15.12.18

(057) 702-15-92

Лабораторія природоохоронних заходів в агропромисловому та паливно-енергетичному комплексах

 

 

Завідувач лабораторії

Юрченко Анатолій Іванович

 

Тел.: +38 (057) 702-15-79

E-mail: urchenko.niiep@gmail.com;

    yurchenko@ндіеп.укр

 

 

Загальна характеристика

Лабораторія природоохоронних заходів в агропромисловому та паливно-енергетичному комплексах УКРНДІЕП створена в 1971 р. для розв’язання науково-технічних задач у галузі захисту навколишнього середовища від забруднення  агрохімікатами і нафтогазопродуктами при виробництві і переробці. Співробітники лабораторії виконали більш ніж 240 науково-дослідних робіт, розроблено 3 нормативних документи, отримано 11 авторських свідоцтв на винаходи, одне з них запатентоване за кордоном.

Співробітники лабораторії взяли участь у більш ніж 100 наукових конференціях, опубліковано більше 300 наукових праць у вітчизняних і закордонних виданнях.

 

Основні напрямки діяльності

 1. Вивчення основних закономірностей формування якості поверхневого і дренажного стоку із сільгоспугідь і поводження агрохімікатів у навколишньому  природному середовищі.
 2. Розробка природоохоронних заходів у агропромисловому і паливно-енергетичному комплексах.
 3. Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС) підприємств різних галузей народного господарства.
 4. Моніторинг об’єктів довкілля щодо вмісту пестицидів у районі розташування складів пестицидів та розробка природоохоронних рекомендацій.

 

Основні виконані роботи

Напрямок 1. Вивчення основних закономірностей формування якості поверхневого і дренажного стоку із сільгоспугідь і поводження агрохімікатів у навколишньому природному середовищі

Проведено багаторічні комплексні дослідження в різних кліматичних зонах України і колишнього СРСР (Краснодарський край і Ставропольський край, Середня Азія, Далекий Схід та ін.). У  1994–2000 рр. у ході  міжнародних експедицій співробітниками лабораторії проведені натурні дослідження вмісту пестицидів у воді, донних відкладах водних об’єктів р. Дніпро на території України У результаті виконання цих робіт розроблено методичні посібники щодо визначення виносу пестицидів і добрив при  богарному і зрошуваному землеробстві, що дозволяє знижувати винос забруднюючих домішок у навколишнє середовище за рахунок впровадження природоохоронних заходів для регіонів.

 

Напрямок 2. Розробка природоохоронних заходів в агропромисловому і паливно-енергетичному комплексах

Виконані НДР дозволили розробити технологічні й агротехнічні прийоми зрошення з використанням агрохімікатів і дотриманням екологічних вимог. Крім того, розроблено спеціальні споруди для очищення і знешкодження пестицидів у поверхневому і колекторно-дренажному стоці із сільгоспугідь. Такі споруди використовуються на великих зрошувальних системах у Краснодарському і Ставропольському краях Росії.

Використовуючи багаторічний досвід виконання робіт у різних регіонах України, лабораторія розробляє рекомендації з нормування скидань пестицидів і добрив у навколишнє середовище, виконує роботи з розрахунку ГДС для зрошувальних систем  Півдня України.

Лабораторія розробляє і проводить атестацію методик для визначення пестицидів у поверхневих водах, донних відкладах і в ґрунті.

 

Напрямок 3. Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС) підприємств різних галузей народного господарства

За цим напрямом в останні роки було виконано низку робіт з аналізу впливу діючих підприємств нафтогазопромислів на навколишнє середовище з проведенням державної екологічної експертизи. Натурні дослідження проведені за газоконденсатними родовищами: Безлюдівським, Багатойським, Юльївським, Коломакським, Наріжнянським, Кременівському, Новоселівським, Виноградівським і Перещепинським.

За результатами цих досліджень розроблено «Рекомендації щодо змісту матеріалів впливів діючих об’єктів на навколишнє середовище (ОВНС). Правила проведення робіт».

