15.12.18

(057) 702-15-92

Лабораторія екологічної гідрогеології та оцінювання екологічного стану територій

 

 

Завідувач лабораторії

канд. геол.-мінерал. наук, старш. наук. співроб.

Бабаєв Михайло Вікторович

 

Тел./факс: +38 (057) 702-15-89

E-mail: ekohydro@ukr.net;

              babayev@ндіеп.укр

 

До складу лабораторії входить:

Сектор оцінювання екологічного стану територій

 

Загальна характеристика

Лабораторія екологічної гідрогеології та оцінювання екологічного стану територій УКРНДІЕП, яку було створено в 1971 р. для розв'язання задач з екології підземних і пов'язаних з ними поверхневих вод в областях інтенсивного антропогенного впливу, а також для розроблення способів інженерного захисту і реабілітації водоносних горизонтів. Співробітники лабораторії в період з 1971 р. по 2013 р. виконали понад 400 науково-дослідних робіт з різних аспектів природоохоронних проблем, пов'язаних з вивченням режиму й експлуатації підземних вод, розробили нові способи охорони й відновлення водоносних горизонтів від забруднення, інструкції й методичні посібники з питань забезпечення охорони гідролітосфери. На цей час у числі співробітників лабораторії 1 кандидат геолого-мінералогічних наук і 2 кандидати технічних наук.

Співробітники лабораторії за останні 10 років взяли участь у 26 конференціях, за цей же час опубліковано більше 70 робіт з різних проблем у сфері охорони підземних та взаємопов'язаних з ними поверхневих вод від антропогенного впливу.

 

Основні напрямки діяльності

1. Регіональний і локальний моніторинг якості підземних вод і розробка заходів щодо їхнього захисту від забруднення.

2. Наукова організація моніторингу якості підземних і взаємопов'язаних з ними поверхневих вод «під ключ»:

  • обґрунтування схеми розміщення спостережних пунктів (свердловин, водних постів);
  • буріння й облаштування спостережних свердловин, облаштування спостережних постів;
  • проведення спостережень, польових і лабораторних робіт, прогнозних розрахунків, передача матеріалів замовникові у вигляді звітів про НДР.

3. Прогнозування стану підземних вод в умовах антропогенного впливу, у тому числі при закритті шахт, спорудженні  глибоких кар'єрів гірничодобувних підприємств.

4. Розробка проектно-кошторисної документації дренажних систем різного призначення.

5. Виконання екологічної експертизи проектів (на замовлення територіальних Держуправлінь).

6. Виконання робіт з паспортизації різних техногенних об'єктів (полігонів твердих побутових відходів, смітників, гідротехнологічних споруд з визначенням об'ємів вільної ємності накопичувачів, шахтних і рудних породних відвалів та ін.).

7. Розробка екологічних програм, комплексних природоохоронних заходів, оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС).

8. Виконання наукових досліджень і розробка проектно-кошторисної документації щодо поховання твердих радіоактивних, токсичних і побутових відходів.

9. Проведення комплексу наукових досліджень, організація і виробництво моніторингу у зв'язку із забрудненням підземних і поверхневих вод нафтою та нафтопродуктами. Розробка і впровадження заходів та проектів щодо ліквідації наслідків цього виду забруднення підземних вод.

10. Розробка проектів демінералізації шахтних і кар'єрних вод з використанням маловідходних нанотехнологій та ін.

11. Розробка нормативно-методичного забезпечення у сфері захисту підземних вод від забруднення й виснаження.

 

Основні виконані роботи (2002-2012 рр.)

 Дослідження впливу промислових об'єктів, токсичних і радіоактивних відходів на якість підземних і дренажних вод. Розробка заходів і проектів, спрямованих на поліпшення стану підземних вод, у тому числі проектів водозабезпечення і водовідведення

1. Науково-дослідні й проектно-дослідницькі роботи для вибору, обґрунтування й проектування заходів щодо захисту підземних вод у зоні розміщення об'єктів Кременчуцького нафтопереробного заводу (КНПЗ), 1998-2013 рр.

2. Обстеження полігона поховання відходів вуглевидобутку з техногенно посиленою природною радіоактивністю на шахті «Пролетарська» Луганської області й коректування проекту поховання, 2008 р.

3. Розробка робочої документації укриття радіоактивних відходів на об'єктах закритої шахти «Пролетарська» ГХК «Луганськвугілля», 2003 р.

4. Паспортизація техногенних об'єктів вуглевидобутку – 58 породних відвалів Луганської області, 2003 р.

