31.03.23

(057) 702-15-92

Лабораторія еколого-аналітичних досліджень

 

 

Завідувач лабораторії

Калініченко Олена Олексіївна

 

Тел./факс: +38 (057) 702-16-04

E-mail:  ecolog525@ukr.net

 

 

Загальна характеристика

Лабораторію еколого-аналітичних досліджень УкрНДІЕП створено у 1971 р. для розв’язання хіміко-аналітичних, науково-методичних задач у галузі екології та екологічної безпеки

 

Основні напрямки діяльності

Напрямок 1. Нормативно-методичне і метрологічне забезпечення вимірювань показників складу та властивостей об'єктів довкілля, скидів, викидів, відходів.

Напрямок 2. Ідентифікація і кількісне визначення показників складу та властивостей об'єктів довкілля, скидів, викидів, відходів.

Напрямок 3. Випробування бензину автомобільного та дизельного палива на відповідність екологічним вимогам, а саме Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 927; випробування біопалив.

 

Основні завдання за напрямками діяльності

Напрямок 1. Нормативно-методичне і метрологічне забезпечення вимірювань показників складу та властивостей об'єктів довкілля, скидів, викидів, відходів

Лабораторія з моменту її створення фактично виконує функції головної організації з питань метрологічного забезпечення вимірювань у природоохоронній галузі, а саме:

 • розробляє, оцінює придатність і стандартизує методики вимірювань показників складу і властивостей об'єктів довкілля, скидів, викидів, відходів та інші документи з питань забезпечення якості вимірювань, зокрема, відбору проб; контролю якості вимірювань
 • організує й проводить міжлабораторні порівняння результатів вимірювань показників складу та властивостей об'єктів довкілля (МПР), наказом УкрЦСМ № 295 від 18.10.2001 р. призначена і зареєстрована незалежним координатором;
 • проводить навчання з питань хіміко-аналітичного контролю і його метрологічного забезпечення.

Напрямок 2. Ідентифікація і кількісне визначення показників складу та властивостей об'єктів довкілля, скидів, викидів, відходів

 • відбір проб і вимірювання  показників складу та властивостей об'єктів довкілля, скидів, викидів, відходів (у тому числі арбітражні) згідно з галуззю добровільного оцінювання системи вимірювань, дивись галузь ;
 • різноманітні еколого-аналітичні дослідження, зокрема,зі встановлення складу відходів і класу їх небезпеки, ідентифікування речовин невідомого походження, оцінювання впливу технологій і забруднюючих речовин на екологічний стан територій тощо.

Напрямок 3. Випробування бензину автомобільного та дизельного палива на відповідність екологічним вимогам.

Лабораторія виконує випробування бензину автомобільного та дизельного палива, у тому числі біопалива, за показниками Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, ДСТУ 7687, ДСТУ 7688.

 

Для виконання завдань за основними напрямками діяльності лабораторію укомплектовано сучасним високоефеквним устаткуванням, у т.ч.:

