15.12.18

(057) 702-15-92

Лабораторія досліджень екологічної стійкості об’єктів довкілля та природних територій особливої охорони

 

 

Завідувач лабораторії

канд. біол. наук, доцент

Васенко Олександр Георгійович

 

Тел./факс: +38 (057) 702-15-85

    E-mail: alexandr.vasenko@gmail.com;

vasenko@ндіеп.укр

 

 

До складу лабораторії входить:

Сектор досліджень територій особливої охорони

 

Загальна характеристика

Лабораторія досліджень екологічної стійкості об’єктів довкілля, інженерної екології, оцінки впливу на навколишнє середовище та природних територій особливої охорони УКРНДІЕП створена в 1983 році для вирішення проблем охорони і раціонального використання водних ресурсів та збереження екосистем.

Діяльність лабораторії зосереджена в межах наукового напрямку «Науково-методичне забезпечення екологічної стійкості об'єктів навколишнього середовища й екологічного менеджменту».

Співробітники лабораторії виконали значну кількість науково-дослідних робіт, результати яких впроваджені у природоохоронну діяльність на державному, регіональному та локальному рівнях.

У складі лабораторії – 12 співробітників, з них 2 кандидати наук.

Співробітники лабораторії беруть участь у міжнародних симпозіумах, з'їздах, наукових конференціях; опубліковано близько 400 наукових праць, з них 131 – за останні 5 років.

 

Основні напрямки діяльності

1.Розробка основ державної екологічної політики, спрямованої на підтримку екологічної стійкості об'єктів навколишнього природного середовища.

2.Розробка наукових основ екологічного управління охороною вод річкових басейнів і водогосподарських комплексів. Методичне забезпечення і проведення екологічного моніторингу, у  тому числі транскордонного.

3.Розробка комплексних природоохоронних заходів для вирішення екологічних проблем територій та окремих природних об’єктів, включаючи проблеми біологічного забруднення інвазивними видами.

4.Здійснення екологічного аудиту багатофакторних об’єктів (міст, промислових об’єктів, комунальних підприємств тощо).

5.Співпраця з органами місцевого самоврядування та підприємствами з питань вирішення екологічних проблем природокористування.

 

Основна наукова діяльність лабораторії спрямована на вирішення таких задач:

1.Оцінка якості вод річкових басейнів з використанням методології екологічного нормування та надання рекомендацій щодо відновлення екологічного потенціалу окремих водних об’єктів.

2.Розробка методології проведення натурних гідрохімічних і гідробіологічних досліджень на водних об'єктах.

3.Наукове обґрунтування і розробка програм екологічного оздоровлення територій, у тому числі річкових басейнів.

4.Наукове супроводження реалізації екологічних програм.

5.Розробка програм екологічного моніторингу та визначення екологічних індикаторних показників.

6.Наукове супроводження дотримання міжнародних зобов’язань в сфері охорони водних ресурсів та здоров’я населення.

7.Дослідження біологічного забруднення водних об’єктів, в тому числі інвазивними видами.

8.Оцінка екологічних ризиків погіршення стану поверхневих вод.

9.Дослідження в сфері біологічної меліорації.

 

Основні виконані роботи

Співробітники лабораторії брали участь у підготовленні проектів:

Концепції екологічного нормування;

Методики екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями;

Закону про екологічний аудит;

Концепції та Національної програми екологічного оздоровлення басейну Дніпра;

Концепції та Державної програми екологічного оздоровлення басейну ріки Дністер;

Концепції та Державної програми «Екологічно безпечний Крим»;

Концепції та Програми збереження малих річок Харківської області;

Концепції та Міжрегіональної екологічної програми з охорони та використання вод басейну ріки Сіверський Донець в межах Харківської області;

Комплексної довгострокової програми охорони навколишнього природного середовища Зміївського району.

