30.05.23

(057) 702-15-92

Лабораторія екологічно безпечного природокористування, засобів і методів моніторингу довкілля

 

Завідувач лабораторії

д-р екон. наук, старш. наук. співроб.

 Дмитрієва Олена Олексіївна

 

Тел./факс: +38 (057) 715-60-93

E-mail: dmitrieva.olena@gmail.com

До складу лабораторії входить:

Сектор екологічно  безпечного природокористування населених пунктів і господарських об’єктів

Сектор засобів і методів моніторингу навколишнього природного середовища

Сектор інженерної екології

 

Загальна характеристика

Лабораторія екологічно безпечного природокористування, засобів і методів моніторингу довкілля УКРНДІЕП створена у 1998 р. для впровадження засад сталого розвитку населених пунктів та господарських об’єктів.

Лабораторія екологічно безпечного природокористування, засобів і методів моніторингу довкілля складається з трьох секторів:

1. Сектор екологічно безпечного природокористування населених пунктів і господарських об’єктів.

2. Сектор засобів і методів моніторингу навколишнього природного середовища.

3. Сектор інженерної екології.

Діяльність лабораторії зосереджена в межах пріоритетів Мінприроди України:

 • Забезпечення інтеграції екологічної політики до інших документів, що містять політичні та/або програмні засади державного, галузевого (секторального), регіонального та місцевого розвитку;
 • Реалізація заходів з впровадження Протоколу про реєстри викидів і перенесення забруднювачів для створення та забезпечення функціонування Єдиної уніфікованої електронної системи інформації про дозволи, звіти, матеріали перевірок у сфері охорони довкілля (національного Реєстру викидів і перенесення забруднювачів).

Співробітники лабораторії виконали значну кількість науково-дослідних робіт, результати яких впроваджені у природоохоронну діяльність на державному, регіональному та локальному рівнях.

Одержано 4 патенти та 12 деклараційних патентів.

У складі лабораторії – 27 співробітників, з них: 1 доктор економічних наук, 7 кандидатів технічних наук, 2 кандидати біологічних наук; з них 4 мають вчене звання старший науковий співробітник.

Співробітники лабораторії беруть участь у міжнародних симпозіумах, з'їздах, наукових конференціях; опубліковано більше 387 наукових праць, з них 110 – за останні 5 років.

 

Основні напрямки діяльності

1. Розробка науково-теоретичих засад, нормативно-технічного, методичного і нормативного забезпечення управління екологічно безпечним водокористуванням у населених пунктах і промислових об’єктах.

2. Розробка науково-методичних засад екологічно безпечних впроваджень нових речовин і технологій в Україні.

3. Розробка еколого-соціальних оцінок природокористування.

4. Розробка методологічних основ розвитку Держаної системи моніторингу навколишнього природного середовища і систем моніторингу регіонального та об’єктового рівнів.

 

Основні виконані дослідження

Напрямок 1. Розробка нормативно-технічного, методичного і нормативного забезпечення управління екологічно безпечним водокористуванням у населених пунктах і промислових об’єктах:

 • нормативно-методичні основи екологічно безпечного водокористування;
 • науково-технічні і технологічні основи екологічно безпечного водовідведення;
 • екодіагностика стану водних і наземних екосистем у районах впливу населених пунктів і промислових об’єктів;
 • методологічне забезпечення цільових програм у галузі екологічно безпечного водокористування у населених пунктах і промислових об’єктах.

На замовлення Мінекології та природних ресурсів за підтримки Мінпрому і Держбуду України в 1998 р. Мінекономіки України включило до плану науково-дослідних робіт, що виконуються за рахунок коштів державного бюджету за підрозділом «Фінансування державних контрактів», тему 1.98.3 «Комплекс заходів щодо упорядкування водовідведення в населених пунктах України». Головною науково-дослідною установою за темою був призначений УкрНДІЕП. Виконання теми 1.98.3 здійснювалося протягом 1998–2003 рр.

Постановою Кабміну України № 754 від 29.04.1999 р. тема 1.98.3 була визначена як одна з пріоритетних щодо розвитку науки і техніки. У роботі були досліджені з позицій екологічної безпеки стосовно водних об’єктів найбільші забруднювачі водотоків і водойм країни на прикладі стічних вод комунального господарства і поверхневих стічних вод з території населених пунктів.

