31.03.23

(057) 702-15-92

Наукові видання

 

Щорічно видається збірник наукових праць «Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки» («The problems of environmental protection and ecological safety»). Розраховано на наукових та інженерно-техничних фахівців, діяльність яких пов’язана з охороною довкілля.

Галузь та проблематика
Висвітлення результатів наукових досліджень у галузі екології, охорони навколишнього середовища та екологічної безпеки.
Процес рецензування
Подвійне «сліпе» рецензування: Рецензенту не відома інформація про авторів, а авторам не відома інформація про рецензентів.
Періодичність публікації
Журнал виходить раз на рік - у листопаді-грудні.
Політика відкритого доступу
Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.
 

Керівництво для авторів

 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ,

ЩО ПОДАЮТЬСЯ ДО збірника наукових праць

 “Проблеми  охорони  навколишнього  природного середовища  та  екологічної  безпеки”

До збірника наукових праць “Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки”, приймаються наукові статті обсягом від 6 до 12 друкованих сторінок, присвячені дослідженням у галузях екології, охорони навколишнього середовища та екологічної безпеки, а також суміжних дисциплін. Матеріали можуть бути представлені українською, російською або англійською мовами. Перевага надається англомовним статтям. Рішення про публікацію приймається редакційною колегією збірника.

Матеріали подаються у друкованому і в електронному вигляді та надсилаються на електронну пошту informniiep@gmail.com. Електронна версія оформляється у форматі Microsoft Word, шрифт Times New Roman, розмір 14, міжрядковий інтервал 1,5, всі поля по 2 см. Жирним шрифтом виділяються підзаголовки у статті. Ілюстрації, включаючи графіки і схеми, мають бути розміщені безпосередньо в тексті. Ілюстрації подаються чорно-білими. Скрізь, де можливо, доцільніше використовувати графіки, а не таблиці. Орієнтація сторінок – книжкова. Вирівнювання слід робити по ширині сторінки. Відступ для абзацу – 1,25 см.

Назву таблиці (згідно з ДСТУ 1.5:2003) друкують з першої великої літери і розташовують над таблицею (починаючи над верхнім лівим кутом): 

 
 Таблиця___ номер      назва таблиці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Якщо частину таблиці перенесено на іншу або ту саму сторінку, назву подають тільки над першою частиною таблиці, над іншими її частинами подають тільки номер таблиці з таким написом:

«Продовження таблиці__________________» — на тій самій сторінці чи на подальших сторінках. При необхідності дозволяється використовувати в таблиці шрифт Times New Roman, розмір 12, міжрядковий інтервал 1.

Назва рисунка повинна відображати його зміст, бути конкретною та стислою. Назву рисунка друкують з першої великої літери і розташовують під ним посередені листа:

Рисунок    номер    назва рисунка

Формули мають бути подані в редакторі формул MathType.Букви латинського алфавіту для позначення фізичних величин при наборі виділяють курсивом (крім чисел подібності, хімічних елементів тощо); букви грецького, німецького готичного і російського алфавітів набирають прямим шрифтом.

У формулах треба використовувати умовні познаки фізичних величин, установлені в комплексі стандартів ДСТУ 3651.

Пояснення до познак і числових множників, якщо їх не було раніше в тексті, треба подавати безпосередньо під формулою.

Пояснення кожної познаки, що міститься у формулі, треба подавати з нового рядка в тій послідовності, в якій їх наведено у формулі. Перший рядок пояснення треба починати зі слова «де». Після пояснення познаки через кому пишуть одиницю відповідної фізичної величини.

 Рукопис має бути ретельно відредагований і підписаний усіма авторами.

 Згідно вимогам ДАК України оригінальна стаття у фаховому виданні має складатися з таких розділів:

 1. Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями.

 2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання порушеної проблеми, на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття.

 3. Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття;

 4. Формулювання мети статті (постановка завдання).

 5. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.

 6. Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.

 Для статей необхідно вказати УДК, подати назву (до 10 слів), анотацію (близько 150 слів) та ключові слова (8-10) українською й російською мовами. Якщо стаття не є україномовною, то треба подати розширену анотацію українською мовою (не менше 1800 знаків або близько 300 слів).