 

На замовлення Міністерства екології та природних ресурсів України лабораторія виконувала наступні роботи:

Аналіз ефективності реалізації водоохоронних заходів у басейнах річок Дніпро, Дністер та Дунай на території України;

Оцінка стану проблеми видів-вселенців (чужорідних тварин і рослин) в Україні та розроблення рекомендацій щодо законодавчих і організаційних засад врегулювання та створення системи контролю за інтродукцією і поширенням таких організмів на території України відповідно до вимог Конвенції про біологічне різноманіття та рішень її керівних органів;

Розробка методичного керівництва щодо ведення спеціального додаткового моніторингу акваторій, на яких відбувається значне розмноження інвазійних видів гідробіонтів;

Аналіз досягнення Україною встановлених національних цільових показників до Протоколу про воду та здоров’я (затверджені Наказом Мінприроди України від 14.09.2006 р. №324) та визначення необхідності їх перегляду;

Наукове супроводження заходів щодо екологічного оздоровлення басейну річок Дніпро та Сіверський Донець;

Оцінювання екологічних ризиків наслідків забруднення поверхневих вод України;

Екологічні наслідки реалізації водоохоронних заходів на малих річках України.

 

Лабораторія брала участь у міжнародних експедиціях з дослідження якості вод у басейні р. Дніпро і вивчення екологічного стану транскордонних ділянок річок його басейну. Проводилася комплексна оцінка ходу виконання Національної програми екологічного оздоровлення басейну Дніпра на національному і регіональному рівнях. У рамках цієї програми виконувалися роботи з транскордонного аналізу басейну р. Прип'ять і розробка комплексу природоохоронних заходів; розробка системи біомоніторингу як основи екологічного нормування якості вод та ін.

На підставі розробленої методики екологічної оцінки якості вод була проведена оцінка динаміки якості вод річкових басейнів Дніпра, Дністра, Сіверського Дінця, Дунаю.

З 2004 року організований та проводиться комплексний екологічний моніторинг довкілля при відновленні та експлуатації глибоководного суднового ходу Дунай – Чорне море.

Протягом кількох років фахівці лабораторії проводять роботи з вивчення екологічного стану водойм комплексного призначення, у тому числі водоймищ-охолоджувачів об’єктів енергетики (здійснюють екологічний нагляд за станом водойми-охолоджувача і моніторинг навколишнього природного середовища в зонах впливу ТЕС та АЕС).

Проводиться науковий і консультативний супровід виконання екологічних програм та природоохоронної діяльності підприємств.

Лабораторія має в складі сертифікованих екологічних аудиторів України, що дозволяє виконувати роботи з екологічного аудиту об’єктів, передбачених чинним законодавством.

Завідуючий лабораторією, доцент, к.б.н. Васенко О.Г., був обраний Головою Харківського відділення гідро екологічного товариства України. Результати роботи лабораторії, що були заслухані на черговому засіданні Харківського відділення Гідроекологічного товариства України 06.04.2016 р. за участю науковців УКРНДІЕП, ХНУ ім. В.Н. Каразіна, ХДЗВА ім. А.С. Тертишного, відділення наведені нижче: 

1.«О влиянии тропического растения пистии телорезовидной (Рistia stratiotes L.) на экологическое состояние р. Северский Донец»

Доповідач: сфтарший науковий співробітник Старко М.В. 

2.«Вплив скупчень пістії тілорізоподібної на формування середовища різнотипних гідроекосистем»

Доповідач: старший науковий співробітник Верниченко-Цветков Д.Ю.

3.«Вплив розитку тропічної рослини пістії тілорізовидної (Рistia stratiotes L.) на фітопланктон досліджених створів р. Сіверський Донець»

Доповідач: науковий співробітник Міланіч Г.Ю.

4.«Влияние пистии телорезовидной (Рistia stratiotes L.) на водные экосистемы в мире»

Доповідач: аспірант Козловська О.В.

 

Основні публікації

Нормативно-методичні документи

1.    Методика екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями. – К. : СИМВОЛ-Т, 1998. – 28 с.

2.    Методика картографування екологічного стану поверхневих вод України за якістю води. – К. : СИМВОЛ-Т, 1998. – 48 с.

3.   Методика встановлення і використання екологічних нормативів якості поверхневих вод суші та естуаріїв України / Мінекоресурсів України. – К., 2001. – 48 с.