У 2003–2004 рр. лабораторія  була головним виконавцем цільової екологічної програми «Програма упорядкування водовідведення в населених пунктах України», яка фінансувалася за рахунок коштів держбюджету в рамках бюджетної програми «Прикладні, наукові та науково-технічні розробки з пріоритетних напрямів у сфері охорони навколишнього середовища».

Серед населення м. Комсомольська Полтавської області в 1995, 1997 та 1998 рр. спостерігалися випадки масового захворювання органів дихання невідомої етіології. За дорученням Мінекоресурсів України УкрНДІЕП у 1999 р.  здійснював  дослідження  за  проблемою з  ахворювання  мешканців   м. Комсомольська та працівників ВАТ «Полтавський ГЗК» на альвеоліти. Спеціальні   дослідження   якості   води   в   районі   питного   водозабору      м. Комсомольська показали, що еколого-санітарний стан води в ньому є незадовільним. Існуючий комплекс  водопідготовки був не спроможний повністю вилучити синьозелені водорості та продукти їх розпаду, тому в питній воді міста вони могли виявлятися в концентраціях, що є достатніми для негативного впливу на здоров’я людини. Такий стан питного водопостачання спричинив у місті еколого-медичну проблему. З 2000 р. роботи продовжувалися на прохання голови міської Ради. Оскільки проблема захворювання на альвеоліти є еколого-медичною, УкрНДІЕП проводив дослідження спільно з колективами провідних науково-дослідних установ: Міського клініко-імунологічного центру м. Харкова МОЗ України, Харківського науково-дослідного інституту медичної радіології (ХНДІМР) МОЗ України, Інституту ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського, Української академії аграрних наук, Харківського підприємства з виробництва імунологічних та лікарських препаратів (ЗАТ БІОЛІК), Українського науково-дослідного інституту лісного господарства та агромеліорації ім. Г.М. Висоцького, Ради з питань вивчення продуктивних сил України НАН України, Інституту сироватки та вакцин ім. І.І. Мечникова МОЗ України, Інституту проблем кріобіології та кріомедицини НАН України.

Дослідження щодо еколого-медичної оцінки якості води в районі розташування питних водозаборів були поширені до регіонального рівня. Спостереження проводились у місцях розташування питних водозаборів міст Кременчук, Кіровоград, Світловодськ.

Напрямок 2. Розробка науково-методичних основ екологічно безпечного впровадження нових речовин і технологій в Україні:

 • науково-методичний супровід комплексних досліджень нових речовин, технологічних схем, які впроваджуються;
 • екологічний моніторинг (з урахуванням специфіки регіону) стану основних компонентів довкілля – ґрунтів, водних екосистем, атмосферного повітря.

Роботи щодо науково-методичного супроводу комплексних досліджень нових речовин, технологічних схем, які впроваджуються та екологічного моніторингу (з урахуванням специфіки регіону) стану основних компонентів довкілля – ґрунтів, водних екосистем, атмосферного повітря виконувалися для підприємств гірничорудної промисловості України спільно з провідними установами: Мінпромом, МОЗ, Мінекології, Інститутом ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського, Українською академією аграрних наук, Мінохорони праці та соціального захисту.

Комплексний екологічний моніторинг проводиться спільно з Харківським національним університетом ім. В.Н. Каразіна, Харківським державним медичним університетом, Українським інститутом досліджень навколишнього середовища і ресурсів, Державною гідрометеорологічною службою України, Державним агентством водних ресурсів України, Геолого-розвідувальною партією м. Харкова.

Напрямок 3. Дослідження з оцінювання еколого-соціальної безпеки природокористування включали розробки:

 • комплексних екологічних показників стану довкілля для аналізу екологічної ситуації на державному та регіональному рівнях;
 • методик ранжування екологічних заходів у державі та регіоні з урахуванням еколого-економічних показників;
 • методики оцінки реалізованості екологічних програм та проектів, що приймаються на регіональному та державному рівнях.

Ці види досліджень виконувалися при розробленні СЕО та ОВНС  у складі низки проектів будівництва нових підприємств в Україні та Схем розвитку регіонів.

