23.03.19

(057) 702-15-92

Видавнича діяльність

 

Щорічно видається збірник наукових праць «Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки» («Theproblemsofenvironmentalprotectionandecologicalsafety»). Збірник призначено для висвітлення результатів наукових досліджень у галузі екології, охорони навколишнього середовища та екологічної безпеки. Розраховано на наукових та інженерно-техничних фахівців, діяльність яких пов’язана з охороною довкілля.

 

ПОРЯДОК ПОДАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВИХ СТАТЕЙ

до збірника наукових праць «Проблеми охорони

навколишнього природного середовища та екологічної безпеки»

 

Збірник наукових праць «Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки» включено до Переліку наукових фахових видань ВАК України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття вчених ступенів доктора і кандидата наук – технічні і географічні науки (постанова Президії ВАК України від 22.12.2010 р. № 1-05/8).

Збірник виходить друком один раз на рік. Зміст статей, які подаються на розгляд редакційної колегії, має відповідати тематиці збірника.

Згідно з  вимогами ВАК України структура статей має містити такі елементи:

  • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими і практичними завданнями;
  • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор;
  • виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
  • формулювання цілей статті (постановка завдання);
  • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням  отриманих наукових результатів;
  • висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Мова публікації – українська  або російська. Стаття має бути подана в електронному вигляді та на паперовому носії (у 2-х примірниках). До тексту статті додаються три анотації (приблизно 600 знаків кожна) – українською, російською та англійською мовами.

 

Схематична структура оформлення статті

УДК

Ініціали та прізвище автора, учений ступінь

Повна і скорочена назва організації, місто – якщо це не м. Харків (у дужках)

 

НАЗВА СТАТТІ

Текст анотації мовою статті (набраний курсивом).

Ключові слова.

 

Текст статті.

 

Перелік використаної літератури (без заголовку, не більше 5 % від обсягу статті).

 

Прізвище та ініціали автора. Назва статті. Текст анотації (рос. мовою, якщо стаття укр. мовою, – і навпаки; набирати курсивом).

Прізвище та ініціали автора. Назва статті. Текст анотації (англ. мовою; набирати курсивом).

 

Перелік використаної літератури укладають за ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної справи. Бібліографічний запис. Загальні вимоги та правила складання». Слова і словосполучення скорочують за стандартами:

  • ДСТУ 3582-97. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги і правила;
  • ГОСТ 7.12.93. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила.

Текст набирають у редакторі Word; шрифт Times New Roman. Поля (верхнє, нижнє, ліве, праве) –  2 см. Розмір шрифту: для основного тексту – 14; для анотації, підписів під рисунками та списку літератури – 13. Міжрядковий інтервал – полуторний, абзац – 4 знаки. Рисунки подають у чорно-білій версії, їх розмір має бути таким, щоб не потрібно було їх піддавати перетворенню.

Формули мають бути  подані в редакторі формул Math Type. Букви латинського алфавіту для позначення фізичних величин при наборі виділяють курсивом (крім чисел подібності, хімічних елементів тощо); букви грецького, німецького готичного і російського алфавітів набирають прямим шрифтом.

Рукопис має бути ретельно відредагований і підписаний усіма авторами. Рекомендований обсяг статті – 6-12 сторінок.

Рішення про включення статті до збірника приймає редакційна колегія.

Збірник видається на умовах самоокупності коштами авторів, організацій чи установ, де працюють автори.

Наш розрахунковий рахунок: 26001820047231 ХОФ ПАТ «Укрсоцбанк» мфо 351016 ЄДРПОУ 01018083.

Інд. подат. № 010180820307.

Статті приймає редактор збірника Ситнік Любов Вікторівна. Тел.: (057)702-16-01, 097-736-19-60.

Е-mail: informniiep@gmail.com

Поштова адреса: УКРНДІЕП, НТІ, вул. Бакуліна, 6, Харків, 61166.

 

Редколегія збірника

 

 Статті, які написані англійською мовою

 

WATER POLLUTIOIN BY PHARMACEUTICALS REMAINS AND THEIR DERIVATIVES

Yermakovych I., postgraduate student, Samoylenko N, PhD

 National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”, Kharkiv, Ukraine

Матеріали VІIІ Міжнародної науково-практичної конференції «Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення»,10-14 вересня 2012, м. Алушта, АР Крим:  зб. наук. ст. у 2-х т. Т. 2  УкрНДІЕП. – Х: ВД «Райдер»,  2012. с. 105-109

 

 

BACKGROUND ON CONSTRUCTED WETLAND DEVELOPMENT

M.Zakharchenko

Ukrainian Scientific and Research Institute of Ecological Problems (USRIEO, Kharkiv, Ukraine

V. Magmedov

Project Geoscientist, Environment в GENIVAR,Toronto, Canada 

Матеріали VІIІ Міжнародної науково-практичної конференції «Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення»,10-14 вересня 2012, м. Алушта, АР Крим:  зб. наук. ст. у 2-х т. Т. 2  УкрНДІЕП. – Х: ВД «Райдер»,  2012. с. 235-237

 

 

WIND AND SOLAR ENERGY POTENTIAL ASSESSMENT OF UKRAINE WITHIN THE FRAMEWORK OF ENVIROGRIDS PROJECT 

MakarovskiyY.L., ZinychV.O., KuzinS.A.

Ukrainian Scientific and Research Institute of Ecological Problems 

Матеріали VІIІ Міжнародної науково-практичної конференції «Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення»,10-14 вересня 2012, м. Алушта, АР Крим:  зб. наук. ст. у 2-х т. Т. 1  УкрНДІЕП. – Х.: ВД «Райдер»,  2012. с. 36-40