4. Методика идентификации, оценки и приоритизации «горячих точек» в бассейне реки Днепр / Под ред. А.А. Галяпы. – Киев : ПолиграфКонсалтинг, 2004. – 118 с.

5.   Васенко О.Г. Екологічні критерії оцінки якості іригаційних вод України : РД 211.1.8.048–95 / Васенко О.Г., Верніченко А.А., Балюк С.А. – К., 1996. – 13 с.

6.    Методика встановлення і використання екологічних нормативів якості поверхневих вод суші та естуаріїв України /В.Д. Романенко, В.М. Жукинський, О.П. Оксіюк, А.В. Яцик, А.П. ЧернявськаО.Г. Васенко, А.А. Верниченко // Мінекоресурсів України.– К., 2001.

7.   Проект Методики екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями // УкрНДІЕП. – Харків, 2012. – 37 с.

8. Проект Методики розроблення програм спеціального моніторингу акваторій, на яких відбувається значне розмноження інвазійних видів гідробіонтів // УкрНДІЕП. – Харків, 2015.

9Проект Методики оцінки екологічних ризиків наслідків забруднення поверхневих вод України // УкрНДІЕП. – Харків, 2016.

 

Монографії

1.Васенко О.Г.Система управління охороною вод у басейні Дніпра / Васенко О.Г., Лозанський В.Р. //УкрНДІЕП. – Харків, 1999. – 123 с.

2.Васенко О.Г., Лозанський В.Р. Система управління охороною вод у басейні Дніпра. Монографія, УкрНДІЕП, Харків, 1999. – 123 с.

3.Васенко О.Г. Екологічні основи водоохоронної діяльності в теплоенергетиці // Б-ка журн. ІТЕ. – Харків, 2000. – Т. 1.– 243 с.

4.Васенко О.Г.Комплексне планування та управління водними ресурсами / Васенко О.Г., Верніченко Г.А. // УкрНДІЕП; Ін-т географії НАН України. – К., 2001. – 366 с.

5.Экологическое состояние трансграничных участков рек бассейна Днепра на территории Украины // Под ред.А.Г.Васенко и С.А.Афанасьева. – Киев : Академпериодика, 2002. – 355 с.

6.Васенко А.Г. Основные результаты международных экспедиционных исследований качества вод в бассейне Днепра. / Васенко А.Г., Колобаев А.Н., Анучкин В.П. – Харьков : Ранок, 2003. – 112 с.

7.Влияние рыбного хозяйства на биологическое разнообразие в бассейне реки Днепр. Определение пробелов и проблем / В.Д. Романенко, С.А. Афанасьев, В.Б. Петухов, А.Г. Васенко и др. –  Киев : Академпериодика, 2003. – 188 с.

8.Комплексні експедиційні дослідження екологічного стану водних об’єктів басейну р. Уди (суббасейну р. Сіверський Донець) / О. Г. Васенко, М. Л. Лунгу, Ю. А. Ільєвська, О. В. Клімов та ін. : за ред. О. Г. Васенка. – Х. : Райдер, 2006.

9.Сіверський Донець: Водний та екологічний атлас / О. Г. Васенко, А. В. Гриценко, Г. О. Карабаш, П. П. Станкевичта ін. : за ред. А. В. Гриценка, О. Г. Васенка. – Х. : Райдер, 2006.

10.Сучасний екологічний стан української частини річки Сіверський Донець (експедиційні дослідження) / А.В. Гриценко, О.Г. Васенко, А.В. Колісник та ін.: за ред. д-ра геогр. наук, проф. А.В. Гриценка, канд. біол. наук, доц.О.Г. Васенка. – Х. : ВПП «Контраст», 2011.

11.Інтегральні та комплексні оцінки стану навколишнього природного середовища: монографія / О.Г. Васенко, О.В. Рибалова, С.Р. Артем’єв, Н.С. Горбань, Г.В. Коробкова, В.О. Полозенцєва, А.І. Юрченко, А.І. Бреславець, О.В. Козловська, А.О. Мацак, А.А. Савічєв. – Х: НУГЗУ, 2015. – 419 с.