Напрямок 4. Розробка методологічних основ розвитку Держаної системи моніторингу навколишнього природного середовища та систем моніторингу регіонального та об’єктового рівнів.

У 1998–2018 рр. було проведено низку робіт за завданням Мінприроди України з розроблення нормативно-методичної документації для розв’язання питань організації і проведення моніторингу навколишнього середовища: Методичні рекомендації з підготовки регіональних і Державної програми моніторингу навколишнього середовища, Положення про порядок інформаційної взаємодії органів Мінприроди України й інших суб'єктів системи моніторингу навколишнього середовища при здійсненні режимних спостережень за станом навколишнього середовища, Методичні вказівки щодо проведення інвентаризації аналітичних лабораторій, Номенклатура і позначення структурних елементів Державної системи моніторингу навколишнього середовища. Розроблені та затверджені Кабінетом Міністрів України Концепція і Державна програма проведення моніторингу навколишнього середовища. Розроблено 8 ДСТУ. Виконано роботи з підготовки ряду нормативних документів для імплементації до умов України Директив ЄС, зокрема Директиви 2008/50/ЄС «Про якість атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи», Директиви 2004/107/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 15 грудня 2004 року щодо миш’яку, кадмію, ртуті, нікелю та поліциклічних ароматичних вуглеводнів у навколишньому повітрі, міжнародного Протоколу про реєстри викидів і перенесення забруднювачів (РВПЗ). Виконані роботи щодо впровадження системи екологічних індикаторних показників для оцінки стану НПС при формуванні звітності за результатами моніторингу, що враховують рекомендації ЄЕК ООН.

Прийнято участь у підготовці проектів постанов Кабінету Міністрів України щодо затвердження Порядку здійснення державного моніторингу вод та Порядку здійснення державного моніторингу атмосферного повітря.

На основі ГІС розроблено ряд баз даних мереж спостережень Мінприроди України та інформаційну базу законодавчих та нормативних документів з питань моніторингу довкілля.

Розроблено та затверджено Мінприроди нормативні документи зі створення систем моніторингу об’єктового рівня – «Правила та Регламент створення та експлуатації автоматизованих систем екологічного контролю і моніторингу об’єктів підвищеної екологічної небезпеки».

Розроблено та впроваджено проекти з організації систем моніторингу об’єктового рівня, зокрема для: ПАО «АрселорМіттал Кривий Ріг», ПАТ «ЦГЗК», ПАТ Інгулецький ГЗК».

Виконано роботи зі створення систем моніторингу довкілля для Київської, Харківської, Луганської та Донецької  областей, м. Нікополь Дніпропетровської обл.

 

Основні виконані роботи

Співробітники лабораторії брали участь у підготовленні проектів:

 • Концепції та Національної програми екологічного оздоровлення басейну Дніпра;
 • Комплекс заходів щодо упорядкування водовідведення в населених пунктах України;
 • Комплексна оцінка щодо забезпечення екологічно безпечного впровадження флотаційного дозбагачування концентратів з розробкою ОВНС до робочого проекту цеху флотаційної доводки концентратів магнітного збагачування на ВАТ «Полтавський ГЗК»;
 • Дослідження щодо здійснення комплексу профілактичних заходів щодо попередження виникнення захворюваності на бронхолегеневу патологію;
 • Програма упорядкування водовідведення в населених пунктах України (Розроблення);
 • Схема планування території Кременчуцького району Полтавської області.

 

Основні публікації

Монографії

1. Дмитрієва О. О. Екологічно безпечне водовідведення у населених пунктах України: монографія / Дмитрієва О. О. / Рада з питань вивчення продуктивних сил України НАН України. – К., 2008. – 459 с.

2. Дмитрієва О. О. Космічний моніторинг безпеки водних екосистем із застосуванням геінформаційних технологій / Красовський Г. Я., Дмитрієва О. О. // К.: Інтертехнологія, 2008. – 480 с.

3. Дмитрієва О. О. Екологічно безпечне водовідведення з території м. Одеса в аварійних ситуаціях: монографія / Дмитрієва О. О., Хоренжая І. В. // УкрНДІЕП. – Х. : Вид-во Іванченка І. С., 2013. – 158 с.

