15.12.18

(057) 702-15-92

Лабораторія міських і виробничих стічних вод

 

 

Завідувач лабораторії

канд. біол. наук

Горбань Наталія Сергіївна

 

Тел./факс: +38 (057) 702-16-07

E-mail: ukrniiep@gmail.com;

         gorban@ндіеп.укр

 

Загальна характеристика

Лабораторія міських і виробничих стічних вод УКРНДІЕП (колишня лабораторія міських та виробничих стічних вод УкрНДІЕП,  яку було створено в 1971 р.) займається розробкою технологій очищення стічних вод. Фахівці сектору виконали понад 100 держбюджетних  і госпрозрахункових науково-дослідних робіт, брали участь у більш ніж 50 наукових конференціях, видали понад 100 наукових праць, отримали 12 авторських посвідчень СРСР на винаходи і 2 патенти України. На цей час у секторі працюють 3 кандидати наук, 1 співробітник закінчив аспірантуру і 1 навчається  в аспірантурі.

 

Основні напрямки діяльності

1. Вивчення складу стічних вод промислових підприємств і зливового стоку, розробка технологій очищення.

2. Розробка методів інтенсифікації роботи очисних споруд без значних капітальних вкладень.

3. Розробка методів підготовки проб твердих відходів (металургійних підприємств) для проведення хімічних і біохімічних аналізів.

 

Сектор акредитовано у складі Аналітичного центру УкрНДІЕП (атестат акредитації №100-3714/2010 від 26.07.2010 р) Харківським державним центром стандартизації, метрології і сертифікації Держстандарту України на право проведення вимірів у сфері робіт із забезпечення захисту життя і здоров'я громадян, а також контролю стану навколишнього природного середовища.

 

Сектор має досвід у дослідженні процесів біологічного очищення господарсько-побутових та виробничих стічних вод, поводження з осадом мулових майданчиків очисних споруд, розробленні нормативних документів у сфері екологізації процесів очищення стічних вод та їх осадів,у тому числі,виконує роботи щодо:

 • вивчення складу осадів очисних спорудза хімічними, бактеріологічними, паразитологічними та токсикологічними (важкі   метали)    показниками     (атестат   акредитації   на   проведення   відповідних   робіт    від   26.07.2010 р.  
  №100-3714/2010 до 25.07.2015 та  дозвіл Управління державної епідеміологічної служби  Харківської області на роботу зі збудниками ІІІ та ІV груп патогенності);
 • розроблення регламентів та рекомендацій з використання осадів стічних вод у якості органо-мінеральної суміші у сільському або лісовому господарств (у тому числі, для рекультивації земель після пожеж);
 • комплексу заходів з інтенсифікації роботи  споруд очищення господарсько-побутових та виробничих стічних вод (А.С. СССР №1561705, патент України №7632). 

Фахівцями сектору міських та виробничих стічних вод розроблені проекти нормативних документів, які знаходяться на затвердженні у Державних органах влади:

 • методика встановлення технологічних нормативів відведення дощових стічних вод у водні об’єкти;
 • вимоги до властивостей осаду стічних вод, що використовують як добриво у сільському господарстві.

 

Сектор готовий виконати такі роботи.

Розробка

 • технологій очищення стічних вод;
 • комплексу заходів щодо інтенсифікації роботи і підвищення ефективності споруд для очищення господарсько-побутових і виробничих стічних вод;
 • технологій підготовки стічних вод до повторного використання;
 • технологічних схем обробки зливового і промислового стоку перед його скиданням у водні об'єкти;
 • локальних очисних споруд, у тому числі для висококонцентрованих стічних вод.

Визначення

 • якісних, кількісних характеристик і токсичності виробничих та господарсько-побутових стічних вод, відповідності їх нормативним вимогам;
 • складу осадів стічних вод, що зберігаються на мулових майданчиках, за хімічними, бактеріологічними, паразитологічними показниками. Надання висновків щодо використання осадів мулових майданчиків очисних споруд в якості добрив у сільському господарстві та при проведенні лісомеліоративних робіт.

Обґрунтування і розробка

 • схем оборотного водопостачання промислових підприємств і їхніх окремих виробництв.