 

Напрямок 4. Моніторинг об’єктів довкілля щодо вмісту пестицидів у районі розташування складів пестицидів та розробка природоохоронних рекомендацій

У 2007–2012 рр. було проведено обстеження земельних ділянок колишніх складів зберігання непридатних до застосування пестицидів та визначено ступінь забруднення ґрунтів, поверхневих та підземних вод у Харківській і Херсонській областях. За результатами моніторингу пестицидів у об’єктах довкілля розроблено природоохоронні рекомендації щодо рекультивації земельних ділянок колишніх складів зберігання непридатних пестицидів для конкретних об’єктів.

 

Основні публікації

 1. Рекомендації щодо змісту матеріалів впливів діючих об’єктів на навколишнє середовище (ОВНС). Правила проведення робіт / УкрНДІЕП. – Х. – 2005. – 21 с.
 2. Юрченко А.И. Охрана вод от загрязнения стоком с сельскохозяйственных угодий / Наука і соціальні проблеми суспільства: харчування, екологія, демографія : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конфер. (23-24 травня 2006 р, ХДУХТ) : у 2-х ч. – Харків, 2006. – Ч. 2. – С. 229–231.
 3.  Юрченко А.І. Стратегія захисту водних об’єктів  від забруднення гербіцидами, що надходять з колекторно-дренажними водами рисових зрошувальних систем / Наука і соціальні проблеми суспільства: харчування, екологія, демографія : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конфер. (23-24 травня 2006 р, ХДУХТ) : у 2-х ч. – Харків, 2006. – Ч. 2. – С. 232–234.
 4. Юрченко А.И. Пути предотвращения загрязнения пестицидами водных объектов в районах рисосеяния / Тр. Междунар. науч. конфер. «Пути решения проблем при выращивании риса в агроэкосистемах умеренного климата» (4–8 августа 2008 г., г. Скадовск). – Скадовск : Институт риса УААН, 2008. – С. 80–84.
 5. Юрченко А.И. Пути управления техногенной безопасностью рисосеющих регионов / Зб. наук. праць VIII Міжнар. наук.-практ. конфер. «Сучасні інформаційні технології управління технологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях» (7-11 вересня 2009 р.). – Київ – Харків – АР Крим, 2009. – С. 333–341.
 6.  Юрченко А.И. Нормирование водоотведения с рисовых оросительных систем Херсонской области как водоохранный фактор / Зб. наук. ст. V  Міжнар. наук.-практ. конфер. «Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення» (7–11 вересня 2009 р. м. Алушта, АР Крим). – Х. : Райдер, 2009. – Т. 1. – С. 328–333.
 7. Особливості розроблення матеріалів оцінки впливів діючих об’єктів на навколишнє середовище / А. І. Бреславець, А. С. Воронкін, А. І. Юрченко, Г. М. Величко //Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки : зб. наук. пр. // УкрНДІЕП. – Х. : Райдер, 2009. – Вип. XXXI. – С. 61–73.
 8. Бреславець А. І. Техногенно забруднені ґрунти та шляхи їх поліпшення / А. І. Бреславець, А. І. Юрченко. // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки : зб. наук. пр. // УкрНДІЕП. – Х. : Райдер, 2009. – Вип. XXXI. – С. 189–201.
 9. Юрченко А. І. Проблеми та засоби знешкодження залишків пестицидів на території складів агрохімікатів / А. І. Юрченко, А. І. Бреславець, О. Г. Предместніков // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки : зб. наук. пр. // УкрНДІЕП. – Х. : Райдер, 2009. – Вип. XXXI. – С. 202–209.

 

Співробітництво

Основні партнери в Україні

 • Харківський  національний  університет ім. В.Н. Каразіна, м. Харків;
 • Інститут рису НААН України, м. Херсон;
 • Інститут  гідробіології НАНУ, м. Київ;
 • Інститут метрології, м. Харків;
 • Інститут геохімії навколишнього середовища, м. Київ;
 • Національний науковий центр  «Інститут ґрунтознавства й агрохімії»,  м. Харків.

Основні закордонні партнери

Протягом декількох років лабораторія брала участь у виконанні низки проектів з міжнародного співробітництва з Німеччиною, Францією, Болгарією, США. Дослідження на експериментальному полігоні проводилися за участю американських фахівців. Результати спільних досліджень використані в агропромисловому комплексі України й опубліковані у вітчизняних і закордонних виданнях.