4. Дмитрієва О. О. Моніторинг навколишнього середовища з використанням космічних знімків супутника NOAA / Красовський Г. Я., Пащенко Р.Е., Радчук В.В., Дмитрієва О. О. та інші // Під ред. С.О. Довгого. – Київ: ФОП Пономаренко Є.В., 2013. – 316 с.

5. Дмитрієва О. О. Екологічно-медичні аспекти водокористування евтрофування водними об'єктами: Монографія /  Дмитрієва О. О., Тиха І. А., Хоренжая І. В., Коляда О.М. // Х.: Видавництво Іванченка І.С., 2016. – 216 с.

6. Дмитрієва О. О. Еколого - економічні основи природокористування:  навчальний посібник /  Дмитрієва О. О., Телюра Н.О. // Х.: Видавництво Іванченка І.С., 2017. – 284 с.

7. Василенко В. П. Основи методичного забезпечення вирішення задач управління діяльністю служб тилу Національної гвардії України: монографія /  Василенко В. П. , Черкашина М. В. // за ред. Городнова В.П.: Х. : НА НГУ, 2017. – 258 с.

8.  Тертичний  О. О. Інституційні трансформації суб’єктів господарювання в умовах інноваційної економіки: чинники та напрями: монографія / Тертичний  О. О. //  за заг. ред. Г. О. Дорошенко. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018. – 456 с.

9. Варламов  Є. М.   Комплексний геоекологічний моніторинг зони впливу Ташлицької ГАЕС та Олександрівського водосховища (1998-2008 рр.) / Лисиченко Г.В, Дудар Т.В., Варламов Є.М. та ін. – К. : САЛЮТІС, 2010. – 236 с.

10. Варламов Е. Н. Автоматический контроль и приборы измерения параметров окружающей среды: учеб. пособ. / Варламов Е.Н., Колосков В.Ю. // – Х. : Нац. аэрокосм. ун-т, 2010. – 164 с.

11. Варламов Є. М. Моніторинг навколишнього природного середовища. Концептуальні положення й шляхи реалізації: Монографія / Варламов Є. М., Квасов В. А., Брук В. В., Берешко І. М. // під ред. Є. М. Варламов – Х. : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харк. авіац. ін-т», 2016. – 188 с.

12. Варламов Є.М. Моніторинг і методи вимірювання параметрів навколишнього середовища : навч. посіб. / Ісаєнко В.М., Лисиченко Г.В, Дудар Т.В., Франчук Г.М., Варламов Є.М. // К. : НАУ-друк, 2009. – 312 с.

Нормативно-методичні документи

1. Проект ДСТУ-Н «Настанови щодо організації екологічно безпечного водовідведення  в населених пунктах України» // УКРНДІЕП. – Харків, 2016. – 114 с.

2. Проект Типового технічного завдання на створення комплексних систем екологічного моніторингу і контролю об’єктів підвищеної екологічної небезпеки // УКРНДІЕП. – Харків, 2015. – 49 с.

3. Проект плану розроблення та прийняття стандартів у сфері моніторингу довкілля, гармонізованих зі стандартами ЄС // УКРНДІЕП. – Харків, 2015. – 8 с.

4. Проект рекомендацій щодо розподілення території України на зони та агломерації та порядку їх перегляду // УКРНДІЕП. – Харків, 2016. – 9 с.

5. Проект Методики застосування «верхнього і нижнього порогів оцінювання» згідно с вимогами Директиви 2008/50/ЄС // УКРНДІЕП. – Харків, 2016. – 17 с.

6. Проект Рекомендацій щодо порядку розміщення стаціонарних постів спостереження за якістю атмосферного повітря та пунктів відбору проб, встановлення кількості постів в тому числі постів вимірювання приземного озону з урахуванням вимог директиви 2008/50/ЄС // УКРНДІЕП. – Харків, 2017. – 22 с.

7. Проект документу «Вимоги щодо розміщення постів спостереження за межами населених пунктів, відповідно до вимог Директив 2008/50/ЄС та 2004/107/ЄС» // УКРНДІЕП. – Харків, 2017. – 16 с.

8. Проект розподілення території України на зони та агломерації // УКРНДІЕП. – Харків, 2017. – 6 с.

