31.03.23

(057) 702-15-92

Лабораторія досліджень екологічної стійкості об’єктів довкілля та природних територій особливої охорони

 

 Завідувач лабораторії

канд. біол. наук, доцент

Васенко Олександр Георгійович

 

Тел./факс: +38 (057) 702-15-85

    E-mail: alexandr.vasenko@gmail.com 

 До складу лабораторії входить:

Сектор досліджень територій особливої охорони

 

Загальна характеристика

Лабораторія досліджень екологічної стійкості об'єктів довкілля УКРНДІЕП створена в 1983 році для вирішення проблем охорони і раціонального використання водних ресурсів та збереження екосистем.

Діяльність лабораторії зосереджена в межах наукового напрямку «Науково-методичне забезпечення екологічної стійкості об'єктів навколишнього середовища й екологічного менеджменту».

Співробітники лабораторії виконали значну кількість науково-дослідних робіт, результати яких впроваджені у природоохоронну діяльність на державному, регіональному та локальному рівнях.

У складі лабораторії – 15 співробітників, з них 3 кандидати наук.

Співробітники лабораторії беруть участь у міжнародних симпозіумах, з'їздах, наукових конференціях; опубліковано більше 300 наукових праць, з них близько 100 – за останні 5 років.

 

Основні напрямки діяльності

 1. Розробка основ державної екологічної політики, спрямованої на підтримку екологічної стійкості об'єктів навколишнього середовища.
 2. Розробка наукових основ екологічного управління охороною вод річкових басейнів і водогосподарських комплексів. Методичне забезпечення і проведення екологічного моніторингу, у  тому числі транскордонного.
 3. Співпраця з органами місцевого самоврядування з питань вирішення екологічних проблем територій та окремих природних об’єктів.
 4. Співпраця з підприємствами з питань вирішення екологічних проблем природокористування.   
 5. Розробка та впровадження комплексних водоохоронних заходів.

   

 

Основна наукова діяльність лабораторії спрямована на вирішення таких задач:

 1. Оцінка якості вод річкових басейнів з використанням методології екологічного нормування та надання рекомендацій щодо відновлення екологічного потенціалу окремих водних об’єктів.
 2. Розробка методології проведення натурних гідрохімічних і гідробіологічних досліджень на водних об'єктах.
 3. Наукове обґрунтування і розробка програм екологічного оздоровлення територій, у тому числі річкових басейнів.
 4. Розробка програм екологічного моніторингу та визначення екологічних індикаторних показників, біоіндикаційні дослідження.
 5. Оцінка ризиків поширення і впливу інвазійних чужорідних видів.
 6. Дослідження наслідків біологічної меліорації водних об’єктів.
 7. Виконання досліджень якісного та кількісного розвитку фітопланктону як основного показника якості води та екологічного стану водних екосистем.
 8. Розробка та використання методів біотестування для оцінки, контролю і нормування якості зворотних, поверхневих, питних вод, донних відкладів і ґрунтів.

 

Основні виконані роботи

Співробітники лабораторії брали участь у підготовленні проектів:

  • Концепції екологічного нормування;
  • Методики екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями;
  • Закону про екологічний аудит;
  • Концепції та Національної програми екологічного оздоровлення басейну Дніпра;
  • Концепції та Державної програми екологічного оздоровлення басейну ріки Дністер;
  • Концепції та Державної програми «Екологічно безпечний Крим»;
  • Концепції та Програми збереження малих річок Харківської області;
  • Концепції та Міжрегіональної екологічної програми з охорони та використання вод басейну ріки Сіверський Донець в межах Харківської області;
  • Комплексної довгострокової програми охорони навколишнього природного середовища Зміївського району.

Лабораторія брала участь у міжнародних експедиціях з дослідження якості вод у басейні р. Дніпро і вивчення екологічного стану транскордонних ділянок річок його басейну. Проводилася комплексна оцінка ходу виконання Національної програми екологічного оздоровлення басейну Дніпра на національному і регіональному рівнях. У рамках цієї програми виконувалися роботи з транскордонного аналізу басейну р. Прип'ять і розробка комплексу природоохоронних заходів; розробка системи біомоніторингу як основи екологічного нормування якості вод та ін.