Статті, доповіді

1.Информационное обеспечение мероприятий по ликвидации аварии на Диканевских очистных сооружениях /Гриценко А.В., Васенко А.Г., Ильевская Ю.А., Ильевский А.В. // Матер. междунар. конф. под эгидой Организации Черноморского экономического сотрудничества и в кооперации с МЦЧИ “Чрезвычайные ситуации: предупреждение и ликвидация последствий” (г. Харьков, 23-25 мая, 2000 г.).–  Харьков, 2000. – С. 357-363.

2.Проблемы Большого Днепра и мероприятия по охране окружающей среды / Васенко А.Г., Дронова Е.Л, Горленко И.А., Руденко Л.Г.  // Глобальные и региональные изменения климата и их природные и социально-экономические последствия. – М. : ГЕОС, 2000. – С. 191-194.

3.Васенко О.Г. Сучасні принципи управління екологічними даними та розвиток національної системи моніторингу поверхневих вод / Васенко О.Г., Станкевич П.П., Голян Н.В. // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та техногенної безпеки : зб. наук. пр. / УкрНДІЕП. – Харків, 2000. – С.10-29.

4.Васенко А.Г. Концепция экологического нормирования и ее реализация при решении природоохранных проблем бассейна реки Днепр / А.Г.Васенко  // Междунар. науч.-практ. конф. “Состояние и перспективы развития экологической обстановки в бассейне реки Днепр и великих рек Центральной части России” (г. Смоленск, 26-29 сентября 2001 г.). – Смоленск, 2001. – С. 58-61.

5.Васенко О.Г. Оцінка динаміки якості поверхневих вод басейну р. Дніпро / Васенко О.Г.  // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : період. наук. зб. / Київськ. національн. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К. : Ніка-Центр, 2001. – Т. 2. – С. 385-398.

6.Васенко А.Г. Программа трансграничного мониторинга бассейна реки Припять / Васенко А.Г. // Межгос. программа Европейского Союза. Совместная программа по управлению реками. Мониторинг и оценка качества вод трансграничных рек : Матер. заключ. конф. (г. Москва, 4-5 ноября 2003 г.). – М., 2003. – С. 86-102.

7.Васенко А.Г. Создание программы трансграничного мониторинга бассейна Днепра / Васенко А.Г., Станкевич П.П.// Регион: проблемы и перспективы : Спецвыпуск, 2003, декабрь, с. 83-88.

8.Васенко О.Г. Основні концептуальні положення розробки “Державної програми екологічного оздоровлення басейну р.Дністер” / Васенко О.Г. // Вода і водоочисні технології. 2004. – №1. – C. 9-14.

9.Васенко О.Г., Верниченко-Цветков Д.Ю., Коваленко М.С., Ковальова О.М., Поддашкін О.В. Екологічна оцінка стану поверхневих вод України з урахуванням регіональних гідрохімічних особливостей // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки: зб. наук пр. / УкрНДІЕП. – Х.: ВД «Райдер», 2010. – вип. ХХХІІ. – с. 36-54.

10.Васенко О.Г., Верніченко Г.А., Верниченко-Цветков Д.Ю., Коваленко М.С. Розширення переліку показників екологічної класифікації якості поверхневих вод України // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки: зб. наук пр. / УкрНДІЕП. – Х.: ВД «Райдер», 2010. – вип. ХХХІІІ. – с. 33-47.

11.Васенко О.Г., Анісімова С.В., Анісімов С.В. Методичні та практичні підходи до визначення рекреаційних навантажень на лісові території // Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення : VІІІ Міжнародна наук.-практ. конф., 10-14 вересня 2012 р., м. Алушта, АР Крим, Україна : Зб. наук. ст. У 2-х т. Т. 1 / УкрНДІЕП. – Х.: Райдер, 2012, 312 с. – с.13-18.

12.Васенко А.Г., Мирошниченко Е.П. Влияние вторичного загрязнения на развитие чрезвычайных ситуаций антропогенного и природного происхождения // Екологічні аспекти регіонального партнерства в надзвичайних ситуаціях : І Міжвузівська науково-методична конф., 21 лист. 2012 р., м Харків, Україна : збірка матер. конф. – Х.: НУЦЗУ, 2012 – С. 29-31.

