23.03.19

(057) 702-15-92

Вчена рада

 

 

 

 

Голова Вченої ради

д-р геогр. наук, професор

Гриценко Анатолій Володимирович

 

  Тел./факс: +38 (057) 702-15-92

E-mail:  directorniiep@gmail.com;

    director@ндіеп.укр

             

 

Вчений секретар

Савченко Наталя Володимирівна 

 

   Тел.: +38 (057) 702-15-83

                     E-mail: scientific.secretary237@gmail.com;

                                                  scientific.secretary@ндіеп.укр

 

 

 

Вчена рада Установи є колегіальним органом управління науковою і науково-технічною діяльністю наукової установи, який виконує консультативно-дорадчі функції.

Склад Вченої ради УКРНДІЕП затверджено Директором установи 2 лютого 2017 року.

Кількісний склад членів Вченої ради Установи становить 27 осіб, з яких 6 докторів і 13 кандидатів наук. 

Вчена Рада розробляє рекомендації та приймає рішення в межах своєї компетенції.

До виключної компетенції вченої ради Установи належать питання щодо:

 • визначення стратегії розвитку Установи та перспективних напрямів наукової і науково-технічної діяльності;
 • проведення наукової і науково-технічної оцінки тематики та результатів науково-дослідних робіт;
 • затвердження поточних (щорічних) планів наукових досліджень і науково-технічних розробок;
 • удосконалення та розвитку структури Установи;
 • затвердження тем дисертацій, атестація та затвердження звітів аспірантів і здобувачів Установи, призначення наукових керівників (консультантів);
 • затвердження результатів атестації наукових працівників, аспірантів, здобувачів та результатів конкурсу на вакантні посади наукових працівників;
 • висування видатних наукових праць для присудження премій, медалей та інших видів відзнак, у тому числі міжнародних;
 • присвоєння працівникам Установи вчених звань професора та старшого дослідника і подання відповідних рішень на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері наукової і науково-технічної діяльності, порушення клопотання про присвоєння почесних звань;
 • затвердження річних звітів про діяльність Установи та фінансових планів Установи;
 • погодження переліку професій і посад Установи, на яких може застосовуватися гнучкий режим робочого часу та дистанційний режим праці.

 

Підпорядкованими структурами в складі вченої ради Установи є науково-дорадчі органи – секції вченої ради, що створені відповідно до основних наукових напрямків діяльності Установи:

 • «Екологічний менеджмент, моніторинг навколишнього природного середовища та управління водоохоронною діяльністю»;
 • «Екологічно безпечне природокористування та моніторинг навколишнього природного середовища».

Вчена рада Установи делегує частину повноважень своїм секціям з метою залучення широкого кола фахівців для розгляду та обговорення питань науково-технічної діяльності.

Головою секції вченої ради можуть бути заступники директора з наукової роботи.

Склад секції, до якої входять завідувачі лабораторій відповідних наукових напрямків та провідні фахівці Установи, затверджується директором за поданням вченого секретаря і за узгодженням з головою секції.

Вчена рада та її секції правомочні приймати рішення, якщо на засіданні є присутніми не менше половини членів їх складу.

 

Рішення вченої ради та секцій вважаються прийнятими, якщо за них голосувало не менше 50% членів вченої ради, які беруть участь у засіданні. Рішення приймаються відкритим голосуванням, якщо вчена рада та секції вченої ради не приймають рішення про проведення таємного голосування.

 

 

В 2017 р. на засіданнях Вченої ради та секцій Вченої ради в числі інших розглядалися такі питання:

розгляд Звіту про науково-технічну діяльність УКРНДІЕП за 2016 рік;

розгляд плану науково-дослідних робіт науково-дослідної установи «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем» на 2017 р. на замовлення Мінприроди України;

розгляд наукових статей, що подано до опублікування у збірник наукових праць «Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки» (випуск 39), який видала установа у 2017 році;

затвердження технічних завдань науково-дослідних робіт згідно плану УКРНДІЕП на 2017 р. на замовлення Мінприроди України;

розгляд звітів про науково-дослідні роботи згідно плану УКРНДІЕП на 2017 р., виконаних на замовлення Мінприроди України:

Розроблення наукового обґрунтування та пропозицій щодо критеріїв оцінки фізико-хімічного стану та стандартів якості поверхневих вод з метою наближення (апроксимації) водного законодавства України до права ЄС;

