31.03.23

(057) 702-15-92

Сектор екологічно безпечного природокористування населених пунктів і господарських об’єктів

 

 Завідувач сектору

 Лисов Борис Валерійович

Тел./факс: +38 (057) 702-15-93

E-mail:  lysoff@ukr.net

 

Загальна характеристика

Основна наукова діяльність сектору екологічно безпечного природокористування населених пунктів і господарських об’єктів лабораторії екологічно безпечного природокористування, засобів і методів моніторингу довкілля УКРНДІЕП спрямована на вирішення науково-методичних і практичних задач  у галузі:

 • дослідження та розробка нормативно-технічного, методичного і нормативного забезпечення управління екологічно безпечним водокористуванням у населених пунктах і промислових об’єктах;
 • розробка науково-методичних засад екологічно безпечних впроваджень нових речовин і технологій в Україні.

 Дослідження, які проводяться у секторі підтверджено 12 патентами України. Співробітники сектору беруть участь у міжнародних симпозіумах, з'їздах, наукових конференціях; опубліковано більше 280 наукових праць. 

 

Основні виконані дослідження

Розробка нормативно-технічного, методичного і нормативного забезпечення управління екологічно безпечним водокористуванням у населених пунктах і промислових об’єктах:

Дослідження в рамках держбюджетної та господарської тематик  були спрямовані на:

поглиблення:

  • теоретико-методологічних основ комплексного еколого-соціального оцінювання поверхневих водних об’єктів, яке включає як суто екологічні характеристики водних екосистем, так і еколого-медичні оцінки придатності водних об’єктів для задоволення життєдіяльності населення;
  • пропозицій щодо зниження рівня евтрофування водних об’єктів.
  • подальший розвиток:
  • визначення особливості водокористування населених пунктів, промислових об’єктів з евтрофованих водних джерел;
  • удосконалення нормативної бази  екологічно безпечного водовідведення;
  • визначення сутності та шляхів вирішення технологічних проблем при переході до екологічно безпечного водовідведення в населених пунктах України.

удосконалення:

  • застосування дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) для оперативного оцінювання рівня евтрофування водних об’єктів;
  • формування теоретико-методологічних основ екологічно безпечного водокористування населених пунктів та промислових об’єктах у відповідності до засад сталого розвитку;
  • досліджень стану існуючих систем водовідведення у населених пунктах та прогнозування їх роботи при  штатних  та  аварійних  ситуаціях;
  • структури існуючого водовідведення з позиції методології еколого-соціальних досліджень;
  • визначення методичних підходів до оцінки вартості перевлаштування існуючого водовідведення в населених пунктах України на екологічно безпечне;
  • досліджень практичних проблем упорядкування водовідведення на основі реалізації відповідних пілотних проектів в окремих населених пунктах України;
  • оцінювання еколого-соціальних результатів переходу України на екологічно безпечне водовідведення.

Розробка науково-методичних основ екологічно безпечного впровадження нових  речовин  і  технологій  в Україні:

 • науково-методичний супровід комплексних досліджень нових речовин, технологічних схем, які впроваджуються;
 • екологічний моніторинг (з урахуванням специфіки регіону) стану основних компонентів довкілля – ґрунтів, водних екосистем, атмосферного повітря.

Роботи щодо науково-методичного супроводу комплексних досліджень нових речовин, технологічних схем, які впроваджуються та екологічного моніторингу (з урахуванням специфіки регіону) стану основних компонентів довкілля – ґрунтів, водних екосистем, атмосферного повітря виконувалися для підприємств гірничорудної промисловості України спільно з провідними установами: Мінпромом, МОЗ, Мінекології, Інститутом ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського, Українською академією аграрних наук, Мінохорони праці та соціального захисту.

Комплексний екологічний моніторинг проводиться спільно з Харківським національним університетом ім. В.Н. Каразіна, Харківським державним медичним університетом, Українським інститутом досліджень навколишнього середовища і ресурсів, Державною гідрометеорологічною службою України, Державним агентством водних ресурсів України, Геолого-розвідувальною партією м. Харкова. 

