31.03.23

(057) 702-15-92

Лабораторія природоохоронних заходів в агропромисловому і паливно-енергетичному комплексах

 

Завідувач лабораторії

Юрченко Анатолій Іванович

 

Тел.: +38 (057) 702-15-79

E-mail:  urchenko.niiep@gmail.com

 

Загальна характеристика

Лабораторія природоохоронних заходів в агропромисловому та паливно-енергетичному комплексах УКРНДІЕП створена в 1971 р. для розв’язання науково-технічних задач у галузі захисту навколишнього середовища від забруднення  агрохімікатами і нафтогазопродуктами при виробництві і переробці. Співробітники лабораторії виконали більш ніж 250 науково-дослідних робіт, розроблено 5 нормативних документів, отримано 11 авторських свідоцтв на винаходи, одне з них запатентоване за кордоном, патенти України.

Співробітники лабораторії взяли участь у більш ніж 130 наукових конференціях, опубліковано більше 350 наукових праць у вітчизняних і закордонних виданнях.

Основні напрямки діяльності

 1. Вивчення основних закономірностей формування якості поверхневого і дренажного стоку із сільгоспугідь і поводження агрохімікатів у навколишньому  природному середовищі.
 2. Розробка природоохоронних заходів у агропромисловому і паливно-енергетичному комплексах.
 3. Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС) підприємств різних галузей народного господарства.
 4. Моніторинг об’єктів довкілля щодо вмісту пестицидів у районі розташування складів пестицидів та розробка природоохоронних рекомендацій.

Основні виконані роботи

Напрямок 1. Вивчення основних закономірностей формування якості поверхневого і дренажного стоку із сільгоспугідь і поводження агрохімікатів у навколишньому природному середовищі

Проведено багаторічні комплексні дослідження в різних кліматичних зонах України і колишнього СРСР (Краснодарський край і Ставропольський край, Середня Азія, Далекий Схід та ін.). У  1994–2016 рр. у ході  міжнародних та українських експедицій співробітниками лабораторії проведені натурні дослідження вмісту пестицидів у воді, донних відкладах водних об’єктів басейну р. Дніпро та р. Сіверський Донець на території України У результаті виконання цих робіт розроблено методичні посібники щодо визначення виносу пестицидів і добрив при  богарному і зрошуваному землеробстві, що дозволяє знижувати винос забруднюючих домішок у навколишнє середовище за рахунок впровадження природоохоронних заходів для регіонів. Проводяться моніторингові дослідження якості колекторно-дренажних вод рисових зрошувальних систем півдня України до заток Чорного та Азовського морів.

Напрямок 2. Розробка природоохоронних заходів в агропромисловому і паливно-енергетичному комплексах

Виконані НДР дозволили розробити технологічні й агротехнічні прийоми зрошення з використанням агрохімікатів і дотриманням екологічних вимог. Крім того, розроблено спеціальні споруди для очищення і знешкодження пестицидів у поверхневому і колекторно-дренажному стоці із сільгоспугідь. Такі споруди використовуються на великих зрошувальних системах у Краснодарському і Ставропольському краях Росії та на півдні України.

Використовуючи багаторічний досвід виконання робіт у різних регіонах України, лабораторія розробляє рекомендації з нормування скидань пестицидів і добрив у навколишнє середовище, виконує роботи з розрахунку ГДС для зрошувальних систем  Півдня України.

Лабораторія розробляє і проводить атестацію методик для визначення пестицидів у поверхневих водах, донних відкладах і в ґрунті.

Напрямок 3. Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС) підприємств різних галузей народного господарства

За цим напрямом в останні роки було виконано низку робіт з аналізу впливу діючих підприємств нафтогазопромислів на навколишнє середовище з проведенням державної екологічної експертизи. Натурні дослідження проведені на газоконденсатних родовищах: Безлюдівському, Багатойському, Юльївському, Коломакському, Наріжнянському, Кременівському, Новоселівському, Виноградівському і Перещепинському.

Проведені дослідження щодо ОВНС низки підприємств переробної промисловості.

За результатами цих досліджень розроблено «Рекомендації щодо змісту матеріалів впливів діючих об’єктів на навколишнє середовище (ОВНС). Правила проведення робіт».

Напрямок 4. Моніторинг об’єктів довкілля щодо вмісту пестицидів у районі розташування складів пестицидів та розробка природоохоронних рекомендацій

У 2007–2015 рр. було проведено обстеження земельних ділянок колишніх складів зберігання непридатних до застосування пестицидів та визначено ступінь забруднення ґрунтів, поверхневих та підземних вод у Харківській, Полтавській і Херсонській областях. За результатами моніторингу пестицидів у об’єктах довкілля розроблено природоохоронні рекомендації щодо рекультивації земельних ділянок колишніх складів зберігання непридатних пестицидів для конкретних об’єктів.

