27.04.18

(057) 702-15-92

Вчена рада

 

 

 

 

Голова Вченої ради

д-р геогр. наук, професор

Гриценко Анатолій Володимирович

 

  Тел./факс: +38 (057) 702-15-92

E-mail:  directorniiep@gmail.com;

    director@ндіеп.укр

             

 

Вчений секретар

Савченко Наталя Володимирівна 

 

   Тел.: +38 (057) 702-15-83

                     E-mail: scientific.secretary237@gmail.com;

                                                          scientific.secretary@ндіеп.укр

 

 

 

Найважливіші питання наукової діяльності установи розглядалися на засіданнях Вченої ради та на її секціях:

· «Екологічний менеджмент, моніторинг навколишнього природного середовища та управління водоохоронною діяльністю»;

·  «Екологічно безпечне природокористування та моніторинг навколишнього природного середовища»

В звітному році до складу Вченої ради входило 22 чоловіка, з яких 7 докторів і 10 кандидатів наук. Були залучені провідні фахівці споріднених організацій.

 

На засіданнях Вченої ради та секцій Вченої ради в числі інших розглядалися такі питання:

розгляд Звіту про науково-технічну діяльність УКРНДІЕП за 2014 рік;

розгляд плану науково-дослідних робіт науково-дослідної установи «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем» на 2015 р. на замовлення Мінприроди України;

розгляд пропозицій УКРНДІЕП щодо фінансування природоохоронних заходів за рахунок  коштів Державного фонду охорони навколишнього природного середовища в Харківській області у 2015 році;

розгляд наукових статей, що подано до опублікування у збірник наукових праць «Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки» (випуск 37), який видала установа у 2015 році;

включення кандидатури Гриценка Анатолія Володимировича до складу авторів роботи «Розробка технологій та організація промислової утилізації парникових звалищних газів в енергетичних установках» на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2015 рік;

затвердження Плану-графіку розгляду науково-дослідних робіт на замовлення Мінприроди України на засіданнях Вченої ради установи;

розгляд звітів про науково-дослідні роботи:

-  «Розроблення науково-методичних рекомендацій щодо реалізації екологічної політики із застосуванням методів екологічного обліку та аналізу інтегрованих показників згідно з міжнародними стандартами»;

-  «Розроблення плану заходів із стимулювання впровадження інноваційних проектів, енергоефективних і ресурсозберігаючих технологій, маловідходних, безвідходних та екологічно безпечних технологічних процесівочистки стічних вод»;

- «Доопрацювання та затвердження проекту ДСТУ «Настанови щодо встановлення технологічних нормативів відведення дощових стічних вод у водні об'єкти»;

-  «Розроблення проекту удосконаленого національного «Переліку нормативів екологічної безпеки – гранично допустимих концентрацій речовин для води водних об’єктів рибогосподарського водокористування»;

-  «Розроблення проекту Інструкції про порядок розробки та затвердження регламентів періодичного скидання зворотних вод у водні об’єкти»;

-  «Перегляд Інструкції про порядок розробки та затвердження гранично допустимих скидів (ГДС) речовин у водні об'єкти із зворотними водами, затвердженої наказом Мінприроди від 15.12.1994 № 116, зареєстрованим в Мін’юсті від 22.12.1994 за № 313/523»;

-  «Розроблення Інструкції про порядок видачі дозволів на спеціальне водокористування (бланки дозволів та заяви на їх одержання)»;

-  «Удосконалення Методичних рекомендацій щодо уніфікації розроблення регіональних та місцевих схем екомережі»;

-   «Розроблення методик віднесення відходів до небезпечних»;

-   «Розроблення переліків відходів за ступенем їх небезпечності»;

-  «Дослідження впливу Чернаводської та Рівненської  АЕС на радіаційний стан річок Стир та Дунай у транскордонному контексті»;

-  «Розроблення методики очищення та оздоровлення малих річок України з відновлення природного гідрологічного режиму»;

- «Розроблення нормативного документу «Внутрішньолабораторний контроль якості вимірювань показників складу та властивостей проб об’єктів довкілля»;

-  «Підготовка проекту Плану розроблення та прийняття стандартів у сфері моніторингу довкілля, гармонізованих зі стандартами ЄС»;

