21.04.19

(057) 702-15-92

Лабораторія екологічно безпечного природокористування, засобів і методів моніторингу довкілля

 

 

Завідувач лабораторії

д-р екон. наук, старш. наук. співроб.

 Дмитрієва Олена Олексіївна

 

Тел./факс: +38 (057) 702-15-93

E-mail: dmitrieva.olena@gmail.com

 

 До складу лабораторії входить:

Сектор екологічно  безпечного природокористування населених пунктів і господарських об’єктів 

Сектор засобів і методів моніторингу навколишнього природного середовища 

Сектор інженерної екології

 

Загальна характеристика

 Основні напрямки діяльності

 

Основні виконані роботи

Напрямок 1. 

Напрямок 2. 

Напрямок 3. 

 

Основні публікації

Монографії

 

Базові статті

1. Дмитрієва О. О. Управління якістю вод в екологічно безпечних системах водовідведення / Дмитрієва О.О., Калашніков В.О., Савченко Н.В. та ін. // Вестник Херсонского государственного технического университета. – Херсон : ХГТУ, 2001. – №3(12). – С. 96-101.

2. Дмитриева Е.А. Социально-экологические проблемы качества воды водоемов-источников питьевого водоснабжения / Дмитриева Е.А., Игнатенко Л.Г., Колдоба И.В. // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. науки и архитектуры. – К. : Техніка, 2004. – Вып. 55.

3. Дмитриева Е.А. Информационное обеспечение принятия управленческих решений в области природопользования в горнорудных регионах страны / Дмитриева Е.А., Верниченко А.А. // Економіка розвитку. – Х.: ХДЕУ, 2004. –№2(30). – С. 54-59.

4. Дмитрієва О.О.  Еколого-соціальні питання у проблемі водопостачання населених пунктів України / Дмитрієва О.О., Колдоба І.В., Верниченко Д.Ю., Михайлова С.В.  //Таврійський науковий вісник, 2006. – №47. – С. 298-308.

5. Тихая И.А. Сравнительный анализ статистических показателей течения беременности и результатов родов в гг. Кременчуге и Змиеве / Тихая И.А., Дмитриева Е.А., Яковцова И.И. // Гігієна населених місць : зб. тр. Ін-ту гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеєва / МОЗ України, АМН України. – К., 2006. – Вип. 48. – С. 137-143.

6. Дмитрієва О.О. Інноваційні технології перебудови водокористування в населених пунктах України / Дмитрієва О.О. // Інвестиції: практика та досвід, 2008. – № 15. – С. 19-21.

7.Дмитрієва О.О. Інноваційні технології водовідведення в cистемі інституціональних перетворень на прикладі м. Полтава / Дмитрієва О.О., Мосейчук А.А., Проскурня М.І. // Інвестиції: практика та досвід, 2009. – № 5. – С. 15-20.

8. Дмитрієва О.О. Інноваційні рішення щодо захисту водних об’єктів України від впливу забруднених дренажних та поверхневих стічних вод з урбанізованих територій / Дмитрієва О.О., Василенко В.П., Тертичний О.Л., Хоренжая І.В. // Наук. вісник будівництва. – Х.: ХДТУБА, ХОТВ АБУ, 2010. – Вип. 57. – С. 361-367.

9. Дмитрієва О.О.  Еколого-соціальна безпека водокористування населених пунктів України в концепції сталого розвитку / Дмитрієва О.О., Василенко В.П., Колдоба І.В. // VІІ Міжнар. наук.-тех. конф. «Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення» (м. Алушта, 12-16 вересня 2011 р.). – Харків-Алушта, АР Крим, 2011. – С. 33-45.

10. Дмитрієва О.О. Удосконаленій метод оцінки ступеня безпечного водокористування з поверхневих водних  об’єктів залежно від рівня їх евтрофування за даними космічного моніторингу / Дмитрієва О.О., Кошель А.В., Колдоба І.В., Лисов Б.В. // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки : зб. наук. праць / УкрНДІЕП. – Х. : Райдер, 2012. – Вип. ХХХІІІ.

 

Співробітництво

Основні партнери в Україні

 • Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна;  
 • Міський клініко-імунологічний центр МОЗ України, м. Харків;
 • Харківський науково-дослідний інститут медичної радіології (ХНДІМР) МОЗ України;
 • Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського, м. Харків;
 • Українська академія аграрних наук;
 • Харківське підприємство з виробництва імунологічних та лікарських препаратів (ЗАТ БІОЛІК);
 • Український науково-дослідний інститут лісного господарства та агромеліорації ім. Г.М. Висоцького, м. Харків;
 • Інститут сироватки та вакцин ім. І. І. Мечникова МОЗ України, м. Харків;
 • Інститут проблем кріобіології та кріомедицини НАН України, м. Харків;
 • Український інститут досліджень навколишнього середовища і ресурсів, м. Київ;
 • Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка.

 

Основні закордонні партнери