Основні публікації

 1. Рекомендації щодо змісту матеріалів впливів діючих об’єктів на навколишнє середовище (ОВНС). Правила проведення робіт / УкрНДІЕП. – Х. – 2005. – 21 с.
 2. Юрченко А.И. Пути предотвращения загрязнения пестицидами водных объектов в районах рисосеяния / Тр. Междунар. науч. конфер. «Пути решения проблем при выращивании риса в агроэкосистемах умеренного климата» (4–8 августа 2008 г., г. Скадовск). – Скадовск : Институт риса УААН, 2008. – С. 80–84.
 3. Юрченко А.И. Пути управления техногенной безопасностью рисосеющих регионов / Зб. наук. праць VIII Міжнар. наук.-практ. конфер. «Сучасні інформаційні технології управління технологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях» (7-11 вересня 2009 р.). – Київ – Харків – АР Крим, 2009. – С. 333–341.
 4. Юрченко А.И. Нормирование водоотведения с рисовых оросительных систем Херсонской области как водоохранный фактор / Зб. наук. ст. V  Міжнар. наук.-практ. конфер. «Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення» (7–11 вересня 2009 р. м. Алушта, АР Крим). – Х. : Райдер, 2009. – Т. 1. – С. 328–333.
 5. Бреславець А. І. Техногенно забруднені ґрунти та шляхи їх поліпшення / А. І. Бреславець, А. І. Юрченко. // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки : зб. наук. пр. // УкрНДІЕП. – Х. : Райдер, 2009. – Вип. XXXI. – С. 189–201.
 6. Юрченко А. І. Проблеми та засоби знешкодження залишків пестицидів на території складів агрохімікатів / А. І. Юрченко, А. І. Бреславець, О. Г. Предместніков // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки : зб. наук. пр. // УкрНДІЕП. – Х. : Райдер, 2009. – Вип. XXXI. – С. 202–209.
 7. Юрченко А. І., Бреславець А. І., Полозенцева В. О. Загальна характеристика ґрунтів та земельних ресурсів України. Аналіз впливу антропогенного тиску на стан ґрунтів// Інтегральні та комплексні оцінки стану навколишнього природного середовища: монографія. – Х: НТУГЗУ, 2015, С. 126–168, 278–306.
 8. Юрченко А. І., Асін В. І., Величко Г. М., Полозенцева В. О. Забруднення об’єктів довкілля в районі колишніх місць складування непридатних до застосування пестицидів в Харківській області. Повідомлення 1. Методичні підходи та основні об’єкти досліджень. Зб. наук. ст. ХІ Міжнар. наук.-практ. конф.: Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення ( 7–11 вересня 2015 р. м. Харків)/ УКРНДІЕП. – Х. : Райдер, 2015, С. 209–215.
 9. Юрченко А. І. Заходи щодо підвищення ступеню екологічної безпеки рисових зрошувальних систем// Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки: зб. наук. пр./ УКРНДІЕП. – Х. : Райдер, 2016, С. 133–142.
 10. Юрченко А. І. Прогнозування забруднення гербіцидами зворотних вод рисових зрошувальних систем// Науковий вісник будівництва, 2017, т. 90, № 4.
 11. Величко Г. М., Юрченко А. І. Методи знезараження ґрунтів забруднених пестицидами в районі розташування складів непридатних до використання пестицидів/ Зб. наук. ст. ХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф.: Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення (11–15 вересня 2015 р. м. Харків)/ УКРНДІЕП. – Х. : Райдер, 2017, С. 65–73.
 12. Юрченко А. І. Міграція гербіцидів з рисових чеків до колекторно-дренажної мережі/ Зб. наук. ст. ХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф.: Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення (11–15 вересня 2015 р. м. Харків)/ УКРНДІЕП. – Х. : ФОП Столярова І. П., 2017, С. 432–437.
 13. Юрченко А. І. Застосування протифільтраційних заходів для підвищення екологічної безпеки рисових зрошувальних систем/ Зб. наук. ст. ХІV Міжнар. наук.-практ. конф.: Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення (10–14 вересня 2018 р. м. Харків)/ УКРНДІЕП. – Х. : ФОП Столярова І. П., 2018, С. 368–373.
 14. Юрченко А. І., Величко Г. М. Непридатні пестициди: стан зберігання та проблеми поводження/ Зб. наук. ст. ХІV Міжнар. наук.-практ. конф.: Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення (10–14 вересня 2018 р. м. Харків)/ УКРНДІЕП. – Х. : ФОП Столярова І. П., 2018, С. 374–379.
 15. Патент на корисну модель № 126761 UA. Спосіб ліквідації забруднення ґрунтів хлорорганічними пестицидами/ Катков М. В., Ніконенко Н. В., Юрченко А. І. Заявл. 04.12.2017; опубл. 10.07.2018, Бюл. № 13.

Співробітництво

Основні партнери в Україні

  • Харківський  національний  університет ім. В.Н. Каразіна, м. Харків;
  • Інститут рису НААН України, м. Херсон;
  • Херсонський державний аграрний Університет, м. Херсон
  • Інститут зрошуваного землеробства, м. Херсон;
  • Національний науковий центр  «Інститут ґрунтознавства й агрохімії»,  м. Харків.
  • Інститут метрології, м. Харків;

Основні закордонні партнери

Протягом декількох років лабораторія брала участь у виконанні низки проектів з міжнародного співробітництва з Німеччиною, Францією, Болгарією, Канадою, США. Дослідження на експериментальному полігоні проводилися за участі американських фахівців. Результати спільних досліджень використані в агропромисловому комплексі України й опубліковані у вітчизняних і закордонних виданнях.