5. Наукове обстеження ставка-відстійника в складі  очисних споруд механічного очищення й знезаражування шахтних вод, визначення вільної ємності споруд шахти «Рассвет».

6. Розроблення й впровадження технологічних прийомів організації системи водовідведення на період будівництва та експлуатації об'єктів гірничодобувних комплексів у складі проекту «Організація будівництва шахти «Любельська №1-2», конструкцій і споруджень для захисту поверхневих і підземних вод від забруднення шахтними та дренажними водами, 2011-2012 рр.

7. Розроблення наукових основ та порядку дослідження й оцінки забруднених технічними відходами територій, 2002-2012 рр.

8. Організація та проведення локального моніторингу в районі проходження Бутинського каналу в умовах його використання як водоприймача шахтних вод у період будівництва стволів шахти «Любельська №1-2», 2010-2013 рр.

9. Контроль ефективності й корегування водоохоронних заходів на проммайданчику Кременчуцького нафтопереробного заводу (КНПЗ) і на території, що безпосередньо прилягає до проммайданчика, 1998-2013 рр.

10. Узагальнення оцінок впливу ставка-випарника ПАТ «Укртатнафта» та діючих і проектованих підприємств Комсомольсько-Кременчуцького промислового району на навколишнє природне середовище, 2013 р.

11. Проведення локального моніторингу якості підземних вод у зоні розміщення ставка-випарника КНПЗ з оцінкою ефективності водоохоронних заходів, реалізованих Кременчуцьким НПЗ.

12. Моніторинг покинутих артезіанських свердловин в Харківській області, які потребують ліквідаційного тампонажу, 2011 р.

13. Коректування проекту зон санітарної охорони водозабору господарсько-питного водопостачання на Ісаківському водосховищі в Луганській області, 2009 р.

14. Підготовка й аналіз даних для підготовки компанією «І-АР-ЕМЮРЕЙМА ЛІМІТЕД» попередньої оцінки екологічних  і соціальних ризиків для проекту видобутку нетрадиційного газу на ліцензійному блоці Юзівської ділянки, 2012 р.

 

Прогнозування стану підземних вод в умовах антропогенного впливу при закритті малорентабельних та будівництві й експлуатації нових шахт, при спорудженні кар'єрів гірничозбагачувальних підприємств. Математичне моделювання гідрогеологічних процесів (гідродинамічних та масопереносу)

 1. Розробка регіональної математичної моделі району впливу на підземні води Кременчуцького нафтопереробного заводу.

2. Прогноз розвитку гідрогеологічних умов в зоні разміщення ставка-випаровувача Кременчуцького нафтопереробного заводу у зв'язку с планованим будівництвом Біланівського і Єристовського ГЗКів і розробка заходів щодо мінімізації впливу ставка-випаровувача на кар'єри і кар'єрів – на  ставок-випаровувач, 2012 р.

3. Оцінка кількісних показників водопритоку у сформованих гірничо-геологічних умовах шахт, що закриваються, з метою визначення методичного підходу до гідрогеологічного прогнозу для вирішення питань будівництва водовідливних комплексів.

4. Створення регіональної математичної моделі району впливу на підземні води Кременчуцького нафтопереробного заводу, 2002 р.

5. Оцінка та обґрунтування екологічного прийнятних рішень з охорони водного середовища в умовах проходження стволів шахти «Любельська №1-2» та розроблення проекту ГДС каналу «Бутинський».

6. Розробка ОВНС до проекту бетонозмішувальної установки СБ-145-12.

7. Розробка заходів щодо усунення перевищень ГДК забруднюючих речовин у шахтних водах ОДО «Лафарж Гіпс».

8. Розробка ОВНС до проекту «Поверхнево-технологічний комплекс переробки та складування вугілля ТОВ «Шахта «Садова».

 

Розробка нормативно-методичного забезпечення у сфері захисту підземних вод від забруднення і виснаження

 1. Розробка  інженерних методів забезпечення захисту природних вод у зонах впливу об'єктів хімічної, гірничодобувної та інших галузей промисловості.

2. Розробка  методів та визначення і обґрунтування шляхів утилізації  шахтних і дренажних вод та твердих відходів гірничодобувної промисловості. Інженерні методи очищення шахтних вод (розробка технології демінералізації шахтних вод).

3. Концепція поліпшення екологічного стану  гірничодобувних регіонів України (в співробітництві з НАН України).