На підставі розробленої методики екологічної оцінки якості вод була проведена оцінка динаміки якості вод річкових басейнів Дніпра, Дністра, Сіверського Дінця, Дунаю.

З 2004 р. проводиться комплексний екологічний моніторинг довкілля при відновленні та експлуатації глибоководного суднового ходу Дунай – Чорне море з експедиційними виїздами кілька разів на рік. 

Щорічно здійснюються експедиційні виїзди на водойми басейну р. Сіверський Донець, зокрема, з метою проведення моніторингу гідрологічного режиму та санітарного стану р. Сіверський Донець в Харківській області з урахуванням впливу масового розвитку вида-вселенця пістії тілорізовидної (Рistia stratiotes L.), оцінки сучасного стану озер Лиманської групи та ін.

Протягом кількох років фахівці лабораторії проводять роботи з вивчення екологічного стану водойм комплексного призначення, у тому числі водоймищ-охолоджувачів об’єктів енергетики (здійснюють екологічний нагляд за станом водойми-охолоджувача і моніторинг навколишнього природного середовища в районі розміщення ТЕС та АЕС).

Проводиться науковий і консультативний супровід виконання екологічних програм та природоохоронної діяльності підприємств, надання консультаційної допомоги у випадках масової загибелі риб.

 

Основні публікації

Нормативно-методичні документи

 1. Методика екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями. – К. : СИМВОЛ-Т, 1998. – 28 с.
 2. Методика картографування екологічного стану поверхневих вод України за якістю води. – К. : СИМВОЛ-Т, 1998. – 48 с.
 3. Методика встановлення і використання екологічних нормативів якості поверхневих вод суші та естуаріїв України / Мінекоресурсів України. – К., 2001. – 48 с.
 4. Методика идентификации, оценки и приоритизации «горячих точек» в бассейне реки Днепр / Под ред. А.А. Галяпы. – Киев : ПолиграфКонсалтинг, 2004. – 118 с.
 5. Васенко О.Г. Екологічні критерії оцінки якості іригаційних вод України : РД 211.1.8.048–95 / Васенко О.Г., Верніченко А.А., Балюк С.А. – К., 1996. – 13 с.
 6. Методика встановлення і використання екологічних нормативів якості поверхневих вод суші та естуаріїв України / В.Д. Романенко, В.М. Жукинський, О.П. Оксіюк, А.В. Яцик, А.П. Чернявська, О.Г. Васенко, А.А. Верниченко // Мінекоресурсів України.– К., 2001.
 7. Проект Методики екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями // УкрНДІЕП. – Харків, 2012. – 37 с.