Розроблення проекту  нової редакції методичних рекомендацій щодо змісту матеріалів оцінки впливів діючих об’єктів на навколишнє середовище;

Розроблення «Методичних рекомендацій з встановлення стандартів якості поверхневих вод» відповідно до положень Директив ЄС у галузі водної політики»;

Наукове обґрунтування переліку водних екосистем, які забезпечують основні екосистемні послуги та порядок здійснення оцінки вартісної цінності їх біорізноманіття та розроблення рекомендацій щодо відновлення і збереження цих екосистем;

Розроблення геоінформаційної аналітичної системи оцінки стану навколишнього природного середовища України на прикладі північно-східних областей України (Харківська, Полтавська, Сумська і Чернігівська області);

Дослідження транскордонних впливів господарської діяльності на стан поверхневих та підземних вод на території України (на прикладі транскордонної річки Західний Буг);

Транскордонний вплив на якість атмосферного повітря теплових електростанцій України при спалюванні вугілля;

Розроблення національного стандарту «Якість повітря. Викиди стаціонарних джерел. Методи визначення вологості газопилових потоків»;

Розроблення національного стандарту «Якість повітря. Викиди стаціонарних джерел. Настанови з відбору проб»;

Науковий супровід реалізації українсько-румунсько-молдавської програми екологічного моніторингу дельти Дунаю;

Науково-методичне обґрунтування програми моніторингу впливу гірничо-збагачувальних комбінатів, розташованих на евтрофних водоймах України, відповідно до вимог ЄС;

Розроблення заходів з попередження біологічного забруднення транскордонних водних об’єктів баластними водами (з використанням наноматеріалів);

Розроблення інноваційної технології очищення стічних вод від сполук азоту для підвищення екологічної безпеки водних об’єктів;

Розробка ранжованого переліку точкових джерел забруднення та визначення їх впливу на морське середовище на ділянках шельфу Чорного і Азовського морів;

Наукове обґрунтування технічних вимог до обладнання стаціонарних автоматизованих постів спостережень за станом атмосферного повітря в межах та поза межами населених пунктів, які забезпечать виконання вимог Директив  2008/50/ЄС та 2004/107/ЄС;

Наукове обґрунтування порядку розміщення стаціонарних постів спостереження за якістю атмосферного повітря та пунктів відбору проб, встановлення кількості постів у тому числі постів вимірювання приземного озону з урахуванням вимог Директиви 2008/50/ЄС;

Наукове обґрунтування вимог щодо розміщення постів спостереження за якістю атмосферного повітря за межами населених пунктів, відповідно до вимог Директив 2008/50/ЄС та 2004/107/ЄС;

Визначення зон та агломерацій в Україні за ступенем забруднення атмосферного повітря відповідно до вимог Директиви 2008/50/ЄС;

Забезпечення екологічної безпеки водно-болотних угідь від інвазійних видів флори і фауни за результатами вивчення шляхів розповсюдження цих видів та їх впливу на стан екосистем водно-болотних угідь в басейні р. Дніпро;

Розроблення Положення про побічні продукти на вимогу Рамкової Директиви Європейського Парламенту та Ради 2008/98/ЄС від 19 листопада 2008 року «Про відходи та скасування деяких Директив»;

розгляд дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека «Підвищення екологічної безпеки при очищенні промислових стічних вод від відходів гальвановиробництва»  Нестера Анатолія Антоновича (наук. конс. Рогов В.М.);

розгляд доповіді «Проект Програми комплексного глибокого водоочищення промислових та побутових стоків на базі магнітної сепарації з подальшим прямим поверненням очищеної води у виробничий цикл підприємства та утилізацією осаду шляхом його газифікації, виробництва метану, тепла та електричної енергії».

Доповідачі: Андріанов Олександр Анатолійович, керівник Програми – Віце-Президент ІCC Ukraine, канд. техн. наук; Загороднюк Юрій Вікторович – Голова Правління ГО «Фонд водоочисних технологій», головний науковий консультант, канд. екон. наук; Гайворонський Юрій Вікторович – Генеральний директор ЮнікомБуд – генеральний підрядник Проекту;

розгляд «Правил прийому до аспірантури науково-дослідної установи «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем» у 2017 році»;

затвердження індивідуальних планів та тем дисертаційних робіт аспірантів очної та заочної аспірантури.