31.03.23

(057) 702-15-92

Аспірантам

У науково-дослідній установі «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем» працює аспірантура, яка отримала ліцензію на освітню діяльність у сфері вищої освіти, пов’язану з підготовкою фахівців третього освітньо-наукового рівня «доктор філософії» за спеціальністю 101 «Екологія» в галузі знань 10 «Природничі науки».

За цим напрямком розроблено освітньо-наукову програму «Екологічна безпека» для здобувачів вищої освіти рівня доктор філософії. Реалізація освітньо-наукової програми у повному обсязі надає випускникам змогу:

 • розробляти організаційні і практичні заходи пов’язані з моніторингом довкілля, охорони, відтворення, раціонального використання природних ресурсів, забезпечення екологічної та радіаційної безпеки територій та акваторій;
 • узагальнювати і аналізувати явища та проблеми у галузі охорони довкілля, проявляти гнучкість у прийняті рішень на засадах загальнонаукової методології;
 • застосовувати інформаційні технології, сучасні методи моделювання а прогнозування із використанням новітніх прикладних пакетів і програмних продуктів для наукового обґрунтування заходів з охорони довкілля;
 • ідентифікувати наукові та практичні проблеми, готувати наукові тексти та доповіді, здійснювати публічну апробацію результатів досліджень у сфері охорони навколишнього природного середовища як державною так і іноземними мовами в Україні та на світовому рівні;
 • використовувати нормативно-правове та науково-методичне забезпечення вищої освіти, сучасні засоби і технології організації та здійснення освітнього процесу, різноманітні аспекти виховної роботи. 

 

Наші випускники

 • Цитлішвілі Катерина Олександрівна - Екологія іммобілізованого азоттрансформуючого мікробіоценозу в системах очистки стічних вод  (науковий керівник: д-р біол. наук, проф. Юрченко В.А.)
 • Свиридов Юрій Володимирович - Геоінформаційна модель якості води у складі системи екологічного моніторингу української частини дельти р. Дунай  (науковий керівник: канд. біол. наук, Васенко О.Г.)
 • Радіонов Микита Павлович - Нітрифікація як екологічний чинник взаємовпливу водних об’єктів та повязаних з ними споруд водокористування  (науковий керівник: д-р біол. наук, проф. Юрченко В.А.)

 

Стейкхолдери 

 • Професійна Асоціація екологів України
 • Науково-технічний центр “Екотехнології та технології енергозбереження” (ННЦ «ЕКОТЕЗ» КПІ ім. Ігоря Сікорського)
 • Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Теплоенергетичний факультет
 • Луганський національний аграрний університет
 • Український державний університет залізничного транспорту
 • Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка
 • Республиканское унитарное предприятие «Центральный научно-исследовательский институт комплексного использования водных ресурсов», Республика Беларусь