Монографії

 1. Васенко О.Г. Екологічні основи водоохоронної діяльності в теплоенергетиці // Б-ка журн. ІТЕ. – Харків, 2000. – Т. 1.– 243 с.
 2. Васенко О.Г.Комплексне планування та управління водними ресурсами / Васенко О.Г., Верніченко Г.А. // УкрНДІЕП; Ін-т географії НАН України. – К., 2001. – 366 с.
 3. Васенко О.Г.Система управління охороною вод у басейні Дніпра / Васенко О.Г., Лозанський В.Р. //УкрНДІЕП. – Харків, 1999. – 123 с.
 4. Экологическое состояние трансграничных участков рек бассейна Днепра на территории Украины // Под ред. А.Г.Васенко и С.А.Афанасьева. – Киев : Академпериодика, 2002. – 355 с.
 5. Васенко А.Г. Основные результаты международных экспедиционных исследований качества вод в бассейне Днепра. / Васенко А.Г., Колобаев А.Н., Анучкин В.П. – Харьков : Ранок, 2003. – 112 с.
 6. Влияние рыбного хозяйства на биологическое разнообразие в бассейне реки Днепр. Определение пробелов и проблем / В.Д. Романенко, С.А. Афанасьев, В.Б. Петухов, А.Г. Васенко и др. –  Киев : Академпериодика, 2003. – 188 с.
 7. Влияние рыбного хозяйства на биологическое разнообразие в бассейне реки Днепр. Определение пробелов и проблем / В.Д. Романенко, С.А. Афанасьев, В.Б. Петухов, А.Г. Васенко, С.Д. Щербак, М.Ф. Кумани, В.Г. Костоусов, Н.Ю Евтушенко.  – Киев : Академпериодика, 2003.
 8. Мониторинг, использование и управление водными ресурсами бассейна р.Припять / Васенко А.Г., Лунгу М.Л., Апацкий А.Н. и др. : под общ. ред. М.Ю. Калинина и А.Г. Ободовского. – Минск: Белсэнс, 2003.
 9. Комплексні експедиційні дослідження екологічного стану водних об’єктів басейну р. Уди (суббасейну р. Сіверський Донець) / О. Г. Васенко, М. Л. Лунгу, Ю. А. Ільєвська, О. В. Клімов та ін. : за ред. О. Г. Васенка. – Х. : Райдер, 2006.
 10. Сіверський Донець: Водний та екологічний атлас / О. Г. Васенко, А. В. Гриценко, Г. О. Карабаш, П. П. Станкевич та ін. : за ред. А. В. Гриценка, О. Г. Васенка. – Х. : Райдер, 2006.
 11. Сучасний екологічний стан української частини річки Сіверський Донець (експедиційні дослідження) / А.В. Гриценко, О.Г. Васенко, А.В. Колісник та ін.: за ред. д-ра геогр. наук, проф. А.В. Гриценка, канд. біол. наук, доц. О.Г. Васенка. – Х. : ВПП «Контраст», 2011.
 12. Управление трансграничным бассейном Днепра: суббассейн реки Припяти : монография / под ред. А.Г. Ободовского, А.П. Станкевича и С.А. Афанасьева. – К. : Кафедра, 2012.
 13. Регіональна система організації та контролю оздоровлення населення на рекреаційних водоймах: монографія / М.Г. Щербань, В.В. М’ясоєдов, В.А. Капустник, О.Г. Васенко, М.І. Литвиненко. – Харків: ХНМУ, 2014. – 212 с.
 14. Інтегральні та комплексні оцінки стану навколишнього природного середовища: монографія / О.Г. Васенко, О.В. Рибалова, С.Р. Артем’єв, Н.С. Горбань, Г.В. Коробкова, В.О. Полозенцєва, А.І. Юрченко, А.І. Бреславець, О.В. Козловська, А.О. Мацак, А.А. Савічєв. – Х: НУГЗУ, 2015. – 419 с.