-   «Забезпечення імплементації Директиви 2008/50/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 21 травня 2008 р. про якість атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи: - розроблення координаційного плану нормативно-правових змін; - аналіз відповідності існуючої мережі спостережень вимогам директиви»;

-  «Розроблення типового технічного завдання на створення комплексних систем екологічного моніторингу і контролю об’єктів підвищеної екологічної небезпеки»;

-  «Розроблення структури реєстру постів (пунктів, станцій, моніторингових ділянок) спостережень за об’єктами довкілля та форматів даних»;

-   «Розроблення проекту рекомендацій щодо підготовки регіональних доповідей про стан НПС на основі екологічних показників»;

-   «Оцінка стану проблеми видів-вселенців (чужорідних  видів тварин і рослин) в Україні та розроблення рекомендацій щодо законодавчих і організаційних засад врегулювання та створення системи контролю за інтродукцією та поширенням таких організмів на території України відповідно до вимог Конвенції про біологічне різноманіття та рішень її керівних органів»;

-   «Наукове супроводження заходів щодо екологічного оздоровлення басейну річок Дніпро та Сіверський Донець»;

-  «Перегляд Правил охорони поверхневих вод України від забруднення і засмічення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.1999 № 465»;

-  «Розробка методичних рекомендацій щодо імплементації положень Конвенції Еспоо про післяпроектний аналіз для об’єктів, що пройшли процедуру оцінки транскордонних впливів на довкілля»;

-   «Розробка методичного керівництва щодо ведення спеціального додаткового моніторингу акваторій, на яких відбувається значне розмноження інвазивних видів гідробіонтів»;

-  «Методика організації екологічно безпечного водовідведення в населених пунктах України»

 

розгляд дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека:

-  «Підвищення екологічної безпеки об’єктів тепло-, електропостачання та виробництва питної води шляхом управління процесом гомогенної кристалізації» Третьяков Олег Вальтерович (наук. конс. Бєліков А.С.)

 

розгляд дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека:

-  «Підвищення рівня екологічної безпеки підприємств ядерно-паливного циклу шляхом очистки радіаційного забруднення вод» Литвиненко Юлія Вікторівна (наук. кер. Забулонов Ю.Л.);

-  «Экологические проблемы добычи биогаза донных обложений Азовского моря» Мнацаканян Ваагн Григорович (наук. кер.  Волошин В.С.);

-   «Підвищення ефективності управління екологічною безпекою при підтопленні земель в зоні впливу Каховського водосховища» Цимбал Віктор Анатолійович (наук. кер. Буц Ю. В.);

«Підвищення екологічної безпеки стічних вод лікарень шляхом електрохімічної деструкції пріоритетних фармацевтичних забруднювачів» Єрмакович Ірина Анатоліївна (наук. кер. Самойленко Н.М.);

-   «Підвищення екологічної безпеки міст з урахуванням екологічних ризиків» Гулевець Дмитро Вадимович (наук. кер. Мовчан Я.І.);

-   «Захист водних об’єктів шляхом очищення стічних вод полігонів твердих побутових відходів» Михайленко Валерія Валеріївна (наук. кер. Капустін О.Є.);

-    

«Зниження антропогенного впливу на навколишнє середовище шляхом переробки відвальних доменних шлаків» Калмикова Юлія Сергіївна (наук. кер. Хоботова Е.Б.);

-  «Екологічний ризик при використанні кам’яного вугілля в енергетиці» Хабарова Ганна Володимирівна (наук. кер. Коваленко Г.Д.)

 

розгляд кандидатури провідного наукового співробітника лабораторії екологічно безпечного водокористування населених пунктів і господарських об’єктів, канд. техн. наук Цибульника Сергія Анатолійовича для присвоєння йому вченого звання «старший науковий співробітник» зі спеціальності 21.06.01 –екологічна безпека;

необхідність працевлаштування в УКРНДІЕП аспірантів, які навчалися в аспірантурі установи з відривом від виробництва за бюджетною програмою 2401040 0530 «Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері природоохоронної діяльності, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів» та успішно захистили свої дисертаційні роботи;

розгляд питання про відкриття докторантури в УКРНДІЕП за спеціальностями 21.06.01 – екологічна безпека та 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів; 

затвердження індивідуальних планів та тем дисертаційних робіт аспірантів очної та заочної аспірантури.