23.03.19

(057) 702-15-92

Наукові досягнення

 

Найбільш важливі науково-дослідні розробки

 

Національна програма екологічного оздоровлення басейну р. Дніпро та поліпшення якості питної води.

 Проведення екологічного аудиту діяльності відокремлених підрозділів «Рівненська АЕС», «Хмельницька АЕС» та «Южно-Українська АЕС».

 Загальнодержавні програми екологічного оздоровлення басейнів річок Сіверський Донець, Дністер,  Південний Буг.

 Міжрегіональна екологічна програма з охорони та використання вод басейну    р. Сіверський Донець.

 Програма збереження малих річок Харківської області до 2016 року.

 Проект Державної програми збереження біорізноманіття України.

 Проект Державної цільової екологічної «Програми упорядкування водовідведення в населених пунктах України».

 Концепція екологічного нормування.

 Концепція та Державна програма проведення моніторингу навколишнього природного середовища України.

 Концепція Державного кадастру природно-заповідного фонду України.

 Програма комплексного екологічного моніторингу при відновленні та експлуатації глибоководного суднового ходу Дунай – Чорне море.

 Розробка регіональних програм моніторингу довкілля.

 Система моніторингу та раннього оповіщення при радіаційних аваріях.

 Програма охорони довкілля в Харківській області з урахуванням регіональних екологічних пріоритетів.

 Науково-технічне обґрунтування та проектування біоінженерних очисних споруд для очищення стічних вод невеликих населених пунктів та окремих об’єктів – енергозберігаючі технології.

 Встановлення нормативів екологічної безпеки рибогосподарського водокористування та гранично допустимих рівнів токсичності зворотних вод.

 Технологія очищення висококонцентрованих стічних вод.

 Встановлення технологічних нормативів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря для підприємств України.

 Розробка схеми санітарної очистки міста Горлівка.

 Розробка та обґрунтування санітарно-захисної зони і зони спостережень заводу з виробництва ядерного палива. Доексплуатаційне радіоекологічне обстеження територій будівництва заводу.

 Комплексна екологічна оцінка стану навколишнього природного середовища та екологічного аудиту в м. Нікополі.

 Проведення еколого-соціального моніторингу впливу господарської діяльності Полтавського ГЗК на стан довкілля.

 Науково-експертна оцінка впливу Білоруської АЕС на довкілля України.

 

Основні науково-дослідні роботи, що виконані у 2016 році

На замовлення Мінприроди України виконано наступні роботи:

«Удосконалення типових форм первинного обліку з використання води (наказ Мінприроди України «Про затвердження типових форм первинного обліку з використання води»)».

 «Розроблення наукового обґрунтування змін підходів екологічного  оподаткування, змін та доповнень до Податкового кодексу України в частині скидів забруднюючих речовин у водні об’єкти».

 «Розроблення змін та доповнень до «Порядку розроблення і затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин» та «Переліку забруднюючих речовин, скидання яких нормується», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1996 р. № 1100».

 «Науковий супровід впровадження Інструкції про порядок розробки та затвердження регламентів періодичного скидання зворотних вод у водні об'єкти».

 «Науковий супровід впровадження Інструкції про порядок видачі дозволів на спеціальне водокористування (бланки дозволів та заяви на їх одержання)».

 «Розроблення ДСТУ-Н «Настанова щодо організації екологічно безпечного водовідведення в населених пунктах України».

 «Доопрацювання проекту удосконаленого національного «Переліку нормативів екологічної безпеки – гранично допустимих концентрацій речовин для води водних об’єктів рибогосподарського водокористування» з урахуванням Європейського законодавства у галузі водної політики».

 «Розроблення проекту національного стандарту України «Якість повітря. Викиди стаціонарних джерел. Методи визначення тиску і температури газопилових потоків».

 «Розроблення проекту національного стандарту України «Якість повітря. Викиди стаціонарних джерел. Методи визначення швидкості та об’ємної витрати газопилових потоків».

 «Проведення досліджень та підготовка матеріалів з розширення мережі територій та об’єктів природно-заповідного фонду Харківської області на період до 2021 року».

 «Розробка Порядку розроблення, подання та реєстрації Декларації щодо відходів з урахуванням основних принців європейської політики у галузі відходів».

 «Розроблення Порядку створення та ведення Реєстрів суб’єктів господарювання, які отримали  Дозволи на здійснення операцій у сфері поводження з відходами».

 «Розроблення методичних рекомендацій щодо проведення ОВНС об’єктів поводження з відходами».

 «Розроблення проекту НД «Осад стічних вод. Підготування органо-мінеральної суміші з осаду стічних вод».

 «Розроблення проекту рекомендацій щодо розподілення території України на зони та агломерації та порядку їх перегляду згідно з вимогами Директиви 2008/50/ЄC».

 «Перегляд реєстру мережі моніторингу поверхневих вод з урахуванням вимог Водної рамкової Директиви 2000/60/ЄС».

 «Розроблення методології порівняльної оцінки стану атмосферного повітря між регіонами за допомогою екологічних показників. Проведення апробації методології порівняльної оцінки стану атмосферного повітря на підставі екологічних показників в трьох областях України».

