27.05.20

(057) 702-15-92

Аспірантам

У науково-дослідній установі «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем» працює аспірантура, яка отримала ліцензію на освітню діяльність у сфері вищої освіти, пов’язану з підготовкою фахівців третього освітньо-наукового рівня «доктор філософії» за спеціальністю 101 «Екологія» в галузі знань 10 «Природничі науки».

За цим напрямком розроблено освітньо-наукову програму «Екологічна безпека» для здобувачів вищої освіти рівня доктор філософії. Реалізація освітньо-наукової програми у повному обсязі надає випускникам змогу:

  • розробляти організаційні і практичні заходи пов’язані з моніторингом довкілля, охорони, відтворення, раціонального використання природних ресурсів, забезпечення екологічної та радіаційної безпеки територій та акваторій;
  • узагальнювати і аналізувати явища та проблеми у галузі охорони довкілля, проявляти гнучкість у прийняті рішень на засадах загальнонаукової методології;
  • застосовувати інформаційні технології, сучасні методи моделювання а прогнозування із використанням новітніх прикладних пакетів і програмних продуктів для наукового обґрунтування заходів з охорони довкілля;
  • ідентифікувати наукові та практичні проблеми, готувати наукові тексти та доповіді, здійснювати публічну апробацію результатів досліджень у сфері охорони навколишнього природного середовища як державною так і іноземними мовами в Україні та на світовому рівні;
  • використовувати нормативно-правове та науково-методичне забезпечення вищої освіти, сучасні засоби і технології організації та здійснення освітнього процесу, різноманітні аспекти виховної роботи.