Удосконалювання

 • технологій очищення води на діючих очисних спорудах для приведення якості очищеної води у відповідність до нормативу.

Стажування

 • фахівців (хіміків і біологів) хімічних лабораторій підприємств і лабораторій ВУВКГ.

 

Основні виконані роботи

Створено інформаційну базу про стан 37 очисних споруд Харківської області, розроблено рекомендації щодо інтенсифікації їхньої роботи.

Розроблено установку для біологічного очищення стічних вод (у тому числі висококонцентрованих) підприємств молокопереробної промисловості з використанням мікроорганізмів, іммобілізованих на синтетичних носіях. Установка може бути використана для невеликих населених пунктів в якості локальної, а також у системі діючих очисних споруд для підвищення окисної потужності.

Розроблено методику визначення токсичності для мікроорганізмів стічних вод, що надходять на очисні споруди, і опадів, а також експрес-метод модифікації цієї методики, що дозволяє оцінити токсичність протягом 30-40 хвилин.

У 1995 р. співробітники сектору брали участь у ліквідації наслідків аварії на Диканівських очисних спорудах і здійснювали моніторинг на річках Уди та Сіверський Донець.

На замовлення Мінприроди України у 2009 р. було виконано науково-дослідну роботу «Аналіз  нормативних документів щодо відведення та очистки дощових стічних  вод в Україні та європейських країнах.  Проект методики встановлення технологічних нормативів  відведення дощових вод у водні об’єкти».

У 2010-2011 рр. фахівці сектору виконали договірну роботу з вивчення складу осадів стічних вод мулових майданчиків очисних споруд міст Харкова, Донецька, Чернігова, Верхньодніпровська, Бердянська щодо можливості використання їх в якості добрив у сільському господарстві та для проведення лісомеліоративних робіт.

У 2012 р. на замовлення Головного управління житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури облдержадміністрації було виконано НДР «Інвентаризація мулових майданчиків очисних споруд Харківської області, вивчення хімічного та бактеріологічного складу осадів, розроблення технології використання їх як добрив та нормативних документів щодо вимог та використання». Розроблено проект нормативного документа «Вимоги до властивостей осаду стічних вод щодо використання його як органо-мінеральної суміші у сільському господарстві». Проект перебуває на узгодженні в Головному управлінні житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури облдержадміністрації.

 