 

Основні виконані роботи

 • Співробітники сектору брали участь у підготовленні наступних проектів:
 • Концепції та Національної програми екологічного оздоровлення басейну Дніпра;
 • Комплекс заходів щодо упорядкування водовідведення в населених пунктах України;
 • Комплексна оцінка щодо забезпечення екологічно безпечного впровадження флотаційного дозбагачування концентратів з розробкою ОВНС до робочого проекту цеху флотаційної доводки концентратів магнітного збагачування на ВАТ «Полтавський ГЗК»;
 • Дослідження щодо здійснення комплексу профілактичних заходів щодо попередження виникнення захворюваності на бронхолегеневу патологію;
 • Програма упорядкування водовідведення в населених пунктах України (Розроблення);
 • Схема планування території Кременчуцького району Полтавської області.

 

Основні публікації

Монографії

 1. Дмитрієва О. О. Екологічно безпечне водовідведення у населених пунктах України: монографія / Дмитрієва О. О. / Рада з питань вивчення продуктивних сил України НАН України. – К., 2008. – 459 с.
 2. Дмитрієва О. О. Космічний моніторинг безпеки водних екосистем із застосуванням геінформаційних технологій / Красовський Г. Я., Дмитрієва О. О. // К.: Інтертехнологія, 2008. – 480 с.
 3. Дмитрієва О. О. Екологічно безпечне водовідведення з території м. Одеса в аварійних ситуаціях: монографія / Дмитрієва О. О., Хоренжая І. В. // УкрНДІЕП. – Х. : Вид-во Іванченка І. С., 2013. – 158 с.
 4. Дмитрієва О. О. Моніторинг навколишнього середовища з використанням космічних знімків супутника NOAA / Красовський Г. Я., Пащенко Р.Е., Радчук В.В., Дмитрієва О. О. та інші // Під ред. С.О. Довгого. – Київ: ФОП Пономаренко Є.В., 2013. – 316 с.
 5. Дмитрієва О. О. Екологічно-медичні аспекти водокористування евтрофування водними об'єктами: Монографія /  Дмитрієва О. О., Тиха І. А., Хоренжая І. В., Коляда О.М. // Х.: Видавництво Іванченка І.С., 2016. – 216 с.
 6. Дмитрієва О. О. Еколого - економічні основи природокористування:  навчальний посібник /  Дмитрієва О. О., Телюра Н.О. // Х.: Видавництво Іванченка І.С., 2017. – 284 с.
 7. Василенко В. П. Основи методичного забезпечення вирішення задач управління діяльністю служб тилу Національної гвардії України: монографія /  Василенко В. П. , Черкашина М. В. // за ред. Городнова В.П.: Х. : НА НГУ, 2017. – 258 с.

Нормативно-методичні документи

 1. Проект ДСТУ-Н «Настанови щодо організації екологічно безпечного водовідведення  в населених пунктах України» // УКРНДІЕП. – Харків, 2016. – 114с.
 2. Проект рекомендацій щодо розподілення території України на зони та агломерації та порядку їх перегляду // УКРНДІЕП. – Харків, 2016. – 9 с.
 3. Проект Методики застосування «верхнього і нижнього порогів оцінювання» згідно с вимогами Директиви 2008/50/ЄС // УКРНДІЕП. – Харків, 2016. – 17 с.
 4. Проект документу «Вимоги щодо розміщення постів спостереження за межами населених пунктів, відповідно до вимог Директив 2008/50/ЄС та 2004/107/ЄС» // УКРНДІЕП. – Харків, 2017. – 16 с.
 5. Проект розподілення території України на зони та агломерації // УКРНДІЕП. – Харків, 2017. – 6 с.
 6. Проект Методики встановлення показників для забруднюючих речовин, що мають бути досягненні в майбутньому згідно з вимогами директиви 2008/50/ЄС // УКРНДІЕП. – Харків, 2018. – 22 с.
 7. Проект Методики проведення моніторингу впливу на об’єкти навколишнього природного середовища на підприємствах підвищеної екологічної небезпеки в агломераціях // УКРНДІЕП. – Харків, 2018. – 75 с.