 На окремому аркуші надається інформація про авторів (прізвище, ім’я та по-батькові, повна назва організації, посада, вчений ступінь і звання, поштова адреса, телефон, е-mail, ORCID та інші профілі вченого) українською, російською й англійською мовами. Кількість авторів не повинна перевищувати 3 (як виключення – до 5). Перелік посилань оформлюється згідно з ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». До переліку обов’язково повинна бути включена література за останні п’ять років.

 Також є необхідним розгорнута анотація англійською мовою, оформлена згідно міжнародних вимог до наукових видань. Анотація повинна мати:

– обсяг близько 300 слів ( не менше 1800 знаків),

– інформативність (не містити загальних слів),

– оригінальність (не бути калькою російської або української анотації),

– змістовність (відображати головний зміст статті та результати досліджень),

– структурованість (наявність обов’язкових елементів: мета, методика, результати, наукова новизна, практична значимість, ключові слова).

 Після анотації необхідно навести References – переведений в латиницю список використаних джерел (транслітерований або перекладений англійською – за наявності англомовної версії джерела), який має бути оформлений згідно міжнародного стандарту APA (American Psychological Association) чи оформлений в стилі, наближеному до стилю Harvard (для редколегій технічного спрямування). Для транслітерації кириличних текстів можуть бути використані автоматичні конвертори http://translit.kh.ua/ (Українська транслітерація – онлайн конвертор) та http://translit.ru/ (Транслит по-русски) для текстів українською та російською мовами відповідно. При цьому повинен бути вибраний варіант транслітерування BGN. Якщо в описі літературного джерела є складові, записані різними мовами (наприклад, автори та назва статті російською мовою у виданні українською мовою), то ці частини конвертуються окремо. Літературні джерела, видані мовами, алфавіти яких базуються на латиниці, описуються мовою-оригіналом із використанням обраного стилю подання.

До списків використаної літератури у статтях необхідно додавати DOI джерел (за наявності).

 

 РУКОПИСИ, НЕ ОФОРМЛЕНІ НАЛЕЖНИМ ЧИНОМ, НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ ДО ПУБЛІКАЦІЇ.

 

 Редакція залишає за собою право проводити редакційну правку рукопису.

 У разі переробки статті авторами датою надходження рукопису статті в редакцію приймається дата її повторного надсилання. За відмови у публікації роботи рукописи статей авторам не повертаються.

При підтвердженні позитивного рішення на публікацію статті, автор має оформити та надіслати згоду на публікацію та оприлюднення персональних даних.

 

Схематичний зразок оформлення статті

УДК

Ініціали та прізвище автора, науковий ступінь (зазначається згідно вимогам до скорочення назв наукових ступенів)

Назва організації, місто (у дужках, курсивом, великими літерами)

Назва статті (великими літерами та жирним шрифтом)

Текст анотації мовою статті (набраний курсивом).

Ключові слова.

Текст статті.

Література. Обсяг переліку має становити не більше 5 % від обсягу статті.

 

Зразок оформлення статті:

 УДК 551.14:550.42:552.3

 В. С. Лутков, д-р. геолог.-минерал. наук, старш. науч. сотруд.,

В. В. Андреев, канд. геолог.-минерал. наук, доцент,

А. В. Чуенко, науч. сотруд.

 (УКРНИИЭП, г. Харьков)

 

МАНТИЙНЫЕ ПЛЮМЫ КАК ВЕРОЯТНЫЕ ИСТОЧНИКИ РУДНОГО ВЕЩЕСТВА

 Приведены результаты изучения геохимии редких и рудных элементов мантийных пород и комплексных месторождений ряда регионов. Мантийные плюмы являются вероятными источниками рудного вещества крупнейших месторождений подвижных поясов и платформ. …

 Ключевые слова: мантийные плюмы, литофильные и халькофильные элементы, рудные месторождения.

 Лутков В. С., Андрєєв В. В., Чуєнко О. В. МАНТІЙНІ ПЛЮМИ ЯК ВІРОГІДНІ ДЖЕРЕЛА РУДНОЇ РЕЧОВИНИ.

Наведено результати вивчення геохімії рідкісних та рудних елементів мантійних порід та комплексних родовищ низки регіонів. Мантійні плюми є вірогідними джерелами рудної речовини найбільших родовищ рухомих поясів та платформ. …

 Ключові слова: мантійні плюми, літофільні та халькофільні елементи, рудні родовища.