13.Васенко О.Г., Рибалова О.В., Коробкова Г.В. Комплексна оцінка екологічного стану басейну річки Лопань у Харківській області // Экология и промышленность. – 2012. - №4 (33). – С. 114-118.

14.Романенко В.Д., Афанасьев С.А., Ляшенко А.В., Васенко А.Г. Концептуальные основы мониторинга биоразнообразия и биоресурсов водных объектов нижнего Дуная // Гидробиологический журнал – Том 48, №1 – 2012 – С.3-15.

15.Гриценко А.В., Васенко О.Г. Комплексний підхід до вирішення екологічних проблем як один з пріоритетів державної екологічної політики України // Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення : ІХ Міжнародна наук.-практ. конф., 9-13 вересня 2013 р., м. Алушта, АР Крим, Україна : Зб. наук. ст. У 2-х т. Т. 1  УкрНДІЕП. – Х.: Райдер, 2013 – с. 3-7.

16.Гриценко А.В., Васенко О.Г. Оцінка стану поверхневих вод при вирішенні водогосподарських та екологічних проблем [Електронний ресурс] // Вода та довкілля : Х Міжнар. водний форум «AQUA UKRAINE», 5-8 лист. 2013 р., м. Київ, Україна – 2013. – С. 34.

17.Васенко О.Г., Рибалова О.В., Коробкова Г.В. Екологічний ризик погіршення сучасного стану поверхневих вод України // Інтегроване управління водними ресурсами. – 2013. – № 1. – С. 171-178.

18.Васенко А. Г., Старко Н. В., Верниченко-Цветков Д. Ю., Миланич А. Ю. Пистия телорезовидная (Рistia stratiotes) в водных объектах Харьковской области //X Міжнародна наук.-практ. конф. “Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення”: Сб. наук. ст. / НДУ «УКРНДІЕП». – Х.: Райдер, 2014. – С. 43-48. ISBN 978-966-1511-51-3.

19.Васенко О. Г., Лунгу М. Л., Мельникова Н. В. Сучасний екологічний стан української частини дельти Дунаю за результатами комплексного екологічного моніторингу // X Міжнародна науково-практична конференція «Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення»: зб. наук. ст. / НДУ «УКРНДІЕП». – Х.: Райдер, 2014. – С. 38-42.

20.Гриценко А.В., Васенко О.Г. Місце екологічного моніторингу у вирішенні проблем розвитку Придунав’я // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки : Зб.наук.пр.  / УкрНДІЕП. - Х.: Райдер, 2015. –Вип.XXХVIІ.– С. 3-18.

21.О.Г. Васенко, Г.В. Коробкова, О.В. Рибалова. Визначення екологічних нормативів якості поверхневих вод з урахуванням прогнозних моделей та регіональних особливостей // EastEuropeanJournal #8 (12), 2016 – C. 5-13.

 

Співробітництво

Основні партнери в Україні:

Мінприроди України, МОЗ України, МНС України, Міністерство палива та енергетики України;

Державне агентство водних ресурсів України та Державна гідрометеорологічна служба України;

НАЕК «Енрегоатом»;

Інститут гідробіології НАН України, м. Київ;

Інститут географії НАН України, м. Київ;

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка;

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна;

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;

Харківський національний автомобільно-дорожній університет;

ДП «УкрНТЦ "Енергосталь"»,

а також інші наукові та вищі освітньо-наукові заклади.

 

Основні закордонні партнери:

Центральний науково-дослідний інститут комплексного використання водних ресурсів (Білорусь,
м. Мінськ);

Національний інститут досліджень та розвитку «Danube Delta» (Румунія) ;

Національний інститут морських досліджень і розвитку «Grigore Antipa» (Румунія).

Міністерство навколишнього середовища Республіки Молдова.

Низку робіт лабораторії виконано у рамках програм IDRC (Канада) і ПРОООН-ГЕФ екологічного оздоровлення басейну р. Дніпро; міжнародних програм TACIS, UNIDO та ін.