9. Проект Методики встановлення показників для забруднюючих речовин, що мають бути досягненні в майбутньому згідно з вимогами директиви 2008/50/ЄС // УКРНДІЕП. – Харків, 2018. – 22 с.

10. Проект нормативного документа «Порядок моніторингу рівнів концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі щодо яких має інформуватись громадськість та підготовка відповідних звітів» // УКРНДІЕП. – Харків, 2018. – 19 с.

11. Проект Методики проведення моніторингу впливу на об’єкти навколишнього природного середовища на підприємствах підвищеної екологічної небезпеки в агломераціях // УКРНДІЕП. – Харків, 2018. – 75 с.

12. Проект документу «Порядок проведення моніторингу та інформаційного обміну між структурними підрозділами Мінприроди та центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через міністра екології та природних ресурсів України, під час виникнення надзвичайних ситуацій» // УКРНДІЕП. – Харків, 2018. – 23 с.

Базові статті

1. Дмитрієва О. О. Управління якістю вод в екологічно безпечних системах водовідведення / Дмитрієва О.О., Калашніков В.О., Савченко Н.В. та ін. // Вестник Херсонского государственного технического университета. – Херсон : ХГТУ, 2001. – №3(12). – С. 96-101.

2. Дмитриева Е.А. Социально-экологические проблемы качества воды водоемов-источников питьевого водоснабжения / Дмитриева Е.А., Игнатенко Л.Г., Колдоба И.В. // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. науки и архитектуры. – К. : Техніка, 2004. – Вып. 55.

3. Дмитриева Е.А. Информационное обеспечение принятия управленческих решений  в   области  природопользования  в  горнорудных   регионах   страны / Дмитриева Е.А., Верниченко А.А. // Економіка розвитку. – Х.: ХДЕУ,  2004. –  №2(30).  – С. 54-59.

4. Дмитрієва О.О. Еколого-соціальні питання у проблемі водопостачання населених пунктів України / Дмитрієва О.О., Колдоба І.В.,   Верниченко Д.Ю.,   Михайлова С.В.  // Таврійський науковий вісник, 2006. – №47. – С. 298-308.

5. Тихая И.А. Сравнительный анализ статистических показателей течения беременности и результатов   родов   в  гг.  Кременчуге  и  Змиеве  / Тихая И.А.,  Дмитриева Е.А., Яковцова И.И. // Гігієна населених місць: зб. тр. Ін-ту гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеєва / МОЗ України, АМН України. – К., 2006. – Вип. 48. – С. 137-143.

6. Дмитрієва О.О. Інноваційні технології перебудови водокористування в населених пунктах України / Дмитрієва О.О. // Інвестиції: практика та досвід, 2008. – № 15. – С. 19-21.

7. Дмитрієва О.О. Інноваційні технології водовідведення в cистемі інституціональних перетворень на прикладі м. Полтава / Дмитрієва О.О., Мосейчук А.А., Проскурня М.І. // Інвестиції: практика та досвід, 2009. – № 5. – С. 15-20.

8. Дмитрієва О.О. Інноваційні рішення щодо захисту водних об’єктів України від впливу забруднених дренажних та поверхневих стічних вод з урбанізованих територій / Дмитрієва О.О., Василенко В.П., Тертичний О.Л., Хоренжая І.В. // Наук. вісник будівництва. – Х.: ХДТУБА, ХОТВ АБУ, 2010. – Вип. 57. – С. 361-367.

9. Дмитрієва О.О.  Еколого-соціальна безпека водокористування населених пунктів України в концепції сталого розвитку / Дмитрієва О.О., Василенко В.П., Колдоба І.В. // VІІ Міжнар. наук.-тех. конф. «Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення» (м. Алушта, 12-16 вересня 2011 р.). – Харків-Алушта, АР Крим, 2011. – С. 33-45.

10. Дмитрієва О.О. Удосконаленій метод оцінки ступеня безпечного водокористування з поверхневих водних  об’єктів залежно від рівня їх евтрофування за даними космічного моніторингу / Дмитрієва О.О., Кошель А.В., Колдоба І.В., Лисов Б.В. //  Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки: зб. наук. праць / УкрНДІЕП. – Х. : Райдер, 2012. – Вип. ХХХІІІ.