4. Визначення та обґрунтування складу і змісту «Оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС)» і методики визначення вартості розділів ОВНС при розробці проектів ліквідації вугільних підприємств на підставі фактичного досвіду закриття шахт.

5. Розробка керівного галузевого нормативного документа, що регламентує порядок проведення моніторингу геологічного середовища в ліквідаційний період на шахтах, що закриваються.

 

Основні публікації

1. Михайленко В.Т. Комплексная система деминерализации карьерных и шахтных вод / Михайленко В.Т., Бабаев М.В., Хиневич А.Е. // Экологическая безопасность: проблемы и пути решения : IV Междунар научно-практ. конф. (г. Алушта, 2008 г.) : сб. науч. ст. : в 2-х т. – Х. : Райдер, 2008. – Т. 2. – С. 387-392. 

2. Бабаев М.В. Пути решения экологических проблем, связанных с реструктуризацией горнодобывающей промышленности / Бабаев М.В., Кузьмин В.В. // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки : зб. наук. праць / УкрНДІЕП. – Х. : УкрНДІЕП, 2000. – С. 62-70.

3. Бабаев М.В. Опыт применения геофизических методов для оперативного контроля состояния сооружаемой противофильтрационной завесы / Бабаев М.В., Маркина Я.С.  // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки : зб. наук. праць / УкрНДІЕП. – Х. : УкрНДІЕП, 2000. – С. 154-160.

4. Бабаев М.В. Изменение техногенной нагрузки на отдельные компоненты окружающей среды после закрытия шахт Луганской области / Бабаев М.В., Бондарева Е.С., Маркина Я.С., Маркина Н.К., Мойсеенко В.Н // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки : зб. наук. праць / УкрНДІЕП. – Х. : УкрНДІЕП, 2004. – С. 244-259.

5. Бабаев М.В. Влияние «мокрой» консервации шахт на гидролитосферу в горнодобывающих регионах Луганской области / Бабаев М.В., Сидельник О.С. // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки : зб. наук. праць / УкрНДІЕП. – Х. : Райдер, 2007. – С. 332-337.

6. Пути и методы ликвидации скоплений жидких нефтепродуктов в подземной гидросфере / Гриценко А.В., Бабаев М.В., Карагодин Г.В., Солодовников Ю.С., Беседин Н.В. // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки : зб. наук. праць / УкрНДІЕП. – Х. : Райдер, 2010. – С. 121-136.

7. Инженерная защита и санация территорий, загрязненных жидкими нефтепродуктами, – опыт многолетних работ /Бабаев М.В., Маркина Я.С., Карагодин Г.В., Солодовников Ю.С., Беседин Н.В. // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки : зб. наук. праць / УкрНДІЕП. – Х. : Райдер, 2006. – С. 93-105.

8. Бабаев М.В. Оценка современного состояния и тенденция изменения ресурсов питьевых подземных вод бассейна р. Днепр и возможности использования лучевых водозаборов / Бабаев М.В., Васенко А.Г., Кузьмин В.В. // Захист довкілля від техногенного впливу :  зб. наук. праць. – Кременчук, 1997.

9. Изменение техногенной нагрузки на отдельные компоненты окружающей среды после закрытия шахт Луганской области / Бабаев М.В., Бондарева Е.С., Маркина Н.К., Маркина Я.С., Яроха Я.В., Моисеенко В.Н. // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки : зб. наук. праць / УкрНДІЕП. – Х. : Райдер, 2004. – С. 15.

10. Маркина Н.К. Особенности исследования воздействия закрытия шахт на водозаборы Луганской области /Маркина Н.К, Маркина Я.С., Яроха Я.В. // Современные технологии управления экологической и информационной безопасностью территорий : IV Междунар. научно-практ. конф. (Киев – Харьков – Крым, 2005 г.). – Харьков, 2005. С. 2.

11. Бабаев М.В. Воздействие закрытия шахт в угледобывающем регионе Луганской области на экологию рек /Бабаев М.В., Маркина Н.К., Маркина Я.С., Яроха Я.В. // Экологическая безопасность: проблемы и пути решения : II Междунар. научно-практ. конф. (г. Алушта, 2006 г.). – Х. : Райдер, 2006. – С. 8.

12. Маркина Я.С. Обоснование критериев и выделение зон экологического риска в районе воздействия объектов Кременчугского НПЗ / Маркина Я.С // Сб. ст. ХГУ. – Харьков: ХГУ, 2002. – С. 4.

