15.12.18

(057) 702-15-92

Лабораторія екологічно безпечного природокористування, засобів і методів моніторингу довкілля

 

 

Завідувач лабораторії

д-р екон. наук, старш. наук. співроб.

 Дмитрієва Олена Олексіївна

 

Тел./факс: +38 (057) 702-15-93

E-mail: dmitrieva.olena@gmail.com;

 dmіtrieva@ндіеп.укр

 

До складу лабораторії входять:

Сектор еколого безпечного природокористування населених пунктів і господарських об'єктів 

Сектор засобів і методів моніторингу навколишнього природного середовища

Сектор інженерної екології 

 

Загальна характеристика

Лабораторію екологічно безпечного природокористування, засобів і методів моніторингу довкілля УКРНДІЕП було створено у 1998 р. з метою підвищення ефективності природоохоронної діяльності та наукового забезпечення вирішення проблеми екологічно безпечного відведення усіх видів стічних вод з території населених пунктів і господарських об’єктів. За період 1998–2013 рр. лабораторією виконані 28 важливих науково-дослідних робіт загальною вартістю понад 2 млн грн. Результати досліджень за тематикою лабораторії оприлюдненї на 53 наукових конференціях, а також у 137 наукових роботах. На сьогодні в лабораторії працюють 1 доктор економічних наук, 4 кандидати технічних наук, 2 кандидати біологічних наук; одержано 4 патенти та 8 деклараційних патентів.

 

Основні напрямки діяльності

 1. Розробка нормативно-технічного, методичного і нормативного забезпечення управління екологічно безпечним водокористуванням у населених пунктах і промислових об’єктах.
 2. Розробка науково-методичних основ екологічно безпечного впровадження нових речовин і технологій в Україні.
 3. Розробка еколого-соціальних оцінок природокористування.

 

Основні виконані роботи

Напрямок 1. Розробка нормативно-технічного, методичного і нормативного забезпечення управління екологічно безпечним водокористуванням у населених пунктах і промислових об’єктах:

 • нормативно-методичні основи екологічно безпечного водокористування;
 • науково-технічні і технологічні основи екологічно безпечного водовідведення;
  • екодіагностика стану водних і наземних екосистем у районах впливу населених пунктів і промислових об’єктів;
  • методологічне забезпечення цільових програм у галузі екологічно безпечного водокористування у населених пунктах і промислових об’єктах.

На замовлення Мінекології та природних ресурсів за підтримки Мінпрому і Держбуду України в 1998 р. Мінекономіки України включило до плану науково-дослідних робіт, що виконуються за рахунок коштів державного бюджету за підрозділом «Фінансування державних контрактів», тему 1.98.3 «Комплекс заходів щодо упорядкування водовідведення в населених пунктах України». Головною науково-дослідною установою за темою був призначений НДУ «УКРНДІЕП». Виконання теми 1.98.3 здійснювалося протягом 1998–2003 рр.

Постановою Кабміну України № 754 від 29.04.1999 р. тема 1.98.3 була визначена як одна з пріоритетних щодо розвитку науки і техніки. У роботі були досліджені з позицій екологічної безпеки стосовно водних об’єктів найбільші забруднювачі водотоків і водойм країни на прикладі стічних вод комунального господарства і поверхневих стічних вод з території населених пунктів. Результати досліджень за цим напрямком було представлено у низці анотованих та 7 базових звітах.

У 2003–2004 рр. лабораторія  була головним виконавцем цільової екологічної програми «Програма упорядкування водовідведення в населених пунктах України», яка фінансувалася за рахунок коштів держбюджету в рамках бюджетної програми «Прикладні, наукові та науково-технічні розробки з пріоритетних напрямів у сфері охорони навколишнього середовища».