11.  Дмитрієва О.О. Еколого-соціальне оцінювання стану евтрофних водних об'єктів / Дмитрієва О.О., Хоренжая І.В. // «Экология и промышленность», научно-производственный журнал. – Выпуск № 1, 2016 г, ГП «Энергосталь», г. Харьков. – С. 105-110.

12. Дмитрієва О.О. Оцінювання еколого-соціального ефекту впровадження екологічно безпечного водовідведення в населених пунктах України / Дмитрієва О.О., Тертичний О.О., Хоренжая І.В. // Система обробки інформації. Наук. переодич. видання. Мін-во оборони України ХУПС ім. І. Кожедуба. – Вип. 4(141) – Х., 2016. – С.160-164.

13. N.O. Teliura Improving the coordination and effectiveness of an integrated approach to management of land and other natural resources / Teliura N.O. // Комунальне господарство міст. Серія «Технічні науки та архітектура». – Випуск № 130, 2016. – C. 31–35.

14.  Дмитриева Е.А.  Разработка методики имплементации директив европейского союза в законодательную базу Украины в области биоразнообразия / Дмитриева Е.А., Браткевич В.В., Колдоба И.В., Телюра Н.А.  // Науковий журнал «ScienceRise» № 3(32) – 2017. – С.43-51.

15. Дмитрієва О.О. Метод вибору альтернативного технологічного рішення екологічно безпечного водовідведення населених пунктів України / Дмитрієва О.О., Телюра Н.О. // Регіон-2017: суспільно-геграфічні аспекти. Матеріали наук.-практич. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців. 20-21 квітня 2017 р., Харків. – С.278-280.

16.  Дмитрієва О.О. Процедура обґрунтованого вибору найкращих технологічних заходів водокористування в населених пунктах України / Дмитрієва О.О., Телюра Н.О., Хоренжая І.В. // Комунальне господарство міст. Серія: Технічні науки та архітектури. – 2017. – №. 137. – С. 66-71.

17. Дмитрієва О.О. Екологічна безпека населених пунктів України розташованих на евтрофних водних об'єктах / Дмитрієва О.О., Телюра Н.О., Хоренжая І.В. // Наук.-техн. зб. Комунальне господарство міст. – Вип.139. – Х.: – С.120-125.

18. Дмитрієва О.О. Модель соответствия законодательной базы Украины и директив ЕС в области биоразнообразия / Дмитриева Е.А., Браткевич В.В., Телюра Н.А. // Наук.-техн. зб. Комунальне господарство міст. – Вип.132. – Х.: – С.80-87.

19. Тертичний О.О. Оцінки ризиків та соціально-екологічних наслідків діяльності промислового підприємства / Тертичний О.О. / Вісник економіки транспорту і промисловості : зб. наук.-практ. ст. / Укр. держ. акад. залізнич. трансп. – Харків : Вид-во Укр ДАЗТ, 2017. – № 59. – С.172-177.

20. Дмитрієва О.О. Еколого небезпечне водовідведення в населених пунктах України на засадах сталого розвитку / Дмитрієва О.О., Телюра Н.О., Хоренжая І.В. // Науковий журнал «ScienceRise» № 7(48) – 2018. – С.31-33.

21. Гриценко А.В. Питання розвитку системи екологічного моніторингу в Україні / Гриценко А.В., Дмитрієва О.О., Варламов Є.М., Квасов В.А., Палагута О.А. // Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення: зб. наук. статей ХІV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 10-14 вересня 2018р.) / УКРНДІЕП. – Х.: ФОП Столярова І.П., 2018. – С.143-148.

22. Гриценко А.В. Впровадження в Україні міжнародного протоколу щодо реєстрів викидів і перенесення забруднювачів / Гриценко А.В., Дмитрієва О.О., Варламов Є.М., Квасов В.А., Палагута О.А., Цибульник С.А. // Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення: зб. наук. статей ХІV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 10-14 вересня 2018 р.) / УКРНДІЕП. – Х.: ФОП Столярова І.П., 2018. – С.149-155.