 • газовим хроматографом-масспектрометром Shimadzu GCMS-QP2020NX з полум’яно-фотометричним та масселективним детекторами, автосамплером AOC-6000 з додатковою системою парофазного вводу проб, забезпечує визначення широкого спектру летких та напівлетких органічних сполук, зокрема аналіз компонентного складу бензинів, проведення вимірювань більшості стійких органічних забруднювачів в об’єктах навколишнього середовища тощо.
 • газовим хроматографом-масспектрометром Agilent 5975 з приставкою статичного парофазного введення проб для ідентифікації та визначення широкого спектру летких та напівлетких органічних сполук;
 • рідинним хроматографом – Agilent 1100 2D LC для визначення, зокрема, поліароматичних вуглеводнів;
 • рідинним хроматографом Agilent 1100 3D LC, що дозволяє отримувати повний спектр сполук в області UF-VIS;
 • інфра-червоним Фур’є спектрометром IRAffinity-IS для якісного та кількісного визначення вмісту органічних сполук (зокрема, естерів жирних кислот у нафтопродуктах);
 • оптико-емісійним спектрометром з індуктивно-зв’язаною плазмою PlasmaQuant® PQ 9000 Elite для аналізу більш ніж 70 елементів у підготовлених пробах;
 • атомно-абсорбційними спектрофотометрами Varian Spektr AA 220 для визначення наднизьких концентрацій металів та Agilent 240FS для швидкого визначення вмісту металів у підготовлених пробах грунту та відходів;
 • фотоелектроколориметрами КФК-3, КФК-2 для визначення біогенів, головних іонів та інш.;
 • атомно-флуоресцентними аналізаторами Millennium Merlin і Millennium Excalibur для визначення наднизьких концентрацій ртуті, миш’яку та селену;
 • аналізатором сірки Elementar trace SN cube для визначення сірки у нафтопродуктах;
 • газохроматографічним аналізатором Bruker Chemical Analysis B.V. 450-GC PIONA+ analyzer для визначення групового складу нафтопродуктів;
 • системою мікрохвильового розкладання зразків Ethos Easy для забезпечення експресної екстракції мікроелементів з проб для подальшого їх визначення відповідними методами;
 • термостатом ТВП-1Ц для визначення густини та корозійної здатності нафтопродуктів;
 • апаратом ДНП-1 для визначення тиску насиченої пари нафтопродуктів;
 • апаратом АФС-1n для визначення фракційного складу нафтопродуктів;
 • апаратом для визначення індукційного періоду бензинів ІПБ-2;
 • апаратом ТОС-ЛАБ-02К для визначення смол у нафтопродуктах;
 • апаратом АКОВ для визначення води у нафтопродуктах;
 • апаратом ТВЗ-1М для визначення температури спалаху нафтопродуктів;
 • рН-метрами й іономірами, та ін.

 

    

Оптико-емісійний спектрометр з індуктивно-зв’язаною плазмою PlasmaQuant® PQ 9000 Elite

 

Інфра-червоний Фур’є спектрометр IRAffinity-IS

 

 Система вимірювань лабораторії відповідає вимогам ДСТУ ISO10012:2005, свідоцтво про відповідність № 01-0077/2021 від 19.07.2021 р., чинне 3 роки, видане ДП «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації».

 

Основні результати

За напрямком 1 лабораторією за період з 2000 р.

 • розроблено та атестовано на замовлення Мінприроди, інших відомств і підприємств понад 300 методик вимірювань показників складу та властивостей об'єктів довкілля, скидів, викидів, відходів (дивись перелік МВВ на замовлення Мінприроди);
 • розроблено 5 національних стандартів України (ДСТУ 8725:2017 Якість повітря. Викиди стаціонарних джерел. Методи визначення швидкості та об’ємної витрати газопилових потоків; ДСТУ 8726:2017 Якість повітря. Викиди стаціонарних джерел. Методи визначення тиску і температури газових потоків; ДСТУ 8826:2019 Якість повітря. Викиди стаціонарних джерел. Методи визначення вологості газопилових потоків; ДСТУ 8812:2018 Якість повітря. Викиди стаціонарних джерел. Настанови з відбору проб), проект ДСТУ Якість повітря. Викиди стаціонарних джерел. Визначення масової концентрації твердих частинок РМ10 ТА РМ2,5 (друга редакція, 2018);
 • здійснено гармонізацію 5 міжнародних стандартів: ДСТУ 4077-2001, ДСТУ 4078-2001, ДСТУ ISO 8466-1-2001, ДСТУ ISO 8466-2-2001, ДСТУ ISO 9297-2001;
 • розроблено 30 керівних нормативних документів Мінприроди України;
 • проведено 34 раундів Програми Міжлабораторного порівняння результатів, з них 19 цільових раундів.