Серед населення м. Комсомольська Полтавської області в 1995, 1997 та 1998 рр. спостерігалися випадки масового захворювання органів дихання невідомої етіології. За дорученням Мінекоресурсів України установа у 1999 р. здійснювала дослідження за проблемою захворювання мешканців м. Комсомольська та працівників ВАТ «Полтавський ГЗК» на альвеоліти. Спеціальні дослідження якості води в районі питного водозабору м. Комсомольська показали, що еколого-санітарний стан води в ньому є незадовільним. Існуючий комплекс  водопідготовки був не спроможний повністю вилучити синьозелені водорості та продукти їх розпаду, тому в питній воді міста вони могли виявлятися в концентраціях, що є достатніми для негативного впливу на здоров’я людини. Такий стан питного водопостачання спричинив у місті еколого-медичну проблему. З 2000 р. роботи продовжувалися на прохання голови міської Ради. Оскільки проблема захворювання на альвеоліти є еколого-медичною, НДУ «УКРНДІЕП» проводила дослідження спільно з колективами провідних науково-дослідних установ: Міського клініко-імунологічного центру м. Харкова МОЗ України, Харківського науково-дослідного інституту медичної радіології (ХНДІМР) МОЗ України, Інституту ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського, Української академії аграрних наук, Харківського підприємства з виробництва імунологічних та лікарських препаратів (ЗАТ БІОЛІК), Українського науково-дослідного інституту лісного господарства та агромеліорації ім. Г.М. Висоцького, Ради з питань вивчення продуктивних сил України НАН України, Інституту сироватки та вакцин ім. І.І. Мечникова МОЗ України, Інституту проблем кріобіології та кріомедицини НАН України.

Дослідження щодо еколого-медичної оцінки якості води в районі розташування питних водозаборів були поширені до регіонального рівня. Спостереження проводились у місцях розташування питних водозаборів міст Кременчук, Кіровоград, Світловодськ.

Результати досліджень за даним напрямком були представлені у низці анотованих та 22 базових звітах.

 

Напрямок 2. Розробка науково-методичних основ екологічно безпечного впровадження нових речовин і технологій в Україні:

 • науково-методичний супровід комплексних досліджень нових речовин, технологічних схем, які впроваджуються;
 • екологічний моніторинг (з урахуванням специфіки регіону) стану основних компонентів довкілля – ґрунтів, водних екосистем, атмосферного повітря.

Роботи за цим напрямком виконувалися для підприємств гірничорудної промисловості України спільно з провідними установами: Мінпромом, МОЗ, Мінекології, Інститутом ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського, Українською академією аграрних наук, Мінохорони праці та соціального захисту. У рамках розвитку цього напряму було представлено ряд анотованих та 6 базових звітів.

Комплексний екологічний моніторинг проводиться спільно з Харківським національним університетом ім. В.Н. Каразіна, Харківським державним медичним університетом, Українським інститутом досліджень навколишнього середовища і ресурсів, Держкомгідрометом, Геолого-розвідувальною партією м. Харкова. У рамках розвитку цього напряму було представлено ряд анотованих та 15 базових звітів.

 

Напрямок 3. Розробка еколого-соціальних оцінок природокористування:

 • розробка комплексних екологічних показників стану довкілля для аналізу екологічної ситуації на державному та регіональному рівнях;
 • розробка методик ранжування екологічних заходів у державі та регіоні з урахуванням еколого-економічних показників;
 • розробка методики оцінки реалізованості екологічних програм та проектів, що приймаються на регіональному та державному рівнях.

Результати наукових досліджень висвітлено на 42 наукових конференціях та опубліковано в 35 роботах.

За матеріалами наукових досліджень лабораторії видано  2 монографії. На науково-методичній базі лабораторії готуються до захисту 3 кандидатських дисертації.

 

Основні публікації

Монографії

1. Дмитрієва О. О. Екологічнобезпечне водовідведення у населених пунктах України: монографія / Дмитрієва О. О./ Рада з питань вивчення продуктивних сил України НАН України. – К., 2008. – 459 с.

 2. Дмитрієва О. О. Екологічно безпечне водовідведення з території м. Одеса в аварійних ситуаціях: монографія /Дмитрієва О. О., Хоренжая І. В. // УкрНДІЕП. – Х. : Вид-во Іванченка І. С., 2013. – 158 с.

 

Базові статті

1. Дмитрієва О. О. Управління якістю вод в екологічно безпечних системах водовідведення / Дмитрієва О.О., Калашніков В.О., Савченко Н.В. та ін. // Вестник Херсонского государственного технического университета. – Херсон : ХГТУ, 2001. – №3(12). – С. 96-101.