 «Розроблення проекту методики застосування нижнього та верхнього порогів оцінювання якості атмосферного повітря згідно з вимогами Директиви 2008/50/ЄC».

 «Екологічні наслідки реалізації водоохоронних заходів на малих річках України».

 «Встановлення (оцінювання) екологічних ризиків наслідків забруднення поверхневих вод України».

 «Дослідження транскордонних впливів господарської діяльності на стан поверхневих та підземних вод на території України (на прикладі Шацьких озер)».

 «Наукове забезпечення розробки та реалізації міжнародної Українсько-Румунсько-Молдовської програми екологічного моніторингу дельти Дунаю».

 «Аналіз ефективності реалізації водоохоронних заходів у басейнах річок Дніпро, Дністер та Дунай на території України».

 «Аналіз досягнення Україною встановлених національних цільових показників до Протоколу про воду та здоров’я (затверджені Наказом Мінприроди України від 14.09.2011 р. № 324) та визначення необхідності їх перегляду».

 «Розробка методичних рекомендацій з впровадження основних засад та механізмів реалізації Стратегічної екологічної оцінки (СЕО) у розробки планів та програм».

 «Оцінювання екологічного ризику від забруднення атмосферного повітря викидами підприємств паливно-енергетичного комплексу України».

 «Розроблення проекту методичних рекомендацій щодо визначення надходження забруднюючих речовин з дифузних джерел сільськогосподарського походження до водних об’єктів».

 

Основні науково-дослідні роботи, що виконані у 2017 році

На замовлення Мінприроди України виконано наступні роботи:

«Розроблення наукового обґрунтування та пропозицій щодо критеріїв оцінки фізико-хімічного стану та стандартів якості поверхневих вод з метою наближення (апроксимації) водного законодавства України до права ЄС».

 «Розроблення проекту  нової редакції методичних рекомендацій щодо змісту матеріалів оцінки впливів діючих об’єктів на навколишнє середовище».

 «Розроблення «Методичних рекомендацій з встановлення стандартів якості поверхневих вод» відповідно до положень Директив ЄС у галузі водної політики».

 «Наукове обґрунтування переліку водних екосистем, які забезпечують основні екосистемні послуги та порядок здійснення оцінкивартісної цінності їх біорізноманіття та розроблення рекомендацій щодо відновлення і збереження цих екосистем».

 «Розроблення геоінформаційної аналітичної системи оцінки стану навколишнього природного середовища України на прикладі північно-східних областей України (Харківська, Полтавська, Сумська і Чернігівська області)».

«Дослідження транскордонних впливів господарської діяльності на стан поверхневих та підземних вод на території України (на прикладі транскордонної річки Західний Буг)».

 «Транскордонний вплив на якість атмосферного повітря теплових електростанцій України при спалюванні вугілля».

 «Розроблення національного стандарту «Якість повітря. Викиди стаціонарних джерел. Методи визначення вологості газопилових потоків».

 «Розроблення національного стандарту «Якість повітря. Викиди стаціонарних джерел. Настанови з відбору проб».

 «Науковий супровід реалізації українсько-румунсько-молдавської програми екологічного моніторингу дельти Дунаю».

 «Науково-методичне обґрунтування програми моніторингу впливу гірничо-збагачувальних комбінатів, розташованих на евтрофних водоймах України, відповідно до вимог ЄС».

 «Розроблення заходів з попередження біологічного забруднення транскордонних водних об’єктів баластними водами (з використанням наноматеріалів)».

 «Розроблення інноваційної технології очищення стічних вод від сполук азоту для підвищення екологічної безпеки водних об’єктів».

 «Розробка ранжованого переліку точкових джерел забруднення та визначення їх впливу на морське середовище на ділянках шельфу Чорного і Азовського морів».

 «Наукове обґрунтування технічних вимог до обладнання стаціонарних автоматизованихпостів спостережень за станом атмосферного повітря в межах та поза межами населених пунктів, які забезпечать виконання вимог Директив  2008/50/ЄС та 2004/107/ЄС».

 «Наукове обґрунтування порядку розміщення стаціонарних постів спостереження за якістю атмосферного повітря та пунктів відбору проб, встановлення кількості постів у тому числі постів вимірювання приземного озону з урахуванням вимог Директиви 2008/50/ЄС».

 «Наукове обґрунтування вимог щодо розміщення постів спостереження за якістю атмосферного повітря за межами населених пунктів, відповідно до вимог Директив 2008/50/ЄС та 2004/107/ЄС».

 «Визначення зон та агломерацій в Україні за ступенем забруднення атмосферного повітря відповідно до вимог Директиви 2008/50/ЄС».

 «Забезпечення екологічної безпеки водно-болотних угідь від інвазійних видів флори і фауни за результатами вивчення шляхів розповсюдження цих видів та їх впливу на стан екосистем водно-болотних угідь в басейні р. Дніпро».

 «Розроблення Положення про побічні продукти на вимогу Рамкової Директиви Європейського Парламенту та Ради 2008/98/ЄС від 19 листопада 2008 року  «Про відходи та скасування деяких Директив».

 

Впровадження прикладних науково-дослідних робіт

у 2016 році

у 2017 році