За напрямком 2 

 •  проведено аналізування проб води, донних відкладень, біоти, відібраних у ході експедиційних досліджень річок Сіверський Донець (2003 – 2010 рр.), Дунай (2004 – 2018 рр.),
 • встановлено склад, клас небезпеки різноманітних відходів (Премікс, 2007 р.; технологічних відходів заводу «Південкабель», 2009 р.; кислих гудронів ВАТ «Львівський дослідний нафтомаслозавод», 2010 р.; технологічних відходів ТОВ «Елга», м. Шостка, 2010 р.; відходів мононітрохлорбензолу ДП «Горлівський хімічний завод», 2011 р.; відпрацьованого трасформаторного масла, 2013 р.; непридатних до використання агрохімікатів, 2013 р., золи та шлаку ДТЕК ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС, 2019 та ін.);
 • здійснено оцінювання екологічного стану територій внаслідок впливу діяльності, виробничих технологій, забруднюючих речовин (майданчика будівництва об’єкта утилізації та спалювання порожніх корпусів ракетних двигунів на ДП «НВО «Павлоградський хімічний завод»», 2011 р. та 2018 р.; території підземних могильників токсичних промислових відходів ДП «Горлівський хімічний завод», 2012 р.; території несанкціонованого складування відходів на бортах Домбровського кар’єру, 2012 р., півдня Херсонської області під час надзвичайної ситуації внаслідок аварійних викидів ПрАТ «Кримський ТИТАН», 2018);

За напрямком 3  

Лабораторія еколого-аналітичних досліджень УКРНДІЕП акредитована Національним агентством із акредитації України на відповідність вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 "Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій" за показниками якості бензину автомобільного і дизельного палива, атестат акредитації від 11.02.2021 р. № 202126, а саме:

бензин автомобільний (тиск насиченої пари, концентрація свинцю, вміст сірки, об’ємна частка олефінових та ароматичних вуглеводнів, об’ємна частка бензолу, об’ємна частка кисневмісних сполук, масова частка кисню, вміст марганцю, корозійна здатність, густина);

дизельне паливо (температура спалаху у закритому тиглі, фракційний склад, вміст сірки, вміст води, масова частка поліциклічних ароматичних вуглеводнів, об’ємна частка метилових/етилових естерів жирних кислот, корозійна здатність, густина).

Зазначена акредитація є головним чинником забезпечення необхідного рівня визнання результатів вимірювань лабораторії та її участі в системі моніторингу якості палива в Україні на відповідність Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого постановою КМУ № 927 від 01.08.2013 р. і діючим стандартам України.

Поза галуззю акредитації у дослідницьких цілях лабораторія виконує випробування інших паливо-мастильних матеріалів та трансформаторного масла за показниками:

Вартість послуг з проведення випробувань лабораторією.

 

 