 Актуальность. Одна из важнейших фундаментальных и прикладных проблем рудогенеза – выявление источников рудного вещества. Мощность континентальной коры составляет в среднем 40 км, тогда как нижняя граница мантии находится на глубине 2900 км. В последние десятилетия доказана реальность процессов метасоматоза (высокофлюидного магматизма) в верхней мантии (ВМ), существенно влияющего на распределение рудных и редких элементов (РЭ) [18, 26 и др.]. Возникла новая область металлогении,т.н. «нелинейная металлогения», изучающая закономерности формирования в коре мантийных месторождений [24]. …

 

Литература

 1. Андреев В. В., Воеводин В. Н. Новый тип благородно-редкометально-полиметаллического оруденения. Науковий Вісник НГА України. 2015. №3. С. 8–9.

2. Андреев В. В. Комплексное медно-золоторудное месторождение Куру-Тегерек и поисково-оценочные критерии месторождений аналогичного типа: автореферат дисс. на присуждение науч. степени канд. геолог.-минерал. наук. : 04.00.14. Москва, 2004. - 24 с.

 UDC 551.14:550.42:552.3                           

 V. S. Lutkov, Doctor of Sciences (Geology and Mineralogy), Senior Researcher,

V. V. Andreyev, PhD (Geology and Mineralogy), Associate Professor,

A. V. Chuyenko, Researcher,

USRIEP,Kharkov

 phone: +380577075459, e-mail: chuenko@hotbox.ru

  MANTLE PLUMES AS POTENTIAL SOURCES OF ORE

 The results of the study of the geochemistry of rare, precious, and ore elements of the mantle and complex deposits in several regions are reported.

 The behaviour and occurrence forms of rare elements in mantle xenoliths and alkali-picritoids basites of Pamir and Tien Shan region have been studied. The problems of genesis of mobile belts and platforms (Tien Shan, Pamir, Ukraine, the Chukchi Peninsula) related to ultrabasites, mafic rocks, alkaline-ultrabasic rocks, their differentiates and products of hydrothermal-metasomatic processing have been considered. …

 

Keywords: mantle plumes, lithophile and chalcophile elements, mantle and mantle coronal field.

  References

 1. Andreev, V. V., Voevodin V. N. (2000). Novyj tip blagorodno-redkometal’no-polimetallicheskogo orudenenija. Nauk. Vіsnik NGA Ukraїni. 2015. 3. 8-9.

 2.  Andreev, V. V. (2004). Kompleksnoe medno-zolotorudnoe mestorozhdenie Kuru-Tegerek i poiskovo-ocenochnye kriterii mestorozhdenij analogichnogo tipa. Avtoreferat kand. diss. M., 24.

 

Інформація про авторів

Лутков Вячеслав Степанович
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Старший науковий співробітник
Доктор геолого-мінеральних наук
61022, м. Харків, майдан Свободи, 4
тел.
e-mail:
Orcid:


Лутков Вячеслав Степанович
Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина
Старший научный сотрудник
Доктор геолого-минеральных наук
61022, г. Харьков, площадь Свободы, 4
тел.
e-mail:
Orcid:


Lutkov Vyacheslav Stepanovich
V. N. Karazin Kharkiv National University
Senior Research Fellow
Doctor of Geological and Mineral Sciences
4 Svobody Sq., Kharkiv, 61022, Ukraine
tel.
e-mail:
Orcid:  

© Лутков В. С., Андреев В. В., Чуенко А. В., 2013

 

Збірник видається на умовах самоокупності за рахунок авторів, організацій чи установ, де працюють автори.

 

Наші реквізити:  Одержувач: УКРНДІЕП,  Код ЄДРПОУ: 01018083,

Банк платника: Державна казначейська служба України м. Київ, р/р № 31256228109625, МФО: 851011,

ІПН  010180820307. В призначеннях платежу вказувати  код доходу 25010100.

Статті приймає редактор збірника  Гладкова  Вікторія  Володимирівна:

тел. 097-683-60-72, тел. (057)702-16-01, е-mail: alfeyka84@gmail.com

е-mail:  informniiep@gmail.com.

Поштова адреса:  УКРНДІЕП, відділ НТІ, вул. Бакуліна, 6, м. Харків, 61166.

 

Редколегія збірника