднання "Придніпровський хімічний завод".

Напрямок 3. Експертиза проектів і діючих радіаційно небезпечних об'єктів і підприємств

Проведено:

  • комплексну експертизу Запорізької АЕС і сухого сховища відходів ядерного палива (ССВЯП) ЗАЕС;

  • державну експертизу проекту "Ліквідація шахти "Первомайская";

  •  державну екологічну експертизу проекту генерального плану м. Кіровоград;
  • експертну оцінку впливу на навколишнє середовище дослідних полігона купчастого і блочного вилуження на шахті Східного ГЗК "Смолинская";
  • наукову еколого-експертну оцінку радіаційного впливу хвостосховищ та інших радіаційно-небезпечних об'єктів колишнього Во "ПХЗ" (м. Дніпродзержинськ)";

  • наукову еколого-експертну оцінку впливу будівництва енергоблоків Чернаводської АЕС (Румунія) на довкілля України;

  • моделювання розповсюдження хімічного і радіаційного забруднення підземних вод внаслідок видобутку уранових руд Сафонівського родовища методом підземного вилуговування;

  • екологічний аудит діяльності ВП “Рівненська АЕС” та ВП «Хмельницька АЕС» з забезпечення захисту навколишнього середовища;

  • експертну оцінку впливу на довкілля України Білоруської АЕС;
  • оцінку радіаційних наслідків проектних аварій з протіканням першого контуру енергоблоку № 2 ВП «Южно-Українська АЕС» при використанні ТВЗ фірми «Вестінгауз»;

  • розроблення заходів з забезпечення радіаційної безпеки для ядерної установки ННЦ ХФТІ «Джерело нейтронів, що засноване на підкритичній збірці, яка керується лінійним прискорювачем електронів»;
  • частину експертиз з питань екологічної безпеки ТЕО «Будівництво заводу з виробництва ядерного палива».

 Напрямок 4. Оцінювання екологічного ризику від забруднення атмосферного повітря викидами підприємств паливно-енергетичного комплексу України, в тому числі і транскордонному контексті:

  • дослідження проб кам’яного вугілля та золи на всіх етапах спалювання кам’яного вугілля на Зміївській ТЕС;
  • визначення радіоактивності та вимірювання мікроелементного складу проби летючої золи Зміївської ТЕС на базі Національного наукового центру «Харківського фізико-технічного інституту» Національної Академії Наук України;
  • дослідження впливу транскордонного забруднення атмосферного повітря викидами газоподібних речовин та летючої золи різнофракційного складу ТЕС України суміжними країнами потужністю більше 300 МВт, що використовують кам’яне вугілля;
  • оцінювання екологічного ризику для населення, обумовленого забрудненням атмосферного повітря летючої золою та її складовими в районі розташування ТЕС потужністю більше 300 МВт на кордоні України з суміжними країнами.

Основні публікації

Монографії, навчальні посібники

 1. Коваленко Г.Д. Радиоэкология Украины. Монография. – 3-е изд., перераб. и доп. – Х.: ИД «Инжек», 2013. 
 2. Методологія оцінювання екологічного ризику для теплових електростанцій України. / С.М. Логвінков, Г.Д. Коваленко, Г.В. та ін. Хабарова, професора С. М. Логвінкова. за заг. ред. д-ра техн. наук. Основи моделювання в ергономіці, екології і хімічній технології : монографія [Електронний ресурс] 2017. c. 154-177. ХНЕУ ім. С. Кузнеця.
 3. Kovalenko G. D., Khabarova H. V. Health and environmental impacts of air emissions from coal-fired thermal power plants in Ukraine. / Engineering sciences: development prospects in countries of Europe at the beginning of the third millennium: Collective monograph. Vol. 2. Riga: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2018. P. 93-110.

