15.12.18

(057) 702-15-92

Лабораторія біологічних досліджень та біотестування

 

 

Завідувач лабораторії

д-р біол. наук, проф.

Крайнюкова Алла Миколаївна

 

Тел./факс: +38 (057) 702-62-23

E-mail: biotest.niiepkharkov@meta.ua;

   kraynyukova@ндіеп.укр

 

 

Загальна характеристика

Лабораторія біологічних досліджень та біотестування УКРНДІЕП (колишня лабораторія біологічних досліджень та біотестування УкрНДІЕП, яку було створено в 1971 р.) виконує науково-практичні задачі у галузі комплексних оцінок стану різних компонентів навколишнього природного середовища, зокрема, їхньої біотичної складової.

Сектор акредитовано Держстандартом України на право проведення вимірів токсичності методом біотестування об'єктів навколишнього природного середовища і джерел їхнього забруднення.

 

Основні напрямки наукової діяльності

1. Розробка нових і адаптація для використання в умовах України існуючих методик біотестування для визначення токсичності різних компонентів навколишнього природного середовища і контролю джерел їхнього забруднення. Наукове, методичне і нормативно-правове забезпечення методу біотестування в системі оцінки нормування і контролю якості різних категорій вод, доних відкладів, ґрунтів  тощо.

2. Установлення нормативів гранично допустимих рівнів токсичності зворотних вод при відведенні у водний об'єкт і оцінка їхнього впливу на якість поверхневих вод.

3. Встановлення нормативів екологічної безпеки  орієнтовно безпечних рівнів впливу (ОБРВ) і гранично допустимих концентрацій (ГДК) речовин для води водних об'єктів рибогосподарського водокористування.

 

Основні виконані роботи

 • Розроблено нові та модифіковано існуючі методики біотестування для визначення токсичності, фіто- і генотоксичности поверхневих, підземних, питних, морських вод, донних відкладень, ґрунтів, зворотних вод, відходів, окремих хімічних речовин, їхніх сумішей.
 • Здійснено екотоксикологічний моніторинг поверхневих водних об’єктів основних річкових басейнів України.
 • Проведено токсикологічну інвентаризацію випусків зворотних вод основних джерел забруднення водних об'єктів у декількох регіонах України. Визначено рівні токсичності зворотних вод підприємств різних галузей економіки, виявлено найбільш екологічно небезпечні, встановлено гранично допустимі нормативи токсичності зворотних вод підприємств, розташованих в Дніпропетровській, Луганській, Миколаївській, Полтавській, Рівненській, Черкаській, Чернігівській, Харківській областях.
 • Установлено нормативи екологічної безпеки - орієнтовно безпечні рівні впливу (ОБРВ) і гранично допустимі концентрації (ГДК) речовин для води водних об'єктів рибогосподарського водокористування.
 • Проведено гармонізацію національних стандартів у галузі біотестування з міжнародними, розроблено і затверджено 21 національний стандарт України.

 

Основні публікації

Монографії, навчальні посібники, патенти

1. Крайнюкова А.Н. Руководство по определению методом биотестирования токсичности вод, донных отложений, загрязняющих веществ и буровых растворов / Крайнюкова А.Н., Кузьмич В.В., Соколова С.А. – М. : РЭФИА, НИА-Природа, 2002. – 117 с.

2. Крайнюкова А.М. Еколого-токсикологічна оцінка якості поверхневих вод та донних відкладень : навч.-метод. посіб. / Крайнюкова А.М., Крайнюков О.М – Х. : ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2011. – 72 с.

3. Крайнюков О. М. Мониторинг окружающей природной среды : учеб. пособ. / Крайнюков О. М. – Х.: ХНУ им. В. Н. Каразина, 2012. – 219 с.

4. Пат. 65090 Україна. Спосіб визначення рівня гострої летальної токсичності зворотної води  / Крайнюкова А.М., Крайнюков О.М. : заявник та патентовласник  УкрНДІЕП // Зареєстр. у Держ. реєстрі патентів України на корисні моделі 25.11.2011. (11) 65090 (13)U (51) МПК (2011) GO1N 33/18.

5. Пат. 67014 Україна. Спосіб визначення рівня хронічної токсичності природної води / Крайнюкова А.М., Крайнюков О.М. : заявник та патентовласник  УкрНДІЕП // Зареєстр. у Держ. реєстрі патентів України на корисні моделі 25.01.2012. (11) 67014 (13)U (51) МПК (2012) GO1N 33/18.

 

Статті, доповіді

 1. Крайнюкова А.М. Токсикологічний моніторинг джерел забруднення басейну Дніпра в межах Дніпропетровської області і м. Запоріжжя / Крайнюкова А.М., Скляр Є.Д., Божко Т.В // Захист довкілля від антропогенного навантаження : зб. наук. пр. / Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України та МНС України. – Харків – Кременчук, б. в., 2000. – Вип. 2(4). – С.54-62.
 2. Крайнюкова А.М. Методичне, метрологічне та нормативне забезпечення якості визначення токсичності об’єктів довкілля / Крайнюкова А.М., Котко Л.О., Губар Т.В // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та техногенної безпеки : Зб. наук. пр. / УкрНДІЕП. – Харків, б. в., 2000. – С.136-140.
 3. Встановлення еколого-рибогосподарського нормативу флотореагенту “Лілафлот 817М” / Крайнюкова А.М., Ульянова І.П., Дмитрієва О.О., Губар Т.В. та ін. // Захист довкілля від антропогенного навантаження : зб. наук. пр. / Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України та МНС України. – Харків  Кременчук, б. в., 2001. – Вип. 4(6). – С.21-30.
 4. Токсикологічна оцінка зворотних вод підприємств – джерел забруднення водних об’єктів Харківської області /Крайнюкова А.М., Ульянова І.П., Губар Т.В., Божко Т.В., Скляр Є.Д. // Вісник Полтавського педуніверситету. – Полтава, 2002. – С. 91-98. – (Сер.: Екологія. Біологічні науки).
 5. Крайнюкова А.М.  Встановлення гранично допустимої концентрації флотореагенту D 817 M для води водних об’єктів рибогосподарського водокористування / Крайнюкова А.М., Литвинова Т.Г. // Рибне господарство : міжвідом. тематич. наук. зб. – 2004. – Вип. 63. – С. 111-114.
 6. Крайнюкова А.Н. Использование биотестирования при оценке состояния компонентов окружающей среды и контроле источников их загрязнения в условиях Украины  / Крайнюкова А.Н.// Актуальные проблемы водной токсикологии : сб. ст. – Борок, 2004.–С.61-80.
 7. Крайнюкова А.М. Біотестування – метод оцінки токсичних властивостей компонентів природного середовища та джерел їх забруднення / Крайнюкова А.М // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки : зб. наук. пр. – Харків: Райдер, 2006. – Вип.XXVIII. – С. 15-33.
 8. Крайнюкова А.Н. Нормативно-методическое обеспечение применения биотестирования в системе мониторинга качества вод / Крайнюкова А.Н // Сб. нормативно-методич. документов по организации и осуществлению мониторинга поверхностных вод. – Харьков : ИНЖЭК, 2007. – С. 186-220.
 9. Крайнюкова А.Н. Система интегральной токсикологической оценки природных и сточных вод /  Крайнюкова А.Н. // Восточно-Европейский журнал передовых технологий.  – Харьков: Технологический центр, 2009. – №1/4(37). – С.30-35.
 10. Крайнюкова А.М. Оцінка еколого-токсикологічного стану поверхневих вод Харківської області / Крайнюкова А.М., Божко Т.В., Крайнюков О.М // Людина та довкілля. Проблеми неоекології. – Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010.  – Вип. 2 (15). – С. 74-82.
 11. Крайнюкова А.М. Комплексна оцінка екологічного стану водних об’єктів (на прикладі басейну р. Сів. Донець) /Крайнюкова А.М., Чистякова О.О., Крайнюков О.М. // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна, 2011. – №944. – Вип. №6. – С. 61-73. – (Сер. : Екологія).
 12. Біотестування в системі нормування і контролю забруднення водних об’єктів зворотними водами (на прикладі Дніпропетровської області) / Крайнюкова А.М., Божко Т.В.,  Крайнюков О.М., Чистякова О.О.  // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки : зб. наук. пр./ УкрНДІЕП. – Харків : Райдер, 2011.  – Вип. ХХХІІІ. – С. 198-212.
 13. Гриценко А.В. Нормування зворотних вод за рівнями токсичності при їх скиданні у водні об’єкти / Гриценко А.В., Крайнюков О.М.  // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна,  2012. – №1004. – С. 62-69. – (Сер: Екологія).

 

Співробітництво

Дослідження в рамках міжнародних проектів

 • Упровадження результатів токсикологічного моніторингу в систему екологічного менеджменту басейну р. Дніпро. Програма “Розвиток управління навколишнім середовищем в Україні” фінансувалася Центром дослідження міжнародного розвитку (IDRC, Канада).
 • Порівняльна оцінка методів біотестування, застосовуваних в Україні й об'єднаних у батарею “Watertox”, з метою створення набору біотестів, найбільш оптимальних для місцевих умов. Програма “Розвиток управління навколишнім середовищем в Україні” фінансувалася Центром дослідження міжнародного розвитку (IDRC, Канада) .
 • Токсикологічна оцінка проб річкової води і донних відкладень, відібраних у басейнах річок у межах Львівської, Закарпатської і Волинської областей. Програма TACIS CBC Буг і Латорица/Уж “Транскордонний моніторинг і оцінка якості води”.
 • Гідробіологічні і токсикологічні дослідження якості води р. Сіверський Донець у прикордонному створі. Програма TACIS CBC “Моніторинг і оцінка якості вод транскордонних річок (басейн Сіверського Дінця)”.