31.03.23

(057) 702-15-92

Розроблення методик визначення вмісту небезпечних хімічних речовин у об’єктах навколишнього природного середовища

27.02.2023

 «Розроблення методик визначення вмісту небезпечних хімічних речовин у об’єктах навколишнього природного середовища» в межах Тематичного плану УКРНДIЕП бюджетних робіт на 2022 - 2024 роки (п. 1). Завершено 1 етап виконання НДР.

Першопричиною необхiдностi розроблення та постiйного вдосконалення методичної бази контролю й монiторингу стану довкілля є виявлення в екологiчних системах змiн антропогенного характеру, спричинених надходженням небезпечних хiмiчних забруднюючих речовин (ЗР). Результати вимiрювань концентрацій небезпечних ЗР в об'єктах довкілля лежать в основі iнформацiї про наявнiсть i ступiнь забруднення бiосфери небезпечними хiмiчними ЗР, яку вiдповiднi державнi й вiдомчi органи моніторингу та контролю використовують для всебiчного аналiзування, визначення стратегii управлiння станом довкілля, регулювання його якостi, визначення допустимих навантажень тощо.

Протягом І етапу роботи вивчено та проаналізовано існуючу міжнародну та нацiональну нормативно-методичну базу щодо номенклатури небезпечних хiмiчних ЗР в об'єктах довкілля, нормативів їх вмісту, вимог до методик вимірювань (МВ) їх концентрацій; iснуючих МВ та їх перелiків, що становить основні вихідні інформаційні дані для розроблення та/або відбирання МВ для вирішення тих чи інших  вимірювальних завдань; за результатами цього аналізу визначено основні критерії, дотримання яких (при виборі МВ з числа наявних або при її розробленні) дає підстави вважати МВ придатною для застосування з метою моніторингу та контролю стану довкілля; проаналізовано на відповідність визначеним критеріям понад 300 МВ концентрацiй небезпечних хімічних ЗР в пробах води, ґрунтів, повітря та джерел їх забруднення; розроблено першу редакцію проекту Узагальненого переліку МВ концентрацiй небезпечних хімічних ЗР в об’єктах довкілля та джерелах його забруднення з метою моніторингу та контролю стану довкілля; визначено необхідність розроблення ряду МВ.