Статті, препринти, доповіді

 1. Витько В. И., Гончарова Л. И., Карташев В. В., Коваленко Г. Д. Сегеда С.А. Радиоэкологический паспорт Харьковской области: Информационный бюллетень. УкрНИИЭП, Харьков. 2013. 14 с.
 2. Вітько В.І., Карташов В.В., Хабарова Г.В. Радіаційний вплив АЕС України на кордоні суміжних країн/Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення: зб.  наук. статей XVII Міжнародної науково-практичної конференції 14−18 вересня 2020 року/УКРНДІЕП.−ПП «Стиль-Іздат», 2020. − с. 110-114.
 3. Вітько В.І., Карташов В.В., Хабарова Г.В. Оцінка транскордонного впливу викидів радіонуклідів АЕС України при нормальних та аварійних умовах експлуатації/Зб. наукових праць Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки/УКРНДІЕП; ХНУ імені В.Н. Каразіна−ПП «Стиль-Іздат», 2020. – Вип. 42 с. 92-98.
 4. Витько В.И., Гончарова Л.И., Карташев В.В., Коваленко Г.Д., Хабарова А.В. Трансграничное воздействие на территорию Российской Федерации проектной аварии с отрывом крышки колектора генератора на Запорожской АЕС/ Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення: зб.  наук. статей XVI Міжнародної науково-практичної конференції 13−17 вересня 2019 року/УКРНДІЕП.−ПП «Стиль-Іздат», 2019. − с. 87-93.
 5. Коваленко Г.Д. Транскордонний вплив викидів теплових електростанцій на довкілля та населення / Г.Д. Коваленко, В.І. Вітько, Г.В. Хабарова // Екологічна безпека та технології захисту довкілля. – № 1. – К.: 2019. – С. 6–13.
 6. Коваленко Г.Д. Трансграничное влияние выбросов тепловых электростанций Украины и Польши на окружающую природную среду и население / Г.Д., Коваленко, В.И. Витько, А.В. Хабарова // Экология и промышленность. – № 2 (59). – Х.: 2019. – С. 105–112.
 7. G. Kovalenko, V. Vitko, H. Khabarova. Poland-Ukraine: transboundary effects of thermal power plants emissions. Европейский журнал технических и естественных наук. 2019(2). P. 33-36. ISSN 2414-2352 https://doi.org/10.29013/EJTNS-19-2-33-36.
 8. Вітько В.І. Радіаційний вплив АЕС на кордоні суміжних країн / В. І. Вітько, В.В. Карташов, Г.В. Хабарова // Зб. наук. ст. XVI міжн. наук.-практ. конф. «Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення». Харьков, 14-18 сентября 2020.– Х., 2020. – с. 110 – 114.
 9. Коваленко Г. Д. Транскордонний вплив ТЕС суміжних держав на забруднення атмосферного повітря в Україні / Г. Д. Коваленко, В. І. Вітько, Г.В. Хабарова // Зб. наук. ст. XV міжн. наук.-практ. конф. «Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення». Харьков, 13-19 сентября 2019.– Х., 2019. – с. 187 – 193.
 10. Коваленко Г. Д. Транскордонний вплив атмосферного повітря ТЕС України при спалюванні вугілля та оцінювання екологічного ризику / Г. Д. Коваленко, В. І. Вітько, Г.В. Хабарова // Зб. наук. ст. XIV міжн. наук.-практ. конф. «Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення». Харьков, 10-14 сентября 2018.– Х., 2018. – с. 115 – 121.
 11. Коваленко Г. Д. Транскордонний вплив атмосферного повітря ТЕС України при спалюванні вугілля та оцінювання екологічного ризику / Г. Д. Коваленко, В. І. Вітько, Г.В. Хабарова // Зб. наук. ст. XIV міжн. наук.-практ. конф. «Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення». Харьков, 10-14 сентября 2018.– Х., 2018. – с. 115 – 121.
 12. Коваленко Г.Д. Транскордонний вплив викидів теплових електростанцій на довкілля та населення / Г.Д. Коваленко, В.І. Вітько, Г.В. Хабарова // Екологічна безпека та технології захисту довкілля. – № 1. – К.: 2019. – С. 6–13.
 13. Коваленко Г.Д. Трансграничное влияние выбросов тепловых электростанций Украины и Польши на окружающую природную среду и население / Г.Д., Коваленко, В.И. Витько, А.В. Хабарова // Экология и промышленность. – № 2 (59). – Х.: 2019. – С. 105–112.
 14. Хабарова А.В. Особенности нормирования выбросов летучей золы и газообразных соединений в атмосферу и оценка экологического риска при сжигании энергетического угля на ТЭС Украины // Экология и промышленность – 2018. – № 2. – С. 94 – 98.
 15. VI Vitko, HD Kovalenko, HV Khabarova, HB Varlamov. -ТРАНСКОРДОННИЙ ВПЛИВ ТЕПЛОВИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ УКРАЇНИ НА ЯКІСТЬ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ ПРИ СПАЛЮВАННІ ВУГІЛЛЯ. POWER ENGINEERING: economics, technique, ecology. 2018. 

Співробітництво

Основні партнери в Україні

Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут", м. Харків; Національний науковий центр "Інститут метрології", м. Харків; Інститут геохімії навколишнього середовища, м. Київ; Український науково-дослідний і проектно-дослідницький інститут промислової технології, м. Жовті Води.

Основні закордонні партнери

 • Ряд робіт у лабораторії виконано у рамках співробітництва з:
 • Міжнародним агентством по атомній енергетиці (проекти UKR/9/02, UKR/9/014);
 • Центром дослідження міжнародного розвитку (IDRC, Канада);
 • Комісією  ЄС  (програма TACIS)  – створення систем "Гамма-1" і "Гамма-2", “Создание комплексной системы радиационного контроля и раннего оповещения в Чернобыльской зоне отчуждения” (проект U4.01/05);
 • INTAS (проекти 97-0073, 2001-2166).