Основні публікації

 1. Горбань Н. С. Использование иммобилизованных микроорганизмов для повышения эффективности очистки сточных вод / Горбань Н. С., Школьник Е. М. // Химия и технология воды., 1995. – Т. 17. – №4. – С. 444-448.
 2. Пат. 7632 України. Спосіб біохімічної очистки стічних вод з ціноутворюючими токсичними домішками та пристрій для його здійснювання / Горбань Н. С., Хват В. М. Опубл. 26.12.95. Бюл. №4.
 3. Пат. 7637 України. Штам мікроміцету Monilia candida, що вживається для очистки стічних вод від синтетичних жирних кислот / Горбань Н. С., Лопін О. М. Опубл. 26.12.95. Бюл. №4.
 4. Горбань Н. С. Новые методы очистки сточных вод / Горбань Н. С. // Проблемы охраны окружающей природной среды : сб. науч. тр. / УкрНЦОВ. – Харьков, 1996. – С. 169–177.
 5. Технологія вилучення білкових речовин з сироватки відходів молокопереробної промисловості / Горбань Н. С., Мацюк С. А., Лопін О. М., Чеканова Л. І. // Використання відходів виробництва : Вісник Українського будинку екологічних та науково-технічних знань, 1999. – №4. – С. 77–80.
 6. Горбань Н. С. Управление промышленными отходами / Горбань Н. С. // Роль эколого-аналитических методов для изучения состава отходов и их влияния на окружающую среду : Учеб. пособие. – Харьков: РИП “Оригинал”, 2000. – Кн. 1. – Ч. 6. – 64 с.  
 7. Горбань Н. С. Снижение загрязнения рек города Харькова и области после аварии на Диканевских очистных сооружениях / Горбань Н. С., Васенко А. Г. // Мат-ли междунар. конф. под эгидой Организации Черноморского экологического сотрудничества и в кооперации с МЦЧИ «Чрезвычайные ситуации: предупреждение и ликвидация последствий» (22-25 мая 2000 г., г. Харьков). – Харьков, 2000. – С. 113–120.
 8. Технологический контроль работы биологических очистных сооружений / Горбань Н.С., Ревякина Н.Ю., Топчий Р.В., Мацюк С.А.  // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та техногенної безпеки : зб. наук. пр. / УкрНДІЕП. – Харків, 2001. – С. 162–166.
 9. Очистка сточных вод от жиров / Горбань Н.С., Ревякина Н.Ю., Топчий Р.В., Мацюк С.А., Романова Е.В. // Тр. науч.-техн. конф. «Экология и здоровье человека. Охрана водного и воздушного бассейнов. Утилизация  отходов» (11-15 июня 2001 г., г. Щелкино, АР Крым, Украина). – Харьков, 2001. – Т. 3. – С. 672–673.
 10. Удаление нефтепродуктов с поверхности воды при аварийных разливах нефти / Горбань Н.С., Ревякина Н.Ю., Мацюк С.А., Топчий Р.В. // Тр. Х Междунар. науч.-техн. конф. «Экология и здоровье человека. Охрана водного и воздушного бассейнов. Утилизация  отходов» (10-14 июня 2002 г., г. Щелкино, АР Крым, Украина). – Харьков, 2002. – Т. 2. – С. 413–414.
 11. Характеристики сточных вод молокозаводов и их влияние на работу биологических очистных сооружений /Горбань Н.С., Ревякина Н.Ю., Фомин С.С., Олейник В.О., Малеева О.П. // Экология и промышленность, № 2, 2010.
 12. Горбань Н.С. Анализ состояния отведения и очистки дождевых вод в Украине. Разработка методики установления технологических нормативов отведения дождевых сточных вод в водные объекты / Горбань Н.С., Хват В.М. // XVIII Междунар. научно- практ. конф. : сб. науч. тр. – Харьков, 2010. – Т. II.
 13. Горбань Н.С. Зменшення негативного впливу дощових стічних вод на водні об’єкти шляхом контролю та управління накопиченням твердих часток на поверхні міських водозборів / Горбань Н.С., Хват В.М., Хват А.В. // Экология и промышленность, № 4, 2010.
 14. Эпоян С.М. Анализ существующих методов очистки сточных вод молокозаводов / Эпоян С.М., Горбань Н.С., Фомин С.С. // Науковий вісник будівництва. – Харків:ХДТУБА, ХОТВ АБУ, 2010. – Вип. 57. – С. 393–398.
 15. Горбань Н.С. Використання водоростей для інтенсифікації роботи біологічних очисних споруд / Горбань Н.С., Фомін С.С., Епоян С.М. // Науковий вісник будівництва. – Харків:ХДТУБА, ХОТВ АБУ, 2010. – Вип. 60. – С. 134-138.
 16. К вопросу об утилизации осадков сточных вод / Н.С. Горбань, И.Г. Лидо, С.С. Фомин, В.В. Бардашевский, Д.Н. Аскретков // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки : зб. наук. ст. / УкрНДІЕП. – Харків.
 17. Дослідження складу осадів каналізаційних очисних споруд за хімічними, бактеріологічними та гельмінтологічними показниками одного з водоканалів Дніпропетровської області / Н.С. Горбань, Лідо І.Г.,  І.В. Зінченко, Аскретков Д.М., Фомін С.С.// Инновационные пути решения актуальных проблем базовых отраслей, экологии, энерго- и русурсосбережения : ХХ Междунар. научно-практ. конф. «Казантип ЭКО–2012» (г. Щелкино, АР Крым, 4-8 июня 2012 г.) : сб. науч. тр. / ГП УкрНТЦ «Энергосталь». – Харьков, 2012. – Том 3. – С 170–173.

 

Співробітництво

Основні партнери в Україні:

 • ВАТ «Харківський Водоканалпроект»;
 • ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут»;
 • Будівельно-проектний центр «ТЕХЭКС», м. Харків;
 • ВАТ «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес»;
 • УкркомунНДІпрогрес, м. Харків.