Статті, доповіді

 1. Vasenko А. Environmental Situation in the Lower Dnipro River Basin. Water Qual. Res.J.Canada. 1998. Vol. 33. No. 4. 31 p.
 2. Основные положения к Концепции улучшения экологического состояния горнодобывающих регионов Украины / Бабаев М.В., Васенко А.Г., Кузьмин В.В., Станкевич П.П. // Захист довкілля від техногенного впливу : зб. наук. пр. –Кременчук, 1998. – С. 31-54.
 3. Васенко О.Г. Науково-технічне забезпечення Національної програми екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води / Васенко О.Г. // Український географічний журнал. – 1999. – №3 (27). – С. 44-51.
 4. Информационное обеспечение мероприятий по ликвидации аварии на Диканевских очистных сооружениях / Гриценко А.В., Васенко А.Г., Ильевская Ю.А., Ильевский А.В. // Матер. междунар. конф. под эгидой Организации Черноморского экономического сотрудничества и в кооперации с МЦЧИ “Чрезвычайные ситуации: предупреждение и ликвидация последствий” (г. Харьков, 23-25 мая, 2000 г.).–  Харьков, 2000. – С. 357-363.
 5. Проблемы Большого Днепра и мероприятия по охране окружающей среды / Васенко А.Г., Дронова Е.Л, Горленко И.А., Руденко Л.Г.  // Глобальные и региональные изменения климата и их природные и социально-экономические последствия. – М. : ГЕОС, 2000. – С. 191-194.
 6. Васенко О.Г. Сучасні принципи управління екологічними даними та розвиток національної системи моніторингу поверхневих вод / Васенко О.Г., Станкевич П.П., Голян Н.В. // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та техногенної безпеки : зб. наук. пр. / УкрНДІЕП. – Харків, 2000. – С.10-29.
 7. Васенко А.Г. Концепция экологического нормирования и ее реализация при решении природоохранных проблем бассейна реки Днепр / А.Г.Васенко  // Междунар. науч.-практ. конф. “Состояние и перспективы развития экологической обстановки в бассейне реки Днепр и великих рек Центральной части России” (г. Смоленск, 26-29 сентября 2001 г.). – Смоленск, 2001. – С. 58-61.
 8. Васенко О.Г. Оцінка динаміки якості поверхневих вод басейну р. Дніпро / Васенко О.Г.  // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : період. наук. зб. / Київськ. національн. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К. : Ніка-Центр, 2001. – Т. 2. – С. 385-398.
 9. Васенко А.Г. Программа трансграничного мониторинга бассейна реки Припять / Васенко А.Г. // Межгос. программа Европейского Союза. Совместная программа по управлению реками. Мониторинг и оценка качества вод трансграничных рек : Матер. заключ. конф. (г. Москва, 4-5 ноября 2003 г.). – М., 2003. – С. 86-102.
 10. Васенко А.Г. Экологические проблемы Днепровского региона / Васенко А.Г. // Сб. науч. ст. XI Междунар. науч.-техн. конф. «Экология и здоровье человека. Охрана водного и воздушного бассейнов. Утилизация отходов» (9-13 июня 2003 г., г. Щелкино, АР Крым). – Харьков, 2003. – Т. 2. – С. 363-373.
 11. Васенко А.Г. Создание программы трансграничного мониторинга бассейна Днепра / Васенко А.Г., Станкевич П.П. // Регион: проблемы и перспективы : Спецвыпуск, 2003, декабрь, с. 83-88.
 12. Васенко О.Г. Основні концептуальні положення розробки “Державної програми екологічного оздоровлення басейну р. Дністер” / Васенко О.Г. // Вода і водоочисні технології. 2004. – №1. – C. 9-14.
 13. Васенко О.Г., Верниченко-Цветков Д.Ю., Коваленко М.С., Ковальова О.М., Поддашкін О.В. Екологічна оцінка стану поверхневих вод України з урахуванням регіональних гідрохімічних особливостей // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки: зб. наук пр. / УкрНДІЕП. – Х.: ВД «Райдер», 2010. – вип. ХХХІІ. – с. 36-54.
 14. Васенко О.Г., Верніченко Г.А., Верниченко-Цветков Д.Ю., Коваленко М.С. Розширення переліку показників екологічної класифікації якості поверхневих вод України // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки: зб. наук пр. / УкрНДІЕП. – Х.: ВД «Райдер», 2010. – вип. ХХХІІІ. – с. 33-47.