Базові статті

 1. Дмитрієва О. О. Управління якістю вод в екологічно безпечних системах водовідведення / Дмитрієва О.О., Калашніков В.О., Савченко Н.В. та ін. // Вестник Херсонского государственного технического университета. – Херсон : ХГТУ, 2001. – №3(12). – С. 96-101.
 2. Дмитрієва О.О.  Еколого-соціальні питання у проблемі водопостачання населених пунктів України / Дмитрієва О.О., Колдоба І.В.,   Верниченко Д.Ю.,   Михайлова С.В.  // Таврійський науковий вісник, 2006. – №47. – С. 298-308.
 3. Дмитрієва О.О. Інноваційні технології перебудови водокористування в населених пунктах України / Дмитрієва О.О. // Інвестиції: практика та досвід, 2008. – № 15. – С. 19-21.
 4. Дмитрієва О.О. Інноваційні рішення щодо захисту водних об’єктів України від впливу забруднених дренажних та поверхневих стічних вод з урбанізованих територій / Дмитрієва О.О., Василенко В.П., Тертичний О.Л., Хоренжая І.В. // Наук. вісник будівництва. – Х.: ХДТУБА, ХОТВ АБУ, 2010. – Вип. 57. – С. 361-367.
 5. Дмитрієва О.О.  Еколого-соціальна безпека водокористування населених пунктів України в концепції сталого розвитку / Дмитрієва О.О., Василенко В.П., Колдоба І.В. // VІІ Міжнар. наук.-тех. конф. «Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення» (м. Алушта, 12-16 вересня 2011 р.). – Харків-Алушта, АР Крим, 2011. – С. 33-45.
 6. Дмитрієва О.О. Удосконаленій метод оцінки ступеня безпечного водокористування з поверхневих водних  об’єктів залежно від рівня їх евтрофування за даними космічного моніторингу / Дмитрієва О.О., Кошель А.В., Колдоба І.В., Лисов Б.В. //  Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки: зб. наук. праць / УкрНДІЕП. – Х. : Райдер, 2012. – Вип. ХХХІІІ.
 7. Дмитрієва О.О. Еколого-соціальне оцінювання стану евтрофних водних об'єктів / Дмитрієва О.О., Хоренжая І.В. // «Экология и промышленность», научно-производственный журнал. – Выпуск № 1, 2016 г, ГП «Энергосталь», г. Харьков. – С. 105-110.
 8. Дмитрієва О.О. Метод вибору альтернативного технологічного рішення екологічно безпечного водовідведення населених пунктів України / Дмитрієва О.О., Телюра Н.О. // Регіон-2017: суспільно-геграфічні аспекти. Матеріали наук.-практич. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців. 20-21 квітня 2017 р., Харків. – С.278-280.
 9. Дмитрієва О.О. Процедура обґрунтованого вибору найкращих технологічних заходів водокористування в населених пунктах України / Дмитрієва О.О., Телюра Н.О., Хоренжая І.В. // Комунальне господарство міст. Серія: Технічні науки та архітектури. – 2017. – №. 137. – С. 66-71.
 10. Дмитрієва О.О. Екологічна безпека населених пунктів України розташованих на евтрофних водних об'єктах / Дмитрієва О.О., Телюра Н.О., Хоренжая І.В. // Наук.-техн. зб. Комунальне господарство міст. – Вип.139. – Х.: – С.120-125.
 11. Дмитрієва О.О. Еколого небезпечне водовідведення в населених пунктах України на засадах сталого розвитку / Дмитрієва О.О., Телюра Н.О., Хоренжая І.В. // Науковий журнал «ScienceRise» № 7(48) – 2018. – С.31-33.
 12. Teliura N.O.  Development of the methodological approach to the selection of technologies for environmentally­safe water drainage in populated areas / Teliura N.O. // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2018.  Vol. 6, No. 10 (96). – Р. 55–63.