21.04.19

(057) 702-15-92

Лабораторія проблем формування та регулювання якості вод

 

 

Завідувач лабораторії

канд. техн. наук

 Брук Володимир Вікторович

 

Тел.: +38 (057) 702-15-94

E-mail: morlabkr@ukr.net

 

 

Загальна характеристика

Лабораторія гідрофізичних процесів формування якості та заходів з охорони морських вод УкрНДІЕП була створена в 1985 р. для розв’язання наукових і прикладних задач в галузі гідрофізичних процесів формування якості морських вод, а також для розробки заходів щодо зменшення негативного впливу джерел забруднення на морське середовище. До складу лабораторії з 2005 р. входить сектор гідравлічних та гідрологічних досліджень. Співробітники лабораторії виконали понад 100 науково-дослідних робіт. На теперішній час у числі співробітників лабораторії 1 доктор технічних наук (Єременко Є. В.), 1 кандидат фізико-математичних наук, 1 кандидат біологічних наук, 6 кандидатів технічних наук.

           

Основні виконані роботи

Напрямок 1. Розробка математичних моделей формування якості морських вод, аналітичних геоінформаційних систем (ГІС) прогнозування якості морських водних об’єктів.

У 1991 р. була захищена дисертація на здобуття ученого ступеня кандидата технічних наук за темою «Моделювання процесу випуску стічних вод у море». У 1992-1993 рр. були виконані науково-дослідні роботи з розробки математичного забезпечення регулювання морського водокористування і контролю стану морського середовища, методології формування просторово-тимчасової структури гідрохімічних спостережень у вогнищах забруднення й у зонах інтенсивного використання вод.

У 2003 р. на замовлення Міністерства охорони навколишнього середовища України виконано роботу з інвентаризації точкових джерел забруднення в межах прибережної смуги Азовського моря та їхнього ранжирування за ступенем впливу на морську екосистему. У ході виконання роботи були розроблені відносні критерії оцінки впливу точкових джерел забруднення на якість морських вод Азовського моря, а також комплексний критерій оцінки впливу точкових джерел на стан морський екосистеми. У 2004 р. була розроблена математична модель формування якості вод Керченської протоки з урахуванням функціонування дамби в районі острова Тузла.

У 2005–2009 рр. на замовлення Міністерства охорони навколишнього середовища України лабораторія брала участь у виконані таких робіт:

 • “Розробка цільових заходів, що відповідають потребам збереження прибережно-морських екосистем Азовського та Чорного морів”;
 • “Системний аналіз виконання Загальнодержавної програми охорони та відтворення довкілля Азовського на Чорного морів та розробка рекомендацій щодо її подальшого впровадження”;
 • “Аналіз впровадження Стратегічного плану дій для відновлення та захисту Чорного моря та підготовка звіту про його виконання Україною за період з 1996 по 2005 роки”;
 • “Оцінка впливу забруднення водних морських об’єктів фосфорорганічними сполуками та розробка рекомендацій щодо регулювання їх надходження до морського середовища”;
 • “Розроблення рекомендацій щодо шляхів зменшення сірководневого забруднення Чорного моря та можливості використання цього сірководню”;
 • “Наукове обґрунтування щодо застосування укріплення берегів поверхневих водних об’єктів і узбережжя морів шляхом спорудження штучних рифів як біопозитивних берегорегулювальних систем”.

У 2010 р. на замовлення Республіканського комітету по водогосподарському будівництву та зрошувальному хліборобству АР Крим була розроблена інформаційно-аналітична система прогнозування якості водних ресурсів на прикладі р. Салгир.

 

Напрямок 2. Розробка нормативно-правового забезпечення в галузі нормування відведення зворотних вод у морське середовище. Розробка проектів нормативів гранично допустимих скидів (ГДС) речовин у водні об'єкти та заходів щодо охорони морських вод.

            У ході проведених у 1985–1986 рр. досліджень були розроблені Методичні рекомендації з установлення ГДС речовин, що надходять зі стічними водами в прибережні води морів. Розроблені рекомендації були першими в СРСР рекомендаціями з установлення ГДС речовин до прибережних вод морів.