 15. Васенко О.Г., Верниченко-Цветков Д.Ю., Лунгу М.Л. Просторовий розподіл показників розвитку фітопланктону української ділянки дельти Дунаю // Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення: VІІІ Міжнародна наук.-практ. конф., 12-16 вересня 2012 р., м. Алушта, АР Крим, Україна: зб. наук. ст. У 2-х т. Т. 1/ УкрНДІЕП. – Х.: Райдер, 2012, 312 с. – с. 229-232.
 16. Васенко А. Г., Верниченко А. А., Верниченко-Цветков Д. Ю. Некоторые аспекты построения оценочных шкал экологических классификаций поверхностных вод // Научный журнал «Экосистемы, их оптимизация и охрана». Симферополь, Таврический национальный университет имени В. И. Вернадского. – 2013. – Вып. 8(27). – С. 146-153.
 17. Васенко О.Г., Верниченко-Цветков Д. Ю. Перспективи використання біохімічних показників у системі екологічного моніторингу поверхневих вод // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. - 2015. – Т.2(37). - С. 94-100.
 18. Васенко А. Г., Старко Н. В., Верниченко-Цветков Д. Ю. Некоторые итоги изучения состояния пистии телорезовидной (Рistia stratiotes) в водных объектах Харьковской области // Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення: Зб. наук. ст. XІ Міжнародної наук.-практ. конф. (м. Харків, 7-11 вересня 2015 р.) / УКРНДІЕП. – Х.: Райдер, 2015. – С. 48-52.
 19. Васенко О.Г., Верниченко-Цветков Д.Ю., Козловська О.В. Організація моніторингу появи та розповсюдження чужорідних видів гідробіонтів // Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення: Зб. наук. ст. XІІ Міжнародної наук.-практ. конф. (м. Харків, 5-9 вересня 2016 р.) / УКРНДІЕП. – Х.: Райдер, 2016. – С. 37-44.
 20. Васенко О.Г., Міланіч Г.Ю., Козловська О.В. Оцінка стану проблеми видів-вселенців (чужорідних тварин і рослин) в Україні та світі, рекомендації щодо контролю таких організмів на законодавчому й організаційному рівні // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки: Зб.наук.пр.  / УкрНДІЕП. - Х.: Райдер, 2016. – Вип.XXХVIІ. – С. 74-88.
 21. Васенко, Д.Ю. Верниченко-Цветков, О.Ю. Ієвлєва Оцінка сучасного екологічного стану басейну річки Дніпро за гідрохімічними показниками // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки: Зб. наук. пр.  / УкрНДІЕП. - Х.: Райдер, 2016. – Вип. XXХVIIІ. – С. 43-60.
 22. Васенко А.Г., Старко Н.В., Верниченко-Цветков Д.Ю., Миланич А.Ю., Карлюк А.А. Обоснование необходимости постоянного экологического мониторинга водоема-охладителя Змиевской ТЄС для обеспечения его нормального функционирования. – Экология и промышленность. - №1. – Харьков: ГП «УкрНТЦ Энергосталь», 2017. - С. 106-109.
 23. Васенко О.Г., Козловська О.В. Оцінка уразливості екосистем водних об’єктів при визначенні екологічних ризиків // Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта – наука – виробництво – 2017: зб. тез доповідей ХХ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю створення екологічного факультету (Харків, 19-22 квітня 2017 року). – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 43-44.  
 24. О.Г. Васенко, Г.Ю. Міланіч, В.М. Жук Огляд сучасного стану малих річок України та першочергові заходи їх оздоровлення і більш оптимального водогосподарського використання // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки: зб. наук. пр.  / УкрНДІЕП, ХНУ імені В.Н. Каразіна - Х.: ФОП Столярова І.М., 2017. – Вип. 39. – С. 53-71.
 25. Гриценко А.В., Васенко О.Г. Гідроекологічні проблеми басейну р. Сіверський Донець та шляхи їх вирішення / Матеріали наук.-практ. Конференції ІІІ екологічного Форуму «Екологія промислового регіону». – Краматорськ, 2018. – C. 93-99.    
 26. Васенко О. Г., Верніченко-Цвєтков Д. Ю., Колесник А. М., Лунгу М. Л., Міланіч Г. Ю., Мельников А. Ю., Клочко Т. О. Результати комплексного екологічного моніторингу довкілля під час експлуатації глибоководного суднового ходу р. Дунай-Чорне море у 2017 році // Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення: Зб. наук. ст. ХIV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 10–14 вересня 2018 р.) / УКРНДІЕП. – Х.: Райдер, 2018. – С. 87-91.
 27. Васенко О. Г., Міланіч Г. Ю. Дослідження екосистемних послуг водних об’єктів // Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення: Зб. наук. ст. ХIV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 10–14 вересня 2018 р.) / УКРНДІЕП. – Х.: Райдер, 2018. – С. 87-91.   