2. Дмитриева Е.А. Социально-экологические проблемы качества воды водоемов-источников питьевого водоснабжения / Дмитриева Е.А., Игнатенко Л.Г., Колдоба И.В. // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. науки и архитектуры. – К. : Техніка, 2004. – Вып. 55.

3. Дмитриева Е.А. Информационное обеспечение принятия управленческих решений в области природопользования в горнорудных регионах страны / Дмитриева Е.А., Верниченко А.А. // Економіка розвитку. – Х.: ХДЕУ, 2004. –№2(30). – С. 54-59.

4. Дмитрієва О.О.  Еколого-соціальні питання у проблемі водопостачання населених пунктів України / Дмитрієва О.О., Колдоба І.В., Верниченко Д.Ю., Михайлова С.В.  //Таврійський науковий вісник, 2006. – №47. – С. 298-308.

5. Тихая И.А. Сравнительный анализ статистических показателей течения беременности и результатов родов в гг. Кременчуге и Змиеве / Тихая И.А., Дмитриева Е.А., Яковцова И.И. // Гігієна населених місць : зб. тр. Ін-ту гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеєва / МОЗ України, АМН України. – К., 2006. – Вип. 48. – С. 137-143.

6. Дмитрієва О.О. Інноваційні технології перебудови водокористування в населених пунктах України / Дмитрієва О.О. // Інвестиції: практика та досвід, 2008. – № 15. – С. 19-21.

7.Дмитрієва О.О. Інноваційні технології водовідведення в cистемі інституціональних перетворень на прикладі м. Полтава / Дмитрієва О.О., Мосейчук А.А., Проскурня М.І. // Інвестиції: практика та досвід, 2009. – № 5. – С. 15-20.

8. Дмитрієва О.О. Інноваційні рішення щодо захисту водних об’єктів України від впливу забруднених дренажних та поверхневих стічних вод з урбанізованих територій / Дмитрієва О.О., Василенко В.П., Тертичний О.Л., Хоренжая І.В. // Наук. вісник будівництва. – Х.: ХДТУБА, ХОТВ АБУ, 2010. – Вип. 57. – С. 361-367.

9. Дмитрієва О.О.  Еколого-соціальна безпека водокористування населених пунктів України в концепції сталого розвитку / Дмитрієва О.О., Василенко В.П., Колдоба І.В. // VІІ Міжнар. наук.-тех. конф. «Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення» (м. Алушта, 12-16 вересня 2011 р.). – Харків-Алушта, АР Крим, 2011. – С. 33-45.

10. Дмитрієва О.О. Удосконаленій метод оцінки ступеня безпечного водокористування з поверхневих водних  об’єктів залежно від рівня їх евтрофування за даними космічного моніторингу / Дмитрієва О.О., Кошель А.В., Колдоба І.В., Лисов Б.В. // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки : зб. наук. праць / УкрНДІЕП. – Х. : Райдер, 2012. – Вип. ХХХІІІ.

 

Співробітництво

Основні партнери в Україні

 • Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна;  
 • Міський клініко-імунологічний центр МОЗ України, м. Харків;
 • Харківський науково-дослідний інститут медичної радіології (ХНДІМР) МОЗ України;
 • Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського, м. Харків;
 • Українська академія аграрних наук;
 • Харківське підприємство з виробництва імунологічних та лікарських препаратів (ЗАТ БІОЛІК);
 • Український науково-дослідний інститут лісного господарства та агромеліорації ім. Г.М. Висоцького, м. Харків;
 • Інститут сироватки та вакцин ім. І. І. Мечникова МОЗ України, м. Харків;
 • Інститут проблем кріобіології та кріомедицини НАН України, м. Харків;
 • Український інститут досліджень навколишнього середовища і ресурсів, м. Київ;
 • Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка.

 

Основні закордонні партнери

 • ERM Eurasia Ltd – Росія, м. Москва;
 • Dr. John Berns – Окружне управління водопостачання ріки Св. Джона, Флорида, США;
 • Robert Kowen – Центр Великих Озер з охорони та безпеки медицини праці та екологічного здоров’я Інституту соціального здоров’я при Іллінойському університеті, США;
 • «Metso Minerals» – залізорудні підприємства Північної Америки;
 • Dr. Rainer Merkwirth («Sachsen Wasser») – Німеччина.