            У 1994 р. лабораторією підготовлений розділ «Інструкції про порядок розробки та затвердження гранично допустимих скидів (ГДС) речовин у водні об’єкти із зворотними водами»з розрахунку ГДС нормованих речовин для прибережних зон морів.

            У 2002 р. лабораторією розроблене «Методичне керівництво по нормуванню скидів забруднюючих речовин у морське середовище». У 2006 р. на замовлення Мінприроди України лабораторією була розроблена «Інструкція про розроблення гранично допустимих скидів для об’єктів, що здійснюють скид зворотних вод до морів».

Протягом останніх років розроблялися та були затверджені норми ГДС речовин для найбільших джерел забруднення вод Чорного моря: підприємств водопровідно-комунального господарства міст Одеса, Севастополь, Ялта, Алушта, Феодосія, Керч, Євпаторія, Сімферополь, Красноперекопськ та ін. Були виконані роботи з розрахунку норм ГДС речовин, що відводяться у водні об'єкти, для промислових і сільськогосподарських підприємств.

 

Напрямок 3. Екологічна експертиза проектів, оцінка аварійних ситуацій і розробка планів ліквідації аварійних ситуацій при водокористуванні підприємств. Розробка паспортів водного господарства підприємств. Розробка правил прийому стічних вод підприємств на міські очисні споруди. Екологічний аудит підприємств.

            У 2004 р. на замовлення Мінприроди України виконувалась робота «Наукова еколого-експертна оцінка можливих змін стану якості вод Азовського моря під впливом функціонування дамби в районі острова Тузла». Виконувалася робота з оцінки впливу затонулої у 2004 р. баржі із сульфатом калію на екологічний стан акваторії Маріупольського торгового порту. Виконувалися роботи з оцінки поширення нафтопродуктів у Керченській протоці внаслідок аварії танкера «Волгонефть–139» у листопаді 2007 р. 

Були розроблені правила прийому стічних вод підприємств на міські очисні спорудження міст Мелітополь, Нова Каховка, Сімферополь. У 2008 р. на замовлення Сакської районної адміністрації (АР Крим) була виконана науково-дослідна робота «Оцінка екологічної небезпеки шламосховища Сакського державного хімічного заводу і розробка комплексу заходів щодо утилізації шламів з видачею висновку про можливість їх використання як меліорантів ґрунту, сільськогосподарських добрів та ін.».

 

Напрямок 4. Прогнозування та розрахунок течії та температури у водних об’єктах, розрахунок скаламучення завислих речовин, їх перенос та осадження у водних об’єктах.

           У 2007 році на замовлення ВАТ КІЕП (м. Київ) були проведені науково-дослідні роботи «Розробити математичну модель водосховища-охолоджувача Хмельницької АЕС для прогнозування гідротермічного режиму в умовах роботи енергоблоків №1-4» та «Розробити математичну модель водосховища-охолоджувача Хмельницької АЕС для прогнозування гідрохімічного режиму в умовах роботи енергоблоків №1-4».

     У 2008 році на замовлення УкрГідропроекту (м. Харків) була виконана робота «Розробити  математичні  моделі  та  виконати розрахунки  течій  і  переносу завислих  речовин  в Канівському   водосховищі  в  умовах  роботи  Канівської  ГАЕС».

            У 2010 р. на замовлення Держуправління охорони навколишнього природного середовища в Донецькій області була виконана наукова-дослідна робота «Проведення на території Ялтинської селищної ради, Першотравневий район, науково-дослідних робіт з детального вивчення причин замулення узбережжя Азовського моря». У процесі виконання цієї роботи було розроблено комплекс математичних моделей для розрахунку стоково-вітрових течій та масопереносу в акваторії, що досліджується, були розроблені рекомендації щодо захищення акваторії бухти Таранячої (смт Ялта Першотравневого району Донецької області) від замулення.

 

Напрямок 5. Прогнозування та розрахунок переносу радіонуклідів та забруднюючих речовин, прогнозування формування якості води у водних об’єктах на основі багатокомпонентних моделей (у тому числі екологічних).