13. Маркина Я.С. Оценка природоохранной деятельности КНПЗ на основе динамики восстановления качества природных вод и изменения экологического ущерба подземным водам / Маркина Я.С. // Оцінка техногенного впливу на довкілля. Нові технології очистки промвикидів, зворотних вод, переробки відходів : зб. ст. – Кременчук,  2003. – С. 4.

14. Маркина Я.С. Переориентация стратегии экологического мониторинга в связи с реализацией единой управляющей водоохранной системы / Маркина Я.С., Маркина Н.К,. Беседин Н.В. // Захист довкілля : зб. ст. – Кременчук, , 2002. – С. 3.

15. Маркина Я.С. Влияние Кременчугского нефтеперерабатывающего завода и пруда-испарителя на подземные воды региона / Маркина Я.С., Решетов И.К. // Вестник ХНУ : Геология, География, Екология. – 2002. – № 563. – С.260-265. 

16. Маркина Я.С. Картографирование уязвимости подземных вод при закрытии шахт Луганской области / Маркина Я.С. // Інформаційні технології управління екологічною безпекою, ресурсами та заходами у надзвичайних ситуаціях : мат-ли Міжнар. конф. (м. Київ, 2002 р.). – К., 2002. – С. 4.

17. Маркина Я.С. Обоснование критериев и выделение участков экологического риска в зоне воздействия объектов Кременчугского НПЗ / Маркина Я.С. // Вестник НТУ ХПИ : сб. ст. по мат-лам Междунар. конф. «MicroCad – 2003» ( г. Харьков , 2003 г.). – Харьков : НТУ ХПИ, 2003. – С. 5.

18. Маркина Я.С. Восстановление качества подземных вод в зоне воздействия нефтеперерабатывающих предприятий при реализации водоохранных мероприятий технологического характера / Маркина Я.С. // Вестник НТУ ХПИ : сб. ст.– Харьков : НТУ ХПИ, 2003. – С. 6.

19. Бондарева Е.С. Особенности изменения состояния отдельных компонентов природной среды Луганской области в условиях постликвидационного периода закрытия шахт / Бондарева Е.С., Бабаев М.В., Мойсеенко В.Н // Оцінка впливу об’єктів господарської діяльності на навколишнє середовище. Безпека навколишнього природного середовища : Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Ялта, 2004 р.) : зб. наук. праць / УкрГІІНТІЗ. – Ялта, 2004. – С. 7.

20. Бабаев М.В. Оценка изменения гидрогеологических условий после закрытия шахт стахановского региона по данным мониторинга / Бабаев М.В., Ермаков В.Н., Маркина Я.С. // Горная геология, геомеханика, маркшейдерия : сб. науч. докл. – Донецк, МакНИМИ, 2004. – С. 6.

21. Маркина Я.С. Использование  данных мониторинга качества подземных вод для решения водоохранных задач в зоне воздействия нефтеперерабатывающих предприятий / Маркина Я.С. // Захист довкілля від антропогенного навантаження : зб. ст. – Кременчук,  2004. – С. 5.

22. Шляхи утилізації відходів (розкривних порід) кар’єрного видобування корисних копалин / Маркіна Я.С., Яроха Я.В., Доценко О.О., Гординський С.В.  //  Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення : ІV Міжнар. наук.-практ. конф. : зб. наук. ст. у 2-х т. / УкрНДІЕП. – Х. : Райдер, 2008.

23. Особливості вивчення та контролю компонентів природного середовища в районі розташування значних гірничо-видобувних об’єктів / Бабаєв М.В., Маркіна Н.К., Маркіна Я.С., Рижикова І.А., Доценко О.О., Яроха Я.В. // Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення : V Міжнар. наук.-практ. конф. : зб. наук. ст. у 2-х т. / УкрНДІЕП. – Х. : Райдер, 2009.

24. Оценка возможности захоронения шахтных вод шахты «Любельская» в глубокие непродуктивные водоносные горизонты Львовско-Волынского каменноугольного бассейна / Маркина Н.К., Маркина Я.С., Удалов И.В., Яроха Я.В., Доценко О.О.  // В сб. научн. тр. по тематике НТУ ХПИ–УкрНИИЭП. – Харьков, б. и., 2008. – С. 8.

 

Співробітництво 

Основні партнери в Україні

  • Кременчуцький нафтопереробний завод (КНПЗ);
  • Харківський національний університет ім. Н.В. Каразина;
  • Інститут проблем машинобудування НАН України.

 

Основні закордонні партнери

Дочірнє підприємство фірми «STELEX LLC» США «Сі-Сі-Ай-Любеля».