 28. Васенко А.Г., Мельников А.Ю. Разработка метода определения кадмия в планктонных организмах пресноводных водных объектов // Научно-производственный журнал «Экология и промышленность», 2018: (1) – С. 76 –80.
 29. Васенко О. Г., Верниченко Г. А., Верниченко-Цветков Д. Ю. Фотосинтетичні пігменти альгофлори як біомаркери екологічного стану водних об’єктів (на прикладі пониззя Дунаю). Питання біоіндікації та екології. Запоріжжя: ЗНУ, 2018. Вип. 23, № 1. С.128-145.
 30. А.В. Гриценко, Є.М. Варламов, О.Г. Васенко, О.О. Калініченко, В.А. Квасов, О.В. Климов, Н.К. Маркіна, А.І. Юрченко. Оцінка впливу армянсько-перекопського промислового вузла на довкілля південної частини Херсонської області // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки: зб. наук. пр.  / УКРНДІЕП; ХНУ імені В.Н. Каразіна - Х.: ПП «Стиль-Іздат», 2018. – Вип. 40. – С. 3-24.
 31. А.Г. Васенко, О.В. Козловская. Совершенствование системы предупреждения и минимизации инвазионных явлений в Украине // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки: зб. наук. пр. /УКРНДІЕП; ХНУ імені В.Н. Каразіна - Х.: ПП «Стиль-Іздат», 2018. – Вип. 40. – С. 54-70.
 32. О.Г. Васенко, Г.Ю. Міланіч. Оцінка екосистемних послуг водних об’єктів  України // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки: зб. наук. пр. /УКРНДІЕП; ХНУ імені В.Н. Каразіна - Х.: ПП «Стиль-Іздат», 2018. – Вип. 40. – С. 71-84.
 33. О.Г. Васенко, І.В. Зінченко, А.А. Карлюк. Дослідження процесів самоочищення водних об’єктів Харківської області (на прикладі озер Лиманської групи і ділянки р. Сіверський Донець) за мікробіологічними характеристиками // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки: зб. наук. пр. /УКРНДІЕП; ХНУ імені В.Н. Каразіна - Х.: ПП «Стиль-Іздат», 2018. – Вип. 40. – С. 85-98.
 34. Васенко А.Г., Верниченко-Цветков Д. Ю., Козловская О.В., Поддашкин А.В. Комплексная оценка экологической безопасности территорий // Научно-производственный журнал «Экология и промышленность», 2019: № 1(58) – С. 97–104.
 35. Уніфікована оцінка впливу об’єктів господарської діяльності на довкілля / О.Г. Васенко, Д.Ю. Верниченко-Цветков, Г.В. Коробкова, О.В. Поддашкін // ГП «УХИН», «Углехимический журнал», 2019. № 1. - С. 25 – 32. 
 36. Божко Т.В., Васенко О.Г. Методологія визначення референційних умов водних екосистем на базі дослідження біоіндикаційних показників // Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення: зб. наук. статей ХV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 9-13 вересня 2019 р.) / УКРНДІЕП. – ПП «Стиль-Іздат», 2019. – С. 28-30.
 37. Васенко О.Г., Верниченко-Цветков Д. Ю., Козловська О.В. Оцінка рівня екологічної безпеки територій на прикладі Харківської області // Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення: зб. наук. статей ХV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 9-13 вересня 2019 р.) / УКРНДІЕП. – ПП «Стиль-Іздат», 2019. – С. 55-56.
 38. Васенко О.Г., Верниченко-Цветков Д. Ю., Козловська О.В., Поддашкін О.В. Основні положення проекту побудови оцінки рівня екологічної безпеки територій та негативного впливу об’єктів на навколишнє середовище // Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення: зб. наук. статей ХV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 9-13 вересня 2019 р.) / УКРНДІЕП. – ПП «Стиль-Іздат», 2019. – С. 57-61.
 39. Васенко О.Г., Верниченко-Цветков Д. Ю., Лунгу М.Л., Старко М.В. Характеристика пігментного фонду різнотипних донних відкладів дельти Дунаю // Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення: зб. наук. статей ХV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 9-13 вересня 2019 р.) / УКРНДІЕП. – ПП «Стиль-Іздат», 2019. – С. 62-67.
 40. Васенко О.Г., Ієвлева О.Ю., Карлюк А.А., Божко Т.В., Свиридов Ю.В. Вплив на довкілля будівництва огороджувальної дамби морського підхідного каналу ГСХ «Дунай-Чорне море» // Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення: зб. наук. статей ХV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 9-13 вересня 2019 р.) / УКРНДІЕП. – ПП «Стиль-Іздат», 2019. – С. 68-71.