Основні публікації лабораторії 

 1. Гриценко А.В., Варламов Є.М., Васенко О.Г., Калініченко О.О., Квасов В.А., Климов О.В., Маркіна Н.К., Юрченко А.І. Оцінка впливу армянсько-перекопського промислового вузла на довкілля південної частини Херсонської області / Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки – Зб. Наук. Праць – Харків – 2018 – вип. 40 – с. 3 - 24
 2. Калініченко О.О., Мельников А.Ю., Буштець С.П., Нікітіна С.В., Черба О.В., Смаровидло І.М. Дослідження атмосферного повітря та грунтів півдня Херсонської області у зоні впливу ПрАТ «Кримський Титан» / Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки – Зб. Наук. Праць – Харків – 2018 – вип. 40 – с. 157- 165
 3. Мельников А. Ю. Биомониторинг загрязнения поверхностных вод свинцом и кадмием с использованием планктонных организмов // Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences, – 2018. – VI(21), Issue: 179, 2018 Sept. – p. 59-61
 4. Васенко А.Г., Мельников А. Ю. Разработка  метода  определения  кадмия  в  планктонных  организмах  пресноводных  водных  объектов // Экология и промышленность – 2018. – № 1/2018 – с. 76-80
 5. Васенко О.Г., Мельников А. Ю. Важкі метали в донних відкладах р. Дунай на території України // Екологічна безпека – 2018. - № 1/2018(25). – с. 26 – 31.
 6. Васенко О.Г., Мельников А. Ю. Дослідження вмісту важких металів у воді р. Дунай в межах України // Екологічна безпека – 2017. – № 2/2017(24). – с. 64 – 69.
 7. Мельников А.Ю., Карлюк А.А. Биомониторинг тяжелых металлов в зоне влияния ТЭС / Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення: Зб. наук. ст. XІІI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 11-15 вересня 2017 р.) / УКРНДІЕП. - Х.:Райдер, 2017.
 8. Мельников А.Ю. Особливості визначення вмісту нікелю в середньомінералізованих водах методом атомно-абсорбційної спектрометрії з електротермічною атомізацією / Ефективне  функціонування  екологічно  стабільних  територій  у контексті стратегії стійкого розвитку: агроекологічний, соціальний та економічний аспекти : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Полтава, 28 груд. 2017). – Полтава : ПДАА, 2017. – 241 с.
 9. Мельников А.Ю. Використання сорбційних та акумуляційних властивостей мохоподібних в біоіндикації водних об’єктів / Актуальні питання сучасної науки: матеріали другої Міжнародної науково-практичної конференції м. Київ, 29–30 квітня 2016 року. Частина 2.– Київ.:МЦНД, 2016.
 10. Васенко А.Г., Мельников А.Ю. Оценка содержания тяжелых металлов на разных участках водотока с использованием методов биоиндикации / Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення: Зб. наук. ст. XІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 5-9 вересня 2016 р.) / УКРНДІЕП. - Х.:Райдер, 2016.
 11. Кулак С.А. Екологічний моніторинг транскордонних ділянок р. Сіверський Донець / Збірник доповідей міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених « Екологічний інтелект-2011», 19-20 травня 2011р., Дніпропетровськ, 2011, с.93-94
 12. Васенко О.Г., Кулак С.А., Коваленко М.С., Калініченко О.О. Анализ данных по содержанию тяжелых металлов, полученных в ходе экспедиционных исследований р. Северский Донец на территории Донецкой области / Збірник доповідей міжнародного екологічного форуму «Довкілля для України. Екологія промислового регіону», 23-24 червня 2011р., Донецьк, 2011, с. 162-163
 13. Васенко О.Г., Кулак С.А., Коваленко М.С., Калініченко О.О. / Оценка экологического состояния украинского участка р. Северский Донец (2003-2010 гг.) / Збірник наукових статей міжнародної науково-практичної конференції «Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення», 12-16 вересня 2011 р., Алушта, 2011, с. 234-240
 14. Васюков А.Е. Хімічний аналіз в оценюванні екологічного стану поверхневих водних об'єктів / Автореф. дис. доктора хім. наук: Харківський нац. ун-т імени В.Н. Каразіна. Хім. ф-т. Харків, 2006.
 15. Васюков А.Е., Дегтярева Л.Ф. Уберман В.И. Никитина С.В. Сопоставление результатов определения алюминия в сточных водах с помощью трех методик / Тези науковой конференції "Аналітічний контроль якості та безпеки продукції промислового виробництва і продовльчої сировини. Питання підготовки фахівців для випробувальних лабораторій". Одеса. 2006. - С. 17.
 16. Калиниченко Е.А., Коваленко М.С., Кулак С.А. Определение ртути в почвах, донных отложениях и осадках сточных вод методом атомно-флуоресцентной спектроскопии – Тези науковой конференції "Аналітічний контроль якості та безпеки продукції промислового виробництва і продовльчої сировини. Питання підготовки фахівців для випробувальних лабораторій". Одеса. 2006. - С. 41.
 17. Калиниченко Е.А., Коваленко М.С., Кулак С.А., Черба О.В. Физико-химические методы анализа в мониторинге окружающей природной среды / Сборник научный статей международной научно-практической конференции «Екологічна безпека: проблеми та шляхи вирішення)» Алушта, АР Крым, Украина, 11-15 сентября 2006 г., C. 167
 18. Калиниченко Е.А., Коваленко М.С., Кулак С.А. Метрологические аспекты атомно-флуоресцентного определения ртути в объектах окружающей природной среды / Сборник научный статей международной научно-практической конференции «Екологічна безпека: проблеми та шляхи вирішення)» Алушта, АР Крым, Украина, 12-16 сентября 2006 г., C. 167
 19. Калініченко О.О., Черба О.В. Забезпечення арбітражної спроможності результатів вимірювань концентрацій забруднюючих речовин при здійсненні державного контролю за додержанням природоохоронного законодавства  / Тези науковой конференції "Аналітічний контроль якості та безпеки продукції промислового виробництва і продовльчої сировини. Питання підготовки фахівців для випробувальних лабораторій". Одеса.  2006. - С. 37.
 20. Васюков А.Е. Дегтярева Л.Ф., Ипати Г.В. Возможности карбонатной системы природных вод в оценке токсичности ионов металлов к водным растениям / Вісник Одеського національного університету. Сер. Хімія. – 2005. – Т. 10, № 9. – С. 128 – 137.
 21. Васюков А.Е., Горбань Н., Калиниченко Е.  Управление промышленными отходами: Учебное пособие: в 2 кн.: в 6 ч.  ч. 6: Роль экологоаналитических методов для изучения состава отходов и их слияния на окружающую среду / Харьков: РИП «Оригинал», 2000
 22. Васюков А.Е., Лачин С.В. Методическое обеспечение определения летучих хлорорганических веществ в природных и сточных водах / Всеукраинская конференция по аналитической химии, Харьков, 2000. Тезисы докладов, с. 270
 23. Васюков А.Е., Лачин С.В. Из практики использования вольт-амперометрических методов в анализе продовольственного сырья, пищевых продуктов и вод на содержание металлов / Всеукраинская конференция по аналитической химии, Харьков, 2000. Тезисы докладов, с. 134
 24. Васюков А.Е. Электрохимические методы оценки буферной емкости поверхностных водных экосистем. Всеукраинская конференция по аналитической химии, Харьков, 2000. Тезисы докладов, с. 137

 

Лабораторія надає послуги з:

 • розроблення методик вимірювань показників складу і властивостей об'єктів довкілля, скидів, викидів, відходів; визначення їх метрологічних характеристик (невизначеності, повторюваності, тощо) та оцінювання їх придатності для конкретних цілей використання;
 • оцінювання технічної компетентності вимірювальних лабораторій шляхом міжлабораторного зіставлення результатів вимірювань показників складу та властивостей об'єктів довкілля;
 • консультації та навчання з питань хіміко-аналітичного контролю об'єктів довкілля, скидів, викидів, відходів та його метрологічного забезпечення;
 • відбору та аналізування проб об'єктів довкілля, скидів, викидів, відходівзгідно з галуззю добровільного оцінювання системи вимірювань, у тому числі з метою арбітражу);
 • визначення складу та класу небезпеки відходів;
 • ідентифікування речовин невідомого складу і походження;
 • оцінювання екологічного стану територій внаслідок впливу виробничої діяльності;
 • випробування бензину автомобільного та дизельного палива, у тому числі біопалива, за показниками Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, ДСТУ 7687, ДСТУ 7688.

 

Основні замовники послуг в Україні:

 •  Державна екологічна інспекція України
 • ДП «НАЕК «Енергоатом»
 • ТОВ “Миколаївський глиноземний завод”
 • ДТЕК ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС
 • ДТЕК ЗАПОРІЗЬКА ТЕС
 • ДП „Клінічний Санаторій „Курорт Березівські мінеральні води”
 • ДНВП “Об'єднання Комунар”
 • ПАТ „ПОЛТАВАКОНДИТЕР”
 • ПрАТ «Лисичанська нафтова інвестиційна компанія»