23. Teliura N.O.  Development of the methodological approach to the selection of technologies for environmentally­safe water drainage in populated areas / Teliura N.O. // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2018.  Vol. 6, No. 10 (96). – Р. 55–63.

24. Varlamov E.N. Assessment of environmental problems of soil contamination with environmental indicators / Varlamov E.N., Palaguta O.A.  // Soil Science Working for a Living, Springer International Publishing Switzerland. – 2017. Р. 121-126.

25. Варламов Е.Н. Система екологічних показників для оцінювання стану водних ресурсів в Україні / Варламов Е.Н., Квасов ВА.,Палагута О.А. // Научно-производственный журнал «Экология и промышленность». – Х., УкрГНТЦ «Энергосталь», №2, 2016. – С. 105-109.

26. Varlamov E.N. The definition of risk to human health from impact of pollutants in the manufacturing of mineral wool / Varlamov E.N., Rybalova O.V., Hajiyev E.N. //  The scientific heritage (Budapest, Hungary) , No 10 (10). – (2017). –  Р.3. –  Web: www.tsh-journal.com. – Р.52-58 .

27. Варламов Е.Н. Отечественные программно-технические средства для реализации положений Директив 2008/50/ЕС и 2004/107/ЕС / Варламов Е.Н., Лебедкин А.И., // Научно-производственный журнал «Экология и промышленность». – Х., УкрГНТЦ «Энергосталь». –  № 3. –  2017. –  С.105-109.

28. Дмитрієва О.О. Требования Директив 2008/50 и 2004/107 к сети наблюдения за качеством атмосферного воздуха и оценка его состояния / Дмитрієва О.О., Варламов Е.Н., Квасов В.А., Палагута  О.А. // Научно-производственный журнал «Экология и промышленность». – Х., УкрГНТЦ «Энергосталь». –  № 3. – 2017. –  С.110-119.

29. Варламов Е.Н. Организация автоматизированных систем мониторинга атмосферного воздуха в зонах влияния промышленных предприятий (на примере Донецкой области) / Варламов Е.Н., Квасов В.А. / Научно-производственный журнал «Экология и промышленность». – Х., УкрГНТЦ «Энергосталь». –  № 1. –  2019. – С.106-110.

 

Співробітництво 

Основні партнери в Україні

  • Мінприроди України, МОЗ України, МНС України;
  • Державне агентство водних ресурсів України;
  • Державна гідрометеорологічна служба України;
  • Департаменти та управління екології і природних ресурсів в областях;
  • Інститут геохімії навколишнього середовища, МНС і НАНУ, м. Київ;
  • Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна;  
  • Міський клініко-імунологічний центр МОЗ України, м. Харків;
  • Харківський науково-дослідний інститут медичної радіології (ХНДІМР) МОЗ України;
  • Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського, м. Харків;
  • Українська академія аграрних наук;
  • Харківське підприємство з виробництва імунологічних та лікарських препаратів (ЗАТ БІОЛІК);
  • Український науково-дослідний інститут лісного господарства та агромеліорації ім. Г.М. Висоцького, м. Харків;
  • Інститут сироватки та вакцин ім. І. І. Мечникова МОЗ України, м. Харків;
  • Інститут проблем кріобіології та кріомедицини НАН України, м. Харків;
  • Український інститут досліджень навколишнього середовища і ресурсів, м. Київ;
  • Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка.
  • ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»; м. Кривий Ріг;
  • Український науково-дослідний інститут гідрометеорології (УкрНДІГМІ), м. Київ;

Основні закордонні партнери

  • ERM Eurasia Ltd – Росія, м. Москва;
  • Dr. John Berns – Окружне управління водопостачання ріки Св. Джона, Флорида, США;
  • Robert Kowen – Центр Великих Озер з охорони та безпеки медицини праці та екологічного здоров’я Інституту соціального здоров’я при Іллінойському університеті, США;
  • «Metso Minerals» – залізорудні підприємства Північної Америки;
  • Dr. Rainer Merkwirth («Sachsen Wasser») – Німеччина;
  • компанія VITUKI (Угорщина, м. Будапешт);
  • AS Agriculture journal (Індія);
  • ЦНИИКИВР (м. Мінськ, Білорусь);
  • AkzoNobel (Швеція).