У 2012 р. на замовлення НАЕК «Енергоатом» (м. Київ) була виконана держбюджетна робота «Розробка методу розрахунку коефіцієнтів неконсервативності та трансформації нормованих речовин у воді водоймищ-охолоджувачів АЕС (стадія верифікації та калібрування)». У рамках роботи було розроблено комплекс математичних моделей, об’єднаних в єдиний програмний комплекс з керуючим інтерфейсом для реалізації калібрування та верифікації. Розроблений комплекс математичних моделей дозволяє прогнозувати гідрохімічний режим водойми-охолоджувача АЕС, зокрема Запорізької АЕС.

 

Основні публікації

 1. Кресін В.С.  Критерії оцінки впливу точкових джерел забруднення на стан морського середовища Азовського моря / Кресін В.С., Брук В.В., Баранник В.О. // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та техногенної безпеки : зб. наук. пр. / УкрНДІЕП. – Харків, 2004. – С.66-78.
 2. Кресін В.С.  Математичне моделювання змін водообміну у Керченській протоці внаслідок будівництва дамби в районі острова Тузла /и Кресін В.С., Баранник В.О. // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та техногенної безпеки : зб. наук. пр. / УкрНДІЕП. – Харків, 2004. – С.40-53.
 3. Использование ГИС-технологии при создании банков данных сети наблюдений за состоянием окружающей среды / Варламов Е.Н., Брук В.В. и др. // Інформаційні технології управління екологічною безпекою, ресурсами та заходами у надзвичайних ситуаціях : Міжнар. наук.-практ. конф. (сел. Рибаче, 8–11 вересня 2002 р.) : тези допов. – Київ–Харків–Крим, 2002. – С.232–234.
 4. Уберман В.И. Государственный мониторинг вод Украины: принципы, структурно-функциональная организация, проблемы / Уберман В.И. // Вода и здоровье – 98 : Матер. междунар. науч.-практ. конф. (15–18 сентября 1998 г., г. Одесса). – Одесса : Астропринт, 1998. – С.434–445.
 5. Кресін В.С.  Методичні підходи до розрахунку норм ГДС речовин з урахуванням категорій якості поверхневих вод / Кресін В.С., Брук В.В. // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та техногенної безпеки : зб. наук. пр. / УкрНДІЕП – Харків, 2005. – С.210-221.
 6. Кресин В.С. Оценка экологической уязвимости украинской части прибрежных зон Азовского и Черного морей / Кресин В.С., Брук В.В., Баранник В.А. // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та техногенної безпеки : зб. наук. пр. / УкрНДІЕП. – Харків, 2007. – С.76-90.
 7. Баранник В.А. Применение метода статистических испытаний в регрессионном анализе данных экологических исследований / Баранник В.А., Проскурнин О.А. // Экологическая, техногенная безопасность и социальный прогресс / Вест. ХИСП, 2001. – Вып.1. – С.9-21.
 8. Кресін В.С. Еколого-економічні аспекти нормування і регулювання скидання зворотних вод у водні об’єкти України / Кресін В.С., Остроумов С.М.  // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та техногенної безпеки : зб. наук. пр. / УкрНДІЕП. – Харків, 2006. – С.60-74.
 9. Варламов Е.Н. Применение ГИС-технологий для оценки состояния и оптимизации сети наблюдений трансграничного мониторинга бассейна Днепра / Варламов Е.Н., Брук В.В. и др. // Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою регіонів, природокористуванням, заходами у надзвичайних ситуаціях : II Міжнар. наук.-практ. конф.: тези допов. – Київ–Харків–Крим, 2003. – С.132–133.
 10. Кресін В.С. Пропозиції щодо вдосконалення нормування скидів забруднюючих речовин у річкові системи / Кресін В.С., Остроумов С.М, Лесов О.М.  // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та техногенної безпеки : зб. наук. пр. / УкрНДІЕП – Харків, 2011. – С.99-110.

 

Співробітництво

Основні партнери в Україні

 • Український центр екології моря, м. Одеса;
 • Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут (Морське відділення), м. Севастополь;
 • Український науково-дослідний інститут рибного господарства й океанографії, м. Керч;
 • Державні екологічні інспекції Чорного та Азовського морів, м. Одеса, м. Ялта, м. Маріуполь;
 • НАЕК «Енергоатом», м. Київ.