 41. Васенко О.Г., Ієвлева О.Ю., Лунгу М.Л. Вплив на екологічний стан дельти р. Дунай // Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення: зб. наук. статей ХV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 9-13 вересня 2019 р.) / УКРНДІЕП. – ПП «Стиль-Іздат», 2019. – С. 72-76.
 42. Васенко А.Г., Старко Н.В. Оценка вклада растительноядных рыб в рыбопродукцию водных объектов // Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення: зб. наук. статей ХV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 9-13 вересня 2019 р.) / УКРНДІЕП. – ПП «Стиль-Іздат», 2019. – С. 77-81.
 43. Васенко О.Г., Брук В.В., Карлюк А.А., Свиридов Ю.В. Прогнозування якості води в річках Дунай та Сіверський Донець за допомогою геоінформаційних технологій // World science. 11(51), Vol.1. November 2019. – C. 45-49. 
 44. doi: 10.31435/rsglobal_ws/30112019/6766 
 45. Васенко А.Г., Старко Н.В. The 1st International scientific and practical conference “Science, society, education: topical issues and development prospects”. -  Kharkiv, Ukraine: 2019. – С. 354-359.
 46. Васенко А. Г., Старко Н. В. Оценка влияния биологической мелиорации на развитие фитопланктона в водоеме-охладителе Змиевской ТЭС // The 5th International scientific and practical conference “Priority directions of science development” (March 2-3, 2020) SPC “Sci-conf.com.ua”, Lviv, Ukraine. 2020. – P.286-288. ISBN 978-966-8219-26-9
 47. Гриценко А.В., Васенко О.Г. Екологічні проблеми Харківської області та шляхи їх вирішення // Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення: зб. наук. статей ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 14-18 вересня 2020 р.) / УКРНДІЕП. – ПП «Стиль-Іздат», 2020. – С. 3-6.
 48. Васенко О.Г., Брук В.В., Свиридов Ю.В., Миланич А.Ю. Прогнозирование изменения альгологических показателей украинской части дельты Дуная // Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення: зб. наук. статей ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 14-18 вересня 2020 р.) / УКРНДІЕП. – ПП «Стиль-Іздат», 2020. – С. 69-75.
 49. Васенко О.Г., Верниченко-Цветков Д. Ю., Ієвлева О.Ю., Лунгу М.Л. Тенденції змін гідрологічної ситуації у верхів’ї дельти Дунаю // Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення: зб. наук. статей ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 14-18 вересня 2020 р.) / УКРНДІЕП. – ПП «Стиль-Іздат», 2020. – С. 76-83.
 50. Васенко О.Г., Маркіна Н.К., Карлюк А.А. Вплив озер Лиманської групи на формування якості води річки Сіверський Донець // Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення: зб. наук. статей ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 14-18 вересня 2020 р.) / УКРНДІЕП. – ПП «Стиль-Іздат», 2020. – С. 84-89.
 51. Васенко О.Г., Зінченко І.В., Бабіч О.В. Трансмісія корона вірусу (SARS-COV-2) в стічній воді // Виробничо-практичний журнал «Водопостачання та водовідведення». Серпень 4/2020. – С. 11-15.  

 

 

Співробітництво

Основні партнери в Україні:

 • Міндовкілля України, МОЗ України, ДСНС України, Міненерго України;
 • Державне агентство водних ресурсів України та Український гідрометеорологічний центр;
 • Інститут гідробіології НАН України, м. Київ;
 • Інститут географії НАН України, м. Київ;
 • Київський національний університет ім. Тараса Шевченка;
 • Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна;
 • Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;
 • Харківський національний автомобільно-дорожній університет;
 • Національний університет цивільного захисту України, м. Харків
 • ДП «УкрНТЦ "Енергосталь"»,

  а також інші наукові та вищі освітньо-наукові заклади.

 

Основні закордонні партнери:

 • Центральний науково-дослідний інститут комплексного використання водних ресурсів (Білорусь, м. Мінськ);
 • Низку робіт лабораторії виконано у рамках програм IDRC (Канада) і ПРОООН-ГЕФ екологічного оздоровлення басейну р. Дніпро; міжнародних